Kursplan  
 
Erfarenhetsbaserad kurs i normkritik för pedagoger (uppdragsutbildning), 7,5 högskolepoäng
(Experience-based Course in Norm-critical Pedagogy, 7.5 credits)
 
Kurskod: 1535ÖV
Ämnesgrupp: Övrigt inom historisk-filosofiska ämnen
Huvudområde: Inget huvudområde
Ansvarig institution: Kultur och lärande
Utbildningsområde/n: Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: A
Fördjupning: GXX (Grundnivå, ej inplaceringsbar (t ex uppdragsutbildning))
Undervisningsspåk: Svenska
Giltig fr.o.m: VT 2016


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för kultur och lärande vid Södertörns högskola den 2015-11-25 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Kursen bedrivs i enlighet med Förordning om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (SFS 2002:760)

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

 • redogöra för aktuell forskning och teorier inom normkritik med fokus på diskriminering, språk, intersektionalitet och den praktiska kunskapens teori
 • identifiera och diskutera vinster samt problem och utmaningar med normkritisk pedagogik
 • reflektera över hur essäskrivande kan tjäna som metod för undersökande av praktisk kunskap
 • kritiskt förhålla sig till teorier, begrepp och frågeställningar inom fältet normkritisk pedagogik
 • använda teoribildningen inom normkritisk pedagogik för en kritisk reflektion över sin egen yrkeskompetens
 • självständigt använda normkritiska perspektiv för att analysera och hantera undervisningssammanhang och läromedel
 • implementera normkritiska metoder i sin egen pedagogiska verksamhet
 • identifiera och kritiskt förhålla sig till egna värderingar, antaganden och privilegier i den professionella rollen

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Kursen är erfarenhetsbaserad, vilket innebär att deltagarnas professionella erfarenhet som pedagoger tas till vara och används som en resurs i undervisningen.

  Kursen förser studenten med både teoretiska perspektiv och praktiska verktyg inom den normkritiska pedagogiken. Kursen innehåller moment som behandlar diskriminering, språk, intersektionalitet och andra centrala inslag inom normkritiken.

  • Erfarenhetsbaserad kurs i normkritik för pedagoger, 7,5 högs, 7,5 högskolepoäng
   (Experience-based Course in Norm-critical Pedagogy, 7.5 credits)


  • 1001, Erfarenhetsbaserad kurs i normkritik för pedagoger, 7,5 högs, 7,5 högskolepoäng
   (Experience-based Course in Norm-critical Pedagogy, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G

  5. Undervisningens upplägg

  Kursen består av föreläsningar och seminarier.

  6. Examination

  Kursen examineras genom skrivandet av en essä där de teoretiska och praktiska perspektiven behandlas samt via seminariedeltagande.

  Frånvaro från seminarier kompenseras i skriftlig form i enlighet med anvisningar från kursansvarig. Dock kan högst 20 procent av seminarietillfällena kompenseras med skriftliga uppgifter.
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

  7. Litteratur


  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.