Kursplan
English translation of course syllabus
 
 
Religionernas Europa, 7,5 högskolepoäng
(Religion and Europe, 7.5 credits)
 
Kurskod: 1190RV
Ämnesgrupp: Religionsvetenskap
Huvudområde: Inget huvudområde
Ansvarig institution: Historia och samtidsstudier
Utbildningsområde/n: Humanistiska området 100%
Ges endast inom följande program: Europaprogrammet
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: A
Fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: HT 2019


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för historia och samtidsstudier vid Södertörns högskola den 2019-04-09 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

 • redogöra för grundläggande drag och egenskaper i centrala religioner i Europa
 • redogöra för hur förutsättningar för samhällsliv och social hållbarhet skiljer sig inom europeiska regioner, stater, religiösa grupper och gemenskaper, särskilt ur genusperspektiv
 • redogöra för europeiska förändrings- och integrationsprocesser i huvuddrag och enskildheter med fokus på religiösa minoriteter
 • relatera sekulariseringsprocesser i Europa till de olika religiösa traditionernas förändring
 • beskriva och förklara centrala termer, problem och metoder som används inom religionsvetenskap
 • reflektera kring de förändringar och nya uttryck som religion och religiositet i olika delar av Europa tagit sig till följd av globaliseringen.

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment  • Religionernas Europa, 7,5 högskolepoäng
   (Religion and Europe, 7.5 credits)
   I denna kurs presenteras, analyseras och diskuteras de förändringar och nya uttryck som religion och religiositet i olika delar av Europa tagit sig till följd av globaliseringen. Kursen syftar till att ge en introduktion till centrala religioner i Europa och till hur grundläggande mänskliga fenomen kan analyseras utifrån olika religionsvetenskapliga perspektiv. Grundläggande drag och egenskaper i europeiskt samhällsliv presenteras och relateras till förutsättningar och villkor för hur samhällslivet skiljer sig åt mellan och inom europeiska regioner, stater, religiösa grupper, traditioner och gemenskaper samt ur ett socialt hållbarhets- och genusperspektiv, och hur detta påverkar rådande förändrings- och integrationsprocesser.


  • 1001, Religionernas Europa, 7,5 högskolepoäng
   (Religion and Europe, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
   Utbildningsområde/n: Humanistiska området 100%

  5. Undervisningens upplägg

  Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier samt studiebesök.

  6. Examination

 • Muntliga och skriftliga seminarieuppgifter.
 • Skriftlig hemtentamen.

  För godkänd kurs krävs aktivt och förberett deltagande vid seminarier och övningar. Högst två (2) seminarietillfällen eller övningar kan kompenseras med skriftlig inlämningsuppgift.
 •  Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  HT 2019VT 20202019-05-07Programrådet för Europaprogrammet, D.nr.: 2089-2.1.1-2019
  HT 20202020-04-20Programrådet för Europaprogrammet, D.nr.: 1882-2.1.1-2020

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.