Kursplan
English translation of course syllabus
 
 
Introduktion till området Historiska studier, 7,5 högskolepoäng
(Introduction to Historical Studies, 7.5 credits)
 
Kurskod: 1363ÖV
Ämnesgrupp: Övrigt inom historisk-filosofiska ämnen
Huvudområde: Inget huvudområde
Ansvarig institution: Historia och samtidsstudier
Utbildningsområde/n: Humanistiska området 100%
Ges endast inom följande program: Masterprogram i historia, idéhistoria, etnologi, religionsvetenskap och arkeologi. Magisterprogram i historia, idéhistoria, etnologi, religionsvetenskap och arkeologi
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Fördjupning: A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspåk: Svenska
Giltig fr.o.m: HT 2013


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2013-01-17 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Antagen till master- eller magisterprogram i arkeologi, etnologi, historia, idéhistoria eller religionsvetenskap.

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:
 • kontextualisera det akademiska studiet av människors kulturer, idéer, religioner och materiella levnadsförhållanden i den västerländska vetenskapshistorien.
 • kritiskt diskutera skillnader och likheter mellan olika discipliner inom området historiska studier.
 • självständigt reflektera över humanioras roll och relevans i samhället idag.

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  I denna kurs introduceras området historiska studier som vid Södertörns högskola inkluderar huvudområdena arkeologi, etnologi, idéhistoria, historia och religionsvetenskap. Historiska studier är studiet av människors kulturer, idéer, religioner och materiella levnadsförhållanden placeras i den västerländska vetenskapshistorien och relateras till frågan om akademins roll i samhället. Forskningens betydelse för politik, kultur och identitet i vår tid diskuteras särskilt. Kursen betonar nödvändigheten av självreflexion i studiet av egna och främmande kulturer i historia och nutid och de vetenskapliga förhållningssätten inom området kontextualiseras.

  • Introduktion till historiska studier, 7,5 högskolepoäng
   (Introduction to Historical Studies, 7.5 credits)
   Kursen består av tre moment. En idéhistorisk bakgrund till den humanistiska forskningen samt en presentation och jämförelse av den typ av frågeställningar som man arbetar med inom respektive huvudområde inom Historiska studier. Slutligen problematiseras och diskuteras de historiska och kulturvetenskapliga studiernas roll och relevans i samhället idag.


  • 1001, Introduktion till historiska studier, 7,5 högskolepoäng
   (Introduction to Historical Studies, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

  5. Undervisningens upplägg

  Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier

  6. Examination

  Kursen examineras genom deltagande i seminarierna, samt genom löpande muntliga och skriftliga uppgifter.
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  HT 2013VT 20142013-05-29Ämnes- och programstyrelsen i historia.
  HT 2014VT 20152014-06-03Ämnesråd i arkeologi, Dnr: 1455/2.1.1/2014
  HT 2015VT 20162014-06-03Ämnesråd i arkeologi, Dnr: 1455/2.1.1/2014
  HT 2016VT 20172016-05-26Ämnesrådet i arkeologi
  HT 2017VT 20182017-05-29Ämnesråd i idéhistoria 1812-2.1.1-2017
  HT 2018VT 20192018-05-22Programråd för avancerad nivå, dnr 2107-2.1.1-2018
  HT 20192019-02-11Programråd avancerad nivå. Dnr: 1023-2.1.1-2019

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.