Kursplan  
 
UVK 1, KPU: Läraruppdraget och kunskapens former, 10,5 högskolepoäng
(The Task of the Teacher and Forms of Knowledge, 10.5 credits)
 
Kurskod: 1269UA
Ämnesgrupp: Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt
Huvudområde: Inget huvudområde
Ansvarig institution: Lärarutbildningen
Utbildningsområde/n: Undervisningsområdet 100%
Ges endast inom följande program: Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan, 90 högskolepoäng
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: A
Fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: HT 2018


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningens kursplanenämnd vid Södertörns högskola den 2018-05-30 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt ämneskunskaper i ett undervisningsämne i gymnasieskolan som motsvarar ämnesstudier om minst 120 högskolepoäng, för specifika ämneskrav se Fakultetsnämnden beslutad lista

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse
 • redogöra för skolväsendets organisation och villkor i historia och samtid
 • identifiera läraruppdraget och beskriva lärarens dubbla uppdrag
 • redogöra för och resonera kring begreppen utbildning, undervisning och fostran med utgångspunkt i skolans styrdokument, inberäknat FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och FN:s barnkonvention
 • redogöra för lärarutbildningens profilområden interkulturalitet och bildning
 • beskriva olika former av kunskap utifrån läroplansteoretiska perspektiv

  Färdighet och förmåga
 • ge exempel på olika bildningsideal samt resonera om utbildningens betydelse för människans tillblivelse i kulturen utifrån historiska och samtida perspektiv
 • skriva texter som, med utgångspunkt i läst litteratur, visar prov på kritiskt tänkande samt på språklig och akademisk medvetenhet

  Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • diskutera hur skolans digitalisering och samhällets medialisering inverkar på skolan som fysisk och social plats
 • reflektera över interkulturella frågors relevans för skolans värdegrundsarbete

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Kursen introducerar studenten till läraruppdraget och den historiska, sociala och fysiska plats där uppdraget äger rum liksom till skolväsendets historia, dess organisation och villkor. De för läraryrket centrala begreppen utbildning, undervisning och fostran presenteras och sätts i relation till lärarutbildningens två profiler bildning och interkulturalitet. Den interkulturella profilen introduceras genom att särskild vikt läggs vid skolans värdegrund, inbegripet grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna. Genom bildningsprofilen relateras skolans uppdrag till frågan om människans tillblivelse i kulturen och utbildningens roll i detta. Vidare ger kursen en introduktion till kunskapens olika former som belyses ur bland annat läroplansteoretiska perspektiv. Kursen innehåller även en introduktion till ämnesdidaktiska perspektiv och frågor. Kursen består av två delar: Läraruppdraget och kunskapens former 1 och 2.

  • UVK1: Läraruppdraget och kunskapens former, 10,5 högskolepoäng
   (The Task of the Teacher and Forms of Knowledge , 10.5 credits)


  • 1001, Läraruppdraget och kunskapens former 1, 6 högskolepoäng
   (The Task of the Teacher and Forms of Knowledge 1, 6 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
   Utbildningsområde/n: Undervisningsområdet 100%
   1002, Läraruppdraget och kunskapens former 2, 4,5 högskolepoäng
   (The Task of the Teacher and Forms of Knowledge 2, 4.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
   Utbildningsområde/n: Undervisningsområdet 100%

  5. Undervisningens upplägg

  I kursen ingår en heldagsträff på högskolan och webbaserade övningar och uppgifter.


  6. Examination

  1001 - Läraruppdraget och kunskapens former, 6 högskolepoäng:

  - Kursen examineras genom webbaserade övningar och uppgifter samt en individuell skriftlig hemtentamen.

  1002 - Läraruppdraget och kunskapens former, 4,5 högskolepoäng:
  - Kursen examineras genom webbaserade övningar och uppgifter samt en individuell skriftlig hemtentamen.

  -obligatorisk närvaro vid en campusförlagd träff

  För betyget väl godkänd på kursen krävs väl godkänd på båda examinationsmomenten.
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  HT 2018VT 20192018-05-31Programråd, Ämneslärarprogrammet, ordförandebeslut 180531
  HT 2019VT 20202019-05-15Programråd för Ämneslärarutbildningen med interkulturell profil med inriktning mot gymnasiet
  HT 20202020-05-19Programråd, Ämneslärarprogrammet

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.