Kursplan  
 
UVK 3, KPU: Undervisningens teori och praktik, 9 högskolepoäng
(Teaching Theory and Teaching Practice, 9 credits)
 
Kurskod: 1271UA
Ämnesgrupp: Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt
Huvudområde: Inget huvudområde
Ansvarig institution: Lärarutbildningen
Utbildningsområde/n: Undervisningsområdet 100%
Ges endast inom följande program: Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan, 90 högskolepoäng
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: A
Fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: HT 2018


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningens kursplanenämnd vid Södertörns högskola den 2018-05-30 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt ämneskunskaper i ett undervisningsämne i gymnasieskolan som motsvarar ämnesstudier om minst 120 högskolepoäng, för specifika ämneskrav se Fakultetsnämnden beslutad lista

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse:
 • förklara läroplansteori som en fråga om urval och innehåll
 • beskriva och analysera den pedagogiska relationen elev, lärare och undervisningsinnehåll utifrån didaktisk teori samt resonera kring skillnaden mellan kunskap om undervisning och kunnande i undervisning

  Färdighet och förmåga:
 • ge exempel på hur skiftande kunskaps- och bildningsideal har påverkat synen på den pedagogiska relationen elev, lärare och undervisningsinnehåll över tid
 • planera ett undervisningsmoment utifrån ett i läroplanen givet innehåll och med hjälp av en vald och motiverad didaktisk modell
 • genomföra och analysera en observation av en undervisningssituation med stöd i vetenskaplig metod
 • planera, genomföra och situationsanpassa muntlig kommunikation utifrån kännedom om retorikens grunder och med hjälp av relevanta digitala verktyg
 • formulera texter riktade till olika målgrupper så som elever, vårdnadshavare, kommun och förvaltning

  Värderingsförmåga och förhållningssätt:
 • reflektera över olika aspekter av lärarens professionalitet och undervisningens estetik utifrån en observerad undervisningssituation och med hjälp av didaktisk teori
 • kritiskt resonera om kunskapens geografiska, historiska och kulturella kontextbundenhet med stöd i lärarutbildningens interkulturella profil.

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Med relationen elev, lärare och undervisningsinnehåll som utgångspunkt är kursens syfte att belysa förhållandet mellan undervisningens teori och praktik och att ge redskap för att planera, genomföra och utvärdera undervisning. Lärares professionalitet behandlas som ett växelspel mellan kunskap om undervisning och kunnande i undervisning. Undervisningen görs till föremål för analys och reflektion med hjälp av den teoretiska didaktiken, och olika didaktiska modeller prövas i relation till konkreta undervisningssituationer. Vidare behandlar kursen läroplansteori som en fråga om urval och innehåll. Frågan om vad som räknas som värdefullt vetande sätts i relation till skiftande kunskaps- och bildningsideal i historia och nutid, och den interkulturella profilen aktualiseras genom att särskild vikt läggs vid att diskutera kunskapens geografiska, historiska och kulturella kontextbundenhet. Kursen ger även en introduktion till observation som vetenskaplig metod.  • Undervisningens teori och praktik, 9 högskolepoäng
   (Teaching Theory and Teaching Practice, 9 credits)


  • 1001, Undervisningens teori och praktik, 9 högskolepoäng
   (Teaching Theory and Teaching Practice, 9 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
   Utbildningsområde/n: Undervisningsområdet 100%

  5. Undervisningens upplägg

  I kursen ingår en heldagsträff på högskolan, webbaserade seminarier (webbinarier), webbaserade övningar och uppgifter.

  6. Examination

  1001 - Undervisningens teori och praktik, 7,5 högskolepoäng

  Kursen examineras genom obligatorisk närvaro på campusförlagd träff, webbaserade övningar och uppgifter, aktivt deltagande vid webbaserade seminarier (webbinarier), skriftlig presentation av en genomförd observation samt en individuell skriftlig hemtentamen.
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  HT 2018VT 20192018-05-31Programråd, Ämneslärarprogrammet, ordförandebeslut 180531
  HT 20192019-05-29Programråd för Ämneslärarutbildningen med interkulturell profil med inriktning mot gymnasiet

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.