Kursplan
English translation of course syllabus
 
 
Formandet av det moderna Europa, 7,5 högskolepoäng
(The Development of Modern Europe, 7.5 credits)
 
Kurskod: 1196HI
Ämnesgrupp: Historia
Huvudområde: Inget huvudområde
Ansvarig institution: Historia och samtidsstudier
Utbildningsområde/n: Humanistiska området 100%
Ges endast inom följande program: Europaprogrammet
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: A
Fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Undervisningsspåk: Svenska
Giltig fr.o.m: HT 2019


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för historia och samtidsstudier vid Södertörns högskola den 2019-04-09 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

 • översiktligt redogöra för politiska, ekonomiska, kulturella och sociala förhållanden under perioden från 1500 fram till första världskriget
 • beskriva större samhälleliga förändringar i tidigmodern och modern historia samt relatera dessa till framträdande idéströmningar
 • redogöra för vändpunkter avseende hållbar utveckling i Europas och Nya Världens historia
 • diskutera vad som ansetts utgöra Europa under olika perioder
 • redogöra för och tillämpa grundläggande kunskaper inom källkritik.

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment  • Formandet av det moderna Europa, 7,5 högskolepoäng
   (The Development of Modern Europe, 7.5 credits)
   Under kursen tillägnar sig studenten huvuddragen av den europeiska historien från 1500 fram till första världskriget. Tyngdpunkten ligger på analysen av de historiska processer som har haft störst betydelse för Europas formande, såväl politiskt och kulturellt som ekonomiskt och socialt. Den inkluderar också grundläggande källkritiska kunskaper. Kursen är uppdelad i tematiska moduler: reformationen, framväxten av nationalstater, ekologisk imperialism, samt den franska och de industriella revolutionerna. Till slut diskuteras skillnaderna i Väst- och Östeuropas ekonomiska och sociala utveckling, liksom frågan om vad som ansetts utgöra ”Europa” från tidigmodern tid fram till 1900.


  • 1001, Formandet av det moderna Europa, 7,5 högskolepoäng
   (The Development of Modern Europe, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
   Utbildningsområde/n: Humanistiska området 100%

  5. Undervisningens upplägg

  Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och övningar.

  6. Examination

  Kursen examineras genom:

 • muntlig redovisning och skriftliga inlämningsuppgifter.
 • skriftlig hemtentamen.
 • aktivt och förberett deltagande vid seminarier och övningar.

  Högst två (2) seminarietillfällen eller övningar kan kompenseras skriftligt.
 •  Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  HT 20192019-05-07Programrådet för Europaprogrammet, D.nr.: 2089-2.1.1-2019

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

  9. övrigt
  Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen