Kursplan
English translation of course syllabus
 
 
Demokratier och diktaturer i Europa under 1900-talet, 7,5 högskolepoäng
(Democracies and Dictatorships in Europe in the 20th Century, 7.5 credits)
 
Kurskod: 1197HI
Ämnesgrupp: Samtidshistoria
Huvudområde: Inget huvudområde
Ansvarig institution: Historia och samtidsstudier
Utbildningsområde/n: Humanistiska området 50% Samhällsvetenskapliga området 50%
Betygsalternativ på hel kurs: AF
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: A
Fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Undervisningsspråk: Engelska
Giltig fr.o.m: HT 2019


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för historia och samtidsstudier vid Södertörns högskola den 2019-04-09 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska B (Områdesbehörighet 2, undantag ges för moderna språk).
Eller
Grundläggande behörighet (Områdesbehörighet A2, undantag ges för moderna språk).

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

 • redogöra för de viktigaste politiska händelserna och aktörerna i Europas och Sovjetunionens 1900-talshistoria, med fokus på diktaturers och demokratiers uppkomst och fall
 • förklara Europas historia med hänsyn till viktiga ideologiska konstruktioner, inklusive liberalism, socialism, nationalism och fascism
 • diskutera Europas 1900-talshistoria i termer av hållbarhet inom både samhälle och miljö
 • kritiskt analysera både primär- och sekundärkällor
 • både muntligt och skriftligt redogöra för historiska processer och händelser
 • förstå samt kritisera akademiska argument och konstruera motargument på akademiska grunder, både muntligt och skriftligt
 • läsa och diskutera akademiska ämnen på engelska

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment  • Demokratier och diktaturer i Europa under 1900-talet, 7,5 högskolepoäng
   (Democracies and Dictatorships in Europe in the 20th Century, 7.5 credits)
   Kursen ger en grundläggande förståelse av 1900-talets nyckelhändelser, inklusive världskrig, kommunistiska revolutioner, europeiska diktaturer och demokratier samt Sovjetunionens uppkomst och fall. Studenten analyserar de ekonomiska, ideologiska och sociala faktorer som orsakade dessa stora förändringar, samt hur dessa processer själva påverkades av historiska vändpunkter. Vidare diskuterar kursen hur nyckelhändelser och -processer har format, men också ifrågasatt, många av det moderna Europas centrala narrativer. Kursen avslutas med en diskussion kring fortsatta friktioner inom Europa, inklusive motsägelsefulla element inom minnespolitiken och debatter kring migration och hållbar utveckling.


  • 1001, Demokratier och diktaturer i Europa under 1900-talet, 7,5 högskolepoäng
   (Democracies and Dictatorships in Europe in the 20th Century, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: A/B/C/D/E/F
   Utbildningsområde/n: Humanistiska området 50% Samhällsvetenskapliga området 50%

  5. Undervisningens upplägg

  Kursen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier. Undervisning kan komma att förläggas utanför högskolan, till exempel på museer.

  6. Examination

  Kursen examineras genom

 • aktivt och förberett deltagande vid seminarier och övningar
 • muntliga och skriftliga seminarieuppgifter
 • skriftlig hemtentamen.

  Högst två (2) seminarietillfällen eller övningar kan kompenseras med skriftlig inlämningsuppgift.
 •  Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  HT 2019VT 20202019-05-07Programrådet för Europaprogrammet, D.nr.: 2089-2.1.1-2019
  HT 20202020-04-20Programrådet för Europaprogrammet, D.nr.: 1882-2.1.1-2020

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

  9. övrigt