Kursplan  
 
Samhällskunskap III, för blivande ämneslärare, gymnasieskolan (ämne 2) GIH, 30 högskolepoäng
(Social Studies III for Upper Secondary Teachers (years 10-12, subject 2) GIH, 30 credits)
 
Kurskod: 1589ÖV
Ämnesgrupp: Övrigt inom samhällsvetenskap
Huvudområde: Inget huvudområde
Ansvarig institution: Lärarutbildningen
Utbildningsområde/n: Samhällsvetenskapliga området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: C
Fördjupning: G2F (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: VT 2017


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningens kursplanenämnd vid Södertörns högskola den 2016-11-11 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Studenten ska vara antagen till ämneslärarprogram med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan, samt ha fullgjort kurser inom Samhällskunskap om sammanlagt 60 högskolepoäng inom programmet.

3. Lärandemål

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse
-självständigt redogöra för centrala politiska ideologier, muntligt såväl som skriftligt
- redogöra för olika vetenskapsteoretiska traditioner

Färdighet och förmåga
- jämföra och kritiskt granska idéinnehållet i dagens politiska strömningar och hos aktörer
- självständigt formulera ett vetenskapligt problem och självständigt planera, genomföra och försvara ett vetenskapligt arbete
- självständigt värdera och diskutera vetenskapliga resultat
- självständigt redogöra för, och i tillämpliga delar använda sig av, samhällsvetenskapliga metoder

Värdering och förhållningssätt
- värdera och kontrastera centrala politiska idéer i förhållande till samhällets grundläggande värderingar om demokrati och mänskliga rättigheterna
- värdera olika etiska aspekter i forskningsarbetet och forskarens roll i samhället
- reflektera över komplexa relationer mellan politiskt handlande och samhällets organisering
- kritiskt reflektera över och värdera olika ställningstaganden i samhällsfrågor och kunna överföra dessa resonemang till elevers konkreta situation

4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen ger fördjupade kunskaper om samhällsvetenskaplig teori och metod. Studenterna tränar, planerar och genomför med stöd av handledare ett självständigt vetenskapligt arbete.

 • Politiska idéer och ideologier, 7,5 högskolepoäng
  (Political Ideas and Ideologies, 7.5 credits)
  Under delkursen studeras politiska idéer och ideologier, deras framväxt, bärande tankegångar och deras relevans för dagens politiska landskap. Här uppmärksammas inte bara de traditionella ideologierna, utan också religiösa och nationalistiska strömningar med politiska ambitioner.

  Stor vikt läggs vid självständig analys, problematisering och värdering av teoretiska texter och politisk-teoretisk argumentation.


 • 1001, Politiska idéer och ideologier, 7,5 högskolepoäng
  (Political Ideas and Ideologies, 7.5 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG
 • Samhällsvetenskaplig teori och metod, 7,5 högskolepoäng
  (Theory and Method in Social Sciences, 7.5 credits)
  Delkursen behandlar centrala vetenskapsteoretiska frågor, diskuterar analytiska ingångar till uppsatsskrivandet och ger en ingående introduktion till relevant forskningsmetodik av betydelse för det egna arbetet.


 • 1002, Samhällsvetenskaplig teori och metod, 7,5 högskolepoäng
  (Theory and Method in Social Sciences, 7.5 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG
 • Självständigt arbete, 15 högskolepoäng
  (Independent Project, 15 credits)
  Inom delkursen skrivs ett ämnesfördjupande självständigt arbete, det vill säga en vetenskaplig uppsats som ventileras och försvaras på ett seminarium. Det självständiga arbetet har ämnesdidaktisk inriktning eller är på annat sätt relevant för läraryrket och/eller skolans värld.


 • 1003, Självständigt arbete, 15 högskolepoäng
  (Independent Project, 15 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG

5. Undervisningens upplägg

Undervisningen består av seminarier samt handledning individuellt och i grupp.

6. Examination

1001 - Politiska idéer och ideologier 7,5 högskolepoäng
Delkursen examineras genom aktivt seminariedeltagande samt två individuella skriftliga PM, varav ett med didaktisk inriktning.

1002 - Vetenskaplig teori och metod, 7,5 högskolepoäng:
- aktivt seminariedeltagande
- skriftlig hemtentamen.

1003 - Självständigt arbete, 15 högskolepoäng:
- författande av självständigt arbete
- försvar av det självständiga arbetet
- opponering på en annan students självständiga arbete.

Vissa av kursens seminarietillfällen kan kompenseras. En del tillfällen kan kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter medan andra tillfällen kan kompenseras med muntlig tentamen. Studenten kan kompensera högst 20 % av dessa seminarietillfällen per delkurs.

För VG på hel kurs krävs VG på det självständiga arbetet, 15 högskolepoäng
 Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

7. Litteratur

Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
 
Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
VT 2018HT 20182017-11-15Programråd, Ämneslärarprogrammet
VT 20192018-11-28Programråd, Ämneslärarprogrammet

8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.