Kursplan  
 
UVK 2, KPU: Eleven och lärandet, 6 högskolepoäng
(The Pupil and Education, 6 credits)
 
Kurskod: 1270UA
Ämnesgrupp: Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt
Huvudområde: Inget huvudområde
Ansvarig institution: Lärarutbildningen
Utbildningsområde/n: Undervisningsområdet 100%
Ges endast inom följande program: Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan, 90 högskolepoäng
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: A
Fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: HT 2018


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningens kursplanenämnd vid Södertörns högskola den 2018-05-30 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt ämneskunskaper i ett undervisningsämne i gymnasieskolan som motsvarar ämnesstudier om minst 120 högskolepoäng, för specifika ämneskrav se Fakultetsnämnden beslutad lista

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse:
 • redogöra för olika teorier om lärande och utveckling utifrån psykologiska perspektiv
 • beskriva hur begreppen individen och lärandet relaterar till begreppen eleven och undervisningen med hjälp av pedagogisk teori

  Färdighet och förmåga:
 • kontextualisera olika sätt att se på individen och lärandet utifrån idéhistoriska perspektiv
 • använda samtida och klassiska texter i skriftlig och muntlig argumentation
 • genomföra en mindre textanalys på ett avgränsat material

  Värderingsförmåga och förhållningssätt:
 • jämföra hur olika sätt att se på individen och lärandet samspelar med skolans demokrati- och värdegrundsarbete som det uttrycks i gymnasieskolans styrdokument.

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  I delkursen studeras teorier om lärande och utveckling. Utifrån ett psykologisk perspektiv, studeras teorier om lärande och utveckling liksom relationen mellan arv och miljö. Olika sätt att se på lärande kontextualiseras utifrån idéhistoriska perspektiv och med hjälp av pedagogisk teori förflyttas fokus från individen och lärandet till eleven och undervisningen. Lärarutbildningens interkulturella profil uppmärksammas genom att särskild vikt läggs vid att diskutera hur olika synsätt på individen och lärandet samspelar med skolans demokrati- och värdegrundsarbete. Lärarutbildningens bildningsprofil aktualiseras genom en samläsning av samtida och klassiska texter. Delkursen ger även en introduktion till textanalys och grundläggande argumentationsteknik.

  • Eleven och lärandet, 6 högskolepoäng
   (The Pupil and Education, 6 credits)


  • 1001, Eleven och lärandet, 6 högskolepoäng
   (The Pupil and Education, 6 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
   Utbildningsområde/n: Undervisningsområdet 100%

  5. Undervisningens upplägg

  I kursen ingår en heldagsträff på högskolan, webbaserade seminarier (webbinarier), webbaserade övningar och uppgifter.

  6. Examination

  1001-Eleven och lärandet 6 högskolepoäng

  Kursen examineras genom obligatorisk närvaro vid en campusförlagd träff, aktivt deltagande på webbaserade seminarier (webbinarier), webbaserade övningar och uppgifter samt en individuell skriftlig hemtentamen.
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  HT 2018VT 20192018-05-31Programråd, Ämneslärarprogrammet, ordförandebeslut 180531
  HT 20192019-05-29Programråd för Ämneslärarutbildningen med interkulturell profil med inriktning mot gymnasiet

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.