Kursplan  
 
Religionsvetenskap III, för blivande ämneslärare, gymnasieskolan (ämne 2), GIH, 30 högskolepoäng
(Study of Religion III for Upper Secondary Teachers (Years 10-12, Subject 2) GIH, 30 credits)
 
Kurskod: 1187RV
Ämnesgrupp: Religionsvetenskap
Huvudområde: Inget huvudområde
Ansvarig institution: Lärarutbildningen
Utbildningsområde/n: Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: C
Fördjupning: G2F (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: VT 2019


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningens kursplanenämnd vid Södertörns högskola den 2018-10-09 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Studenten ska vara antagen till ämneslärarprogram med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan, samt ha fullgjort kurser i Religionskunskap om sammanlagt 60 högskolepoäng inom programmet.

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse
 • redogöra för förutsättningar, problem och metoder med betydelse för undervisning om ungas religion- och livstolkning
 • värdera olika religionsvetenskapliga och religionsdidaktiska teoretiska perspektiv
 • redogöra för olika religionsvetenskapliga och religionsdidaktiska metoder.

  Färdighet och förmåga
 • urskilja och kritiskt diskutera karakteristiska drag för ungas livstolkning idag
 • analysera empiriskt material utifrån ett religionsvetenskapligt perspektiv
 • författa ett religionsvetenskapligt självständigt arbete
 • värdera religionsvetenskapliga perspektiv, teorier och metoder
 • kritiskt tolka texter som behandlar religionsdidaktiska forskningsfrågor.

  Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kritiskt tolka religionsvetenskapliga ståndpunkter
 • reflektera vetenskapligt kring egna upplevelser av olikartade religionsvetenskapligt relevanta miljöer samt dess betydelse för framtida religionskunskapsundervisning.

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  .

  • Religionsvetenskaplig och religionsdidaktisk teori och metod, 7,5 högskolepoäng
   (Theory, Method and Didactics in the Study of Religion, 7.5 credits)
   Delkursen ger en introduktion till olika aktuella religionsvetenskapliga perspektiv och förståelsehorisonter. Stor vikt läggs också vid religionsdidaktisk teoriutveckling genom att aktuell religionsdidaktisk forskning studeras. Olika metodologiska perspektiv som kan ligga till grund för det självständiga arbetet introduceras. Dessutom studeras hur religionsundervisning utformats i olika länder.


  • 1001, Religionsvetenskaplig och religionsdidaktisk teori och metod, 7,5 högskolepoäng
   (Theory, Method and Didactics in the Study of Religion, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
   Utbildningsområde/n: Humanistiska området 100%
  • Ungas identitet, religion och livstolkning, 7,5 högskolepoäng
   (Identity, Religion and Questions of Life among Young Adults, 7.5 credits)
   Samhällets ökade globalitet, mångkulturalitet, mångreligiositet och erfarenhet av migration förändrar förutsättningar för livstolkning och identitetsskapande för individer och grupper. I delkursen studeras religion, identitet och livstolkning hos unga, med tyngdpunkt på svenskt samhälle och skola. Religiositetens och livstolkningarnas särdrag och likheter i förhållande till tidigare generationer, både vad gäller form och innehåll, uppmärksammas och analyseras. I delkursen studeras och diskuteras också förutsättningar, problem och metoder för att arbeta med ungas livsåskådningar, inom ramen för religionskunskapsundervisningen. Begrepp som livstolkning och livsåskådning, och deras relation till såväl religion och etik, blir även föremål för studium och analys under delkursen.


  • 1002, Ungas identitet, religion och livstolkning, 7,5 högskolepoäng
   (Identity, Religion and Questions of Life among Young Adults, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
   Utbildningsområde/n: Humanistiska området 100%
  • Självständigt arbete, 15 högskolepoäng
   (Independent Project, 15 credits)
   Inom delkursen skrivs ett ämnesfördjupande självständigt arbete, det vill säga en vetenskaplig uppsats som ventileras och försvaras på ett seminarium. Det självständiga arbetet har ämnesdidaktisk inriktning eller är på annat sätt relevant för läraryrket och/eller skolans värld.


  • 1003, Självständigt arbete, 15 högskolepoäng
   (Independent Project, 15 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
   Utbildningsområde/n: Humanistiska området 100%

  5. Undervisningens upplägg

  Föreläsningar, seminarier och handledning.

  6. Examination

  1001 - Religionsvetenskaplig och religionsdidaktisk teori och metod, 7,5 högskolepoäng:
 • aktivt deltagande på seminarier
 • muntliga redovisningar
 • skriftliga inlämningsuppgifter
 • skriftlig hemtentamen.

  1002 - Ungas identitet, religion och livstolkning, 7,5 högskolepoäng:
 • aktivt deltagande på seminarier
 • muntliga redovisningar
 • skriftlig hemtentamen.

  1003 - Självständigt arbete, 15 högskolepoäng:
 • aktivt deltagande på seminarier
 • författande av uppsats
 • försvar av det egna uppsatsen
 • opponering på en annan students uppsats.

  Vissa av kursens seminarietillfällen kan kompenseras. En del tillfällen kan kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter medan andra tillfällen kan kompenseras med muntlig tentamen. Studenten kan kompensera högst 20 % av dessa seminarietillfällen per delkurs.

  För VG på hel kurs krävs VG på det självständiga arbetet, 15 högskolepoäng.
 •  Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  VT 20192018-11-28Programråd, Ämneslärarprogrammet

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.