Kursplan  
 
Handledning av lärarstudenter, interkulturella perspektiv, 7,5 högskolepoäng
(Supervision of Teachers in Training, Intercultural perspectives, 7.5 credits)
 
Kurskod: 1305UA
Ämnesgrupp: Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt
Huvudområde: Inget huvudområde
Ansvarig institution: Lärarutbildningen
Utbildningsområde/n: Samhällsvetenskapliga området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Fördjupning: A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: HT 2019


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningens kursplanenämnd vid Södertörns högskola den 2018-10-12 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Lärarexamen eller motsvarande

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten
 • hantera olika praktiskpedagogiska moment inom handledaruppdraget och använda sig av samtalsmodeller
 • förklara hur den egna praktiken förhåller sig till den egna pedagogiska grundsynen och utveckla ett professionellt och interkulturellt förhållningssätt i förhållande till lärarstudenter
 • redogöra för lärarutbildningens övergripande struktur
 • redogöra för kommunens och högskolans åtaganden i fråga om verksamhetsförlagd utbildning
 • bedöma professionsutveckling formativt och summativt
 • värdera och använda aktuell professionsutvecklingsmatris
 • redogöra för läraryrkets etiska principer.

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Kursens fokus är handledning av lärarstudenter med inriktning mot interkulturella förhållningssätt och självreflekterande arbete kring pedagogisk grundsyn. Under kursen arbetas med och diskuteras olika teman så som praktisk kunskap, vad är/gör en god handledare, från nybörjare till professionell - matriskunskap, handledningssamtalet och samtalsmetodik samt yrkesetik och handledning. Vidare arbetas konkret med olika case.

  • Handledning av lärarstudenter, 7,5 högskolepoäng
   (Supervision of Teachers in Training, 7.5 credits)


  • 1001, Handledning av lärarstudenter, 7,5 högskolepoäng
   (Supervision of Teachers in Training, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

  5. Undervisningens upplägg

  Kursens upplägg är seminarier och föreläsningar.

  6. Examination

  Examination sker genom skriftliga inlämningsuppgifter inför, samt muntliga redovisningar och praktiska övningar under seminarier.
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  HT 20192019-05-07Rådet för samverkan, fristående kurser och uppdragsutbildningar

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.