Kursplan
 

Handledning av lärarstudenter, interkulturella perspektiv, fördjupning, 7,5 högskolepoäng

(Advanced Supervision of Teachers in Training, Intercultural Perspectives, 7.5 credits)
 
Kurskod: 1306UA
Ämnesgrupp: Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt
Huvudområde: Inget huvudområde
Ansvarig institution: Lärarutbildningen
Utbildningsområde/n: Samhällsvetenskapliga området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Fördjupning: A1F (Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: VT 2020


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningens kursplanenämnd vid Södertörns högskola den 2018-10-12 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Lärarexamen eller motsvarande. Studenten ska även ha fullgjort kursen Handledning av studenter med interkulturellt perspektiv, 7,5 högskolepoäng, eller ha motsvarande kunskaper i handledning av lärarstudenter, inklusive matriskunskap.

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

 • värdera och tillämpa olika kommunikationsmodeller
 • reflektera över begreppet interkulturalitet och förstå och problematisera dess betydelse och innebörd i handledarsituationen
 • kritiskt reflektera över läroplansteorier och olika bedömningspraktiker samt på ett fördjupat sätt behärska matrisverktyget
 • analysera hur grupprocesser på olika nivåer påverkar ledarskap, samt redogöra för konflikthantering
 • självständigt problematisera, hantera och analysera yrkesetiska dilemman inom handledningssituationen med lärarstudenter
 • använda reflektion som ett pedagogiskt verktyg.

4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursens fokus är handledning av lärarstudenter med inriktning mot att lära om, lära för och lära genom interkulturalitet på ett fördjupat sätt. Kursen är indelad i fem olika teman:
1) samtal, kommunikation och handledning,
2) interkulturalitet och religion,
3) demokrati, läroplansteorier, aktuell professionutvecklingsmatris och bedömning,
4) grupprocesser och konflikthantering, och
5) moralfilosofi.

 • Handledning av lärarstudenter, fördjupning, 7,5 högskolepoäng
  (Advanced Supervision of Teachers in Training, 7.5 credits)


  1001, Handledning av lärarstudenter, fördjupning, 7,5 högskolepoäng
  (Advanced Supervision of Teachers in Training, 7.5 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG

5. Undervisningens upplägg

Kursens ges i form av litteraturseminarier och föreläsningar. Till varje kurstillfälle läses en källtext kopplat till kurstillfällets tema samt därtill passande forskningslitteratur.

6. Examination

Examination sker genom skriftliga inlämningsuppgifter, samt muntliga redovisningar och praktiska övningar under seminarier.
 Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

7. Litteratur

Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
 
Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
VT 20202019-11-28Ordförandebeslut Fristående kurser

8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.