Kursplan
English translation of course syllabus
 
 
Det existentiella samtalet, 30 högskolepoäng
(The Existential Encounter, 30 credits)
 
Kurskod: 1488ÖV
Ämnesgrupp: Övrigt inom historisk-filosofiska ämnen
Huvudområde: Den praktiska kunskapens teori
Ansvarig institution: Kultur och lärande
Utbildningsområde/n: Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Fördjupning: A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: HT 2015


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för kultur och lärande vid Södertörns högskola den 2015-01-22 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Kandidatexamen (i humanistiskt, samhällsvetenskapligt eller estetiskt ämne), eller någon form av akademisk yrkesexamen, samt tre års dokumenterad arbetslivserfarenhet på minst halvtid. Dessutom gymnasiekurs Sv B/Sv2 B eller motsvarande.

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse

 • översiktligt redogöra för existensfilosofi och existentiell psykologi samt redovisa fördjupade kunskaper i delar av områdena
 • redovisa kunskap och förståelse om det existentiella samtalets teori och metod
 • redogöra för och jämföra samtida forskning inom ramen för kursens område

  Färdighet och förmåga

 • självständigt identifiera, initiera och leda existentiella samtal
 • muntligt och skriftligt redogöra för insikter i det existentiella samtalets struktur satt i relation till den egna yrkeserfarenheten, samt knyta ihop teoretiska och praktiska kunskaper

  Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kritiskt tolka egna existentiella ståndpunkter och konsekvenserna av dessa
 • reflektera kring det existentiella samtalets möjligheter och begränsningar
 • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap samt ta ansvar för den egna kunskapsutvecklingen

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Kursen omfattar studier av grunderna i existensfilosofi och existentiell psykologi samt en praktisk tillämpning i existentiella samtal inom olika mellanmänskliga och människovårdande yrken. Med hjälp av existensfilosofiska perspektiv utvecklas både studentens teoretiska, filosofiska och psykologiska kunskaper, samt dennes praktiska kunskap att i samtal hantera existentiella frågor som dyker upp i yrkesutövningen och att förstå olika livsuttryck ur ett existentiellt perspektiv.


  • Existensfilosofi I, 7,5 högskolepoäng
   (Existential Philosophy I, 7.5 credits)
   Delkursen behandlar filosofiska originaltexter i den existensfilosofiska och fenomenologiska traditionen. Tematiskt fokuserar delkursen på begrepp som ångest, frihet, ansvar, intentionalitet och existens och texter av filosofer såsom till exempel Nietzsche, Kierkegaard och Heidegger behandlas.


  • 1001, Existensfilosofi I, 7,5 högskolepoäng
   (Existential Philosophy I, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Existensfilosofi II, 7,5 högskolepoäng
   (Existential Philosophy II, 7.5 credits)
   Delkursen behandlar filosofiska originaltexter i den existensfilosofiska och fenomenologiska traditionen. Tematiskt fokuserar delkursen på begrepp som etik, intersubjektivitet, kroppslighet, genus och radikal annanhet. Tematiken utvecklas genom att studenten reflekterar över sin yrkeserfarenhet utifrån olika existensfilosofiska texter, såsom till exempel texter av Sartre, de Beauvoir och Merleau-Ponty.


  • 1002, Existensfilosofi II, 7,5 högskolepoäng
   (Existential Philosophy II, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Existensens psykologi I, 7,5 högskolepoäng
   (Existential Psychology I, 7.5 credits)
   Delkursen fokuserar tematiskt det existentiella samtalets praktik och metod, livsvärldens dimensioner, stämningar, känslor och den levda kroppen. Tematiken utvecklas genom att studenten reflekterar över sin yrkeserfarenhet utifrån olika psykologiska och filosofiska originaltexter såsom till exempel van Deurzen, Bullington och Stiwne.


  • 1003, Existensens psykologi I, 7,5 högskolepoäng
   (Existential Psychology I, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Existensens psykologi II, 7,5 högskolepoäng
   (Existential Psychology II, 7.5 credits)
   Delkursen fördjupar tematiken med det existentiella samtalets metod och arbetar med teman såsom möte-relation-samtal, mening-meningslöshet, kris, lidande, sjukdom, sorg, kärlek, ensamhet. Tematiken utvecklas genom att studenten reflekterar över sin yrkeserfarenhet utifrån olika filosofiska och psykologiska originaltexter såsom till exempel Jacobsen och Buber.


  • 1004, Existensens psykologi II, 7,5 högskolepoäng
   (Existential Psychology II, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

  5. Undervisningens upplägg

  Kursen läses på halvfart och går på distans men kombineras med obligatoriska träffar på campus cirka 10 gånger per termin. Kursen består av föreläsningar och seminarier där de teoretiska studierna av de olika tanketraditionerna kombineras med praktiska övningar som självobservation och -reflektion, observationsövningar och samtalsuppgifter.

  6. Examination

  Varje delkurs examineras dels genom en skriftlig hemtentamen där de teoretiska och praktiska perspektiven behandlas, dels genom en pågående blogg eller dagbok samt pm-skrivande.

  För godkänd kurs krävs aktivt deltagande och närvaro på seminarier. Högst 40 procent av seminarietillfällena per delkurs kan kompenseras med skriftliga uppgifter. Vid högre frånvaro måste kursen gås om.
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  HT 2015VT 20162015-04-20Ledningsgruppen, Centrum för praktisk kunskap
  HT 2016VT 20172016-04-04Ledningsgruppen Centrum för praktisk kunskap
  HT 2017VT 20182017-04-25
  HT 2018VT 20192018-04-09Ledningsgruppen - Centrum för praktisk kunskap
  HT 2019VT 20202019-05-09Ledningsgruppen CPK
  HT 20202020-04-27Ledningsgruppen CPK

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.