Kursplan  
 
Utbildningsvetenskap 1, fritidshem, 9 högskolepoäng
(Education Studies 1, Extended School, 9 credits)
 
Kurskod: 1279UA
Ämnesgrupp: Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt
Huvudområde: Inget huvudområde
Ansvarig institution: Lärarutbildningen
Utbildningsområde/n: Undervisningsområdet 100%
Ges endast inom följande program: Grundlärarutbildning med interkulturell profil mot fritidshem, 180 högskolepoäng
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: A
Fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Undervisningsspåk: Svenska
Giltig fr.o.m: HT 2018


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningens kursplanenämnd vid Södertörns högskola den 2018-03-23 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Studenten ska vara antagen till Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem, 180 högskolepoäng

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse
 • identifiera och problematisera fritidshemsläraruppdraget utifrån historiska och samtida perspektiv
 • redogöra för skolväsendets organisation och villkor i historia och samtid
 • identifiera hur begreppen utbildning, undervisning och fostran samt skolans styrdokument, inberäknat FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och FN:s barnkonvention, har relevans för fritidshemslärarens uppdrag

  Färdighet och förmåga
 • diskutera begreppen formellt och informellt lärande i relation till det fritidspedagogiska uppdraget
 • resonera kring kunskapens olika former utifrån läroplansteoretiska perspektiv
 • skriva texter som, med utgångspunkt i läst litteratur, visar prov på kritiskt tänkande samt språklig och akademisk medvetenhet

  Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • identifiera interkulturella frågors relevans för skolans och fritidshemmets värdegrundsarbete
 • reflektera hur estetiska uttrycksformer och medie- och informationskunnighet utgör en del av fritidshemslärarens arbete

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Kursen består av två moment som behandlar det fritidspedagogiska uppdraget och dess relation till olika former av kunskap.

  Det första momentet introducerar studenten till det fritidspedagogiska uppdraget och den historiska, sociala och fysiska plats där uppdraget äger rum liksom till skolväsendets historia, organisation och villkor. Lärarutbildningens interkulturella profil introduceras genom att särskild vikt läggs vid att kontextualisera skolans värdegrund, inbegripet grundläggande demokratiska värderingar, FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och FN:s barnkonvention samt styrdokument. Avstamp tas i begreppen utbildning, undervisning och fostran. Momentet är även en introduktion till akademiska studier, estetiska lärprocesser (ELP) och medie- och informationskunnighet (MIK).

  Det andra momentet ger en introduktion till skilda kunskapsformer med relevans för fritidshemmet, vilka belyses ur läroplansteoretiska perspektiv. Med utgångspunkt i det fritidspedagogiska uppdraget studeras även situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat lärande i relation till begreppen formellt/informellt lärande.  • Fritidshemslärarens uppdrag och kunskapens former, 9 högskolepoäng
   (Extended School Teaching and Forms of Knowledge, 9 credits)


  • 1001, Fritidshemslärarens uppdrag och kunskapens former 1, 6 högskolepoäng
   (Extended School Teaching and Forms of Knowledge 1, 6 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

   1002, Fritidshemslärarens uppdrag och kunskapens former 2, 3 högskolepoäng
   (Extended School Teaching and Forms of Knowledge 2, 3 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

  5. Undervisningens upplägg

  I kursen ingår föreläsningar, seminarier och övningar.

  6. Examination

  1001 - Fritidshemslärarens uppdrag och kunskapens former 1, 6 högskolepoäng:
  Examineras genom obligatorisk närvaro på föreläsningar, aktivt deltagande på seminarier och övningar samt en individuell skriftlig hemtentamen.

  1002 - Fritidshemslärarens uppdrag och kunskapens former 2, 3 högskolepoäng:
  Examineras genom obligatorisk närvaro på föreläsningar, aktivt deltagande på seminarier och övningar samt en skriftlig salstentamen.

  Frånvaro från föreläsningar kan kompenseras skriftligt. Frånvaro från högst tre seminarietillfällen, varav två (2) på moment 1001 och ett (1) på moment 1002, kan kompenseras med skriftliga uppgifter.

  För betyget väl godkänd på kursen krävs väl godkänd på båda examinationsmomenten.
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  HT 2018VT 20192018-05-22Programrådet för Grundlärarutbildning med interkulturell profil mot fritidshem
  HT 20192019-05-14Programråd, Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.