Kursplan
English translation of course syllabus
 
 
Kreativt skrivande A, 30 högskolepoäng
(Creative Writing A, 30 credits)
 
Kurskod: 1203SV
Ämnesgrupp: Svenska
Huvudområde: Svenska
Ansvarig institution: Kultur och lärande
Utbildningsområde/n: Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: A
Fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: HT 2019


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för kultur och lärande vid Södertörns högskola den 2018-12-06 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskaper och förståelse
 • redogöra för grundläggande teorier om skrivande och kreativitet

  Färdigheter och förmåga
 • planera och framställa kortare texter i olika skön- och populärlitterära genrer
 • utveckla egna texter med hjälp av given respons
 • förbereda och ge teoretiskt underbyggd och mottagaranpassad läsarerespons
 • använda textanalys för att beskriva karaktäristiska drag i gestaltande text

  Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • analysera och diskutera egna och andras texter utifrån givna språk- och genredrag
 • diskutera sin egen skrivpraktik i relation till studentkamraters och författares skrivpraktiker

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Kursen syftar till att studenten ska utveckla sitt skrivande och sin medvetenhet om skrivandets villkor och uttrycksmedel. Kursen innehåller skrivuppgifter där studenterna får experimentera med olika metoder för skrivande och olika textuella uttrycksformer och genrer. Fokus ligger på skönlitterära genrer som exempelvis novell och roman samt populärlitterära genrer som exempelvis romantik och deckare. Studenterna granskar andra studenters och författares texter och diskuterar dem vad gäller språkligt uttryck och innehåll. Studenterna övar också på att bearbeta sina egna texter efter respons. Kursens teoretiska del behandlar teorier om kreativitet, skrivande och text.

  • Författarnas läs- och skrivarbete, 5 högskolepoäng
   (Writer's reading and writing, 5 credits)
   Delkursen handlar om författarskapet som praktik. Studenterna läser och reflekterar kring skönlitterära författares verk samt texter där samma författare undersökt sin egen skriv- och läspraktik. Delkursen behandlar också teorier om kreativitet och skrivande.


  • 1001, Författarnas läs- och skrivarbete, 5 högskolepoäng
   (Writer's reading and writing, 5 credits)
   Betygsalternativ: U/G
  • Novell, 7,5 högskolepoäng
   (Short stories, 7.5 credits)
   Delkursen innehåller genrebestämda skrivuppgifter med fokus på novellen. Studenterna läser ett antal noveller och diskuterar uppbyggnad och form, med särskilt fokus på gestaltningens olika funktioner i den skönlitterära texten. Studenterna planerar och producerar en novell. I detta arbete ingår att ge och ta emot konstruktiv respons och bearbetning av den egna texten.


  • 1002, Novell, 7,5 högskolepoäng
   (Short stories, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G
  • Skrivlaborationer, 5 högskolepoäng
   (Writing lab, 5 credits)
   Delkursen handlar om att låta studenterna förfina förmågan att producera text och bygga upp en textbank. Under delkursen får de också reflektera över kopplingen mellan läsning och skrivande i den egna praktiken genom ett valt författarskap. Delkursen innehåller också kreativa skrivövningar där studenterna får experimentera med olika metoder för skrivande. Studenterna diskuterar varandras texter, och bearbetar sina egna texter efter respons från varandra och läraren.


  • 1003, Skrivlaborationer, 5 högskolepoäng
   (Writing lab, 5 credits)
   Betygsalternativ: U/G
  • De språkliga verktygen, 5 högskolepoäng
   (The linguistic tools, 5 credits)
   Delkursen tar upp olika textteorier och textanalytiska verktyg, och fokuserar särskilt på narrativitet, stilistik och intertextualitet. Studenterna lär sig att känna igen karaktäristiska drag i skön- och facklitterära texter, och att diskutera texterna i sitt sammanhang.


  • 1004, De språkliga verktygen, 5 högskolepoäng
   (The linguistic tools, 5 credits)
   Betygsalternativ: U/G
  • Att skriva populärt, 7,5 högskolepoäng
   (Writing popular fiction, 7.5 credits)
   Delkursen handlar om de populärlitterära genrerna romantik, deckare och skräck. Dessa genrer ger möjlighet att ta upp och diskutera aktuella samhällsproblem och existentiella frågor om kärlek, liv och död. Studenterna läser utdrag ur valda verk och diskuterar dess uppbyggnad och form, med särskilt fokus på dramaturgi. Studenterna får välja en av de givna genrerna och samla stoff, göra research och utveckla ett skrivprojekt inom dess ramar.


  • 1005, Att skriva populärt, 7,5 högskolepoäng
   (Writing popular fiction, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G

  5. Undervisningens upplägg

  Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten och individuella arbeten.

  6. Examination

  1001: Författarnas läs- och skrivarbete:
  Aktivt deltagande vid seminarier och responssamtal samt skriftliga inlämningsuppgifter.

  1002: Novell:
  Aktivt deltagande vid seminarier och responssamtal samt skriftliga inlämningsuppgifter.

  1003: Skrivlaborationer:
  Aktivt deltagande vid seminarier och responssamtal samt skriftliga inlämningsuppgifter.

  1004: De språkliga verktygen:
  Skriftlig hemtentamen.

  1005: Att skriva populärt:
  Aktivt deltagande vid seminarier och responssamtal samt skriftliga inlämningsuppgifter.

  Högst 25 % obligatoriska tillfällen (exempelvis seminarier eller responsuppgifter) kan, efter samråd med delkursansvarig, kompenseras med skriftliga uppgifter.
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  HT 2019HT 20192019-05-16Program- och ämnesråd för svenska
  VT 2020VT 20202019-11-18Program- och ämnesrådet för svenska
  HT 20202020-05-14Program- och ämnesråd för svenska

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.