Kursplan  
 
Svenska C, 30 högskolepoäng
(Swedish C, 30 credits)
 
Kurskod: 1204SV
Ämnesgrupp: Svenska
Huvudområde: Svenska
Ansvarig institution: Kultur och lärande
Utbildningsområde/n: Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: C
Fördjupning: G2E (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav samt innehåller examensarbete för kandidatexamen)
Undervisningsspåk: Svenska
Giltig fr.o.m: HT 2019


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för kultur och lärande vid Södertörns högskola den 2018-02-18 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Svenska A och Svenska B, 30 högskolepoäng vardera, eller motsvarande

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskaper och förståelse
 • beskriva och diskutera övergripande språkvetenskapliga synsätt och metoder
 • redogöra för och diskutera centrala språkvetenskapliga synsätt, teorier, metoder och forskningsresultat inom ett valt fält

  Färdigheter och förmåga
 • självständigt identifiera och formulera relevanta frågeställningar och behov av ytterligare kunskap
 • samla in, strukturera och problematisera ett språkligt källmaterial
 • tillämpa relevanta språkvetenskapliga metoder och begrepp i ett självständigt vetenskapligt arbete med anknytning till nutida svenskt språkbruk

  Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • reflektera över vad ett språkvetenskapligt betraktelsesätt innebär
 • kritiskt diskutera och värdera andras arbeten med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • värdera forskningsresultat relaterat till språkvetenskapliga teorier och metoder, inom ett par valda ämnesområden

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Kursen innehåller tre olika delkurser: Språkvetenskapliga synsätt (7,5 hp), Uppsats (15 hp) samt en fördjupningskurs (7,5 hp). Vilken av fördjupningskurserna nedan som ges den aktuella terminen fastställs av program- och ämnesrådet i svenska och publiceras på ämnets hemsida senast en månad före ansökningsperiodens slut. Studenten förväntas skriva sin uppsats inom temat för fördjupningskursen.

  • Fördjupning: Marknadskommunikation, 7,5 högskolepoäng
   (Specialization: Market communication, 7.5 credits)
   I delkursen tematiseras hur företag och andra organisationer kommunikativt hanterar relationer med kunder och medborgare. Olika typer av marknadskommunikation och reklam tas upp med fokus på hur olika budskap och ideal strategiskt kommuniceras. Kursen behandlar olika medier och multimodala texter, som förpackningar, reklamfilm och annonser, och berör även kriskommunikation. Fokus ligger på hur språkliga och visuella resurser kombineras för olika syften i olika multimodala texter. Utvalda exempel analyseras med relevanta språkvetenskapliga och multimodala teorier och metoder. En pilotstudie, där studenten självständigt analyserar ett valt material, genomförs inom delkursens ram.


  • 1001, Fördjupning: Marknadskommunikation, 7,5 högskolepoäng
   (Specialization: Market communication, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Fördjupning: Kritisk språkanalys, 7,5 högskolepoäng
   (Critical discourse studies, 7.5 credits)
   I delkursen tematiseras några aspekter som rör språkets relation till identitet och makt. Relationer mellan identiteter, diskriminering och ideologier tas upp i sociala praktiker. I delkursen kombineras analyser av text, samtal och bild. Sådana analyser relateras till sociala problem och blir ett sätt att språkligt belysa sociala förändringar, inte minst kopplade till makt. Uppmärksamhet ägnas också åt språkplanering och språkvård, inte minst feministisk, så att förhållandet mellan olika språkliga normsystem behandlas. Studenten gör en språkanalys med kritisk inriktning inom delkursens ram.


  • 1002, Fördjupning: Kritisk språkanalys, 7,5 högskolepoäng
   (Critical discourse studies, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Fördjupning: Medie- och genreanalys, 7,5 högskolepoäng
   (Specialization: Media and Genre Analysis, 7.5 credits)
   I delkursen tematiseras genrer, sociala medier och format som grundläggande kommunikativa kontexter. Genrer, förstådda som ett konventionellt kommunikativt handlande, hämtas från olika verksamheter och innefattar exempelvis pressmeddelanden och presskonferenser. Olika sociala medier, deras format och kommunikativa förutsättningar, diskuteras. Utvalda exempel analyseras med relevanta språkvetenskapliga teorier och metoder. Studenten fördjupar kunskaperna genom att genomföra en medie- eller genreanalys inom delkursens ram.


  • 1003, Fördjupning: Medie- och genreanalys, 7,5 högskolepoäng
   (Specialization: Media and Genre Analysis, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Fördjupning: Språk och kön, 7,5 högskolepoäng
   (Specialization: Language and gender, 7.5 credits)
   Delkursen ger fördjupad kunskap om det tvärvetenskapliga forskningsfältet språk och kön. Delkursen ringar in forskningsområdena språkbruk och kön, feministisk språkanalys och språkplanering, och behandlar de genusvetenskapliga och språkvetenskapliga teorier och metoder som är centrala inom dessa. Både tidig forskning, som framför allt behandlar sexistiskt språk respektive kvinnlig och manlig samtalsstil, och aktuella studier, som framför allt behandlar frågor om makt, sexualitet och språkaktivism, tas upp. Det svenska språkområdet är i fokus, men även internationella utblickar görs. Studenten gör en analys på ett empiriskt material inom delkursens ram.


  • 1004, Fördjupning: Språk och kön, 7,5 högskolepoäng
   (Specialization: Language and gender, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Fördjupning: Grammatikteori, 7,5 högskolepoäng
   (Specialization: Grammatical Theories, 7.5 credits)
   Delkursen ger fördjupade kunskaper om det svenska språksystemet och om grammatik som forskningsfält, framförallt med fokus på syntax men även semantik. Delkursen introducerar olika teoretiska perspektiv på grammatik och innehåller praktisk träning i grammatiska analyser utifrån olika modeller. Studenten gör en pilotstudie inom delkursens ram.


  • 1005, Fördjupning: Grammatikteori, 7,5 högskolepoäng
   (Specialization: Grammatical Theories, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Språkvetenskapliga synsätt, 7,5 högskolepoäng
   (Language: Theories and Methods, 7.5 credits)
   Delkursen har två huvudsakliga innehållsfokus. För det första behandlas olika språkvetenskapliga teorier och metoder. Dit hör vilka slags vetenskapliga problem och frågeställningar som olika språkvetenskapliga deldiscipliner tar sig an och hur de kan utforskas, liksom ämnet svenskas institutionella karaktär och utformning - vad utmärker forskning i just svenska? För det andra behandlas uppsatsen som ett sätt att utforska språkvetenskapliga problem och som en särskild vetenskaplig genre, vilket relateras till studentens eget uppsatsarbete.


  • 1006, Språkvetenskapliga synsätt, 7,5 högskolepoäng
   (Language: Theories and Methods, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Uppsats, 15 högskolepoäng
   (Essay, 15 credits)
   Delkursen ger ökad insikt i språkvetenskaplig metod och analys. Den studerande ska i en uppsats problematisera ett insamlat material, motivera ställningstaganden, dra egna slutsatser och visa förmåga till självständig analys.


  • 1007, Uppsats, 15 högskolepoäng
   (Essay, 15 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

  5. Undervisningens upplägg

  Undervisningen sker i form av seminarier och handledning.

  6. Examination

  För fördjupningskurserna gäller:
 • Skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar.
 • Seminariedeltagande

  För delkursen ”Språkvetenskapliga synsätt” gäller:
 • Skriftliga och muntliga presentationer.
 • Seminariedeltagande

  För delkursen ”Uppsats” gäller:
 • Framläggande av godkänd uppsats för granskning vid ett seminarium samt fullgörande av opposition på en annan students uppsats.

  Enstaka missade seminarier kan, efter samråd med examinator, kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.
 •  Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  HT 2019HT 20192019-05-16Program- och ämnesråd för svenska
  VT 20202019-11-18Program- och ämnesråd för svenska

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.