Kursplan  
 
Religionsvetenskap II för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 2), 30 högskolepoäng
(The Study of Religions II for Upper Secondary Teaching (Years 10-12) (Subject 2), 30 credits)
 
Kurskod: 1183RV
Ämnesgrupp: Religionsvetenskap
Huvudområde: Inget huvudområde
Ansvarig institution: Lärarutbildningen
Utbildningsområde/n: Humanistiska området 100%
Ges endast inom följande program: Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoän
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: B
Fördjupning: G2F (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: HT 2018


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningens kursplanenämnd vid Södertörns högskola den 2018-03-23 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Utbildningsvetenskap I (24 högskolepoäng), Verksamhetsförlagd utbildning I (6 högskolepoäng) och Religionsvetenskap I för blivande ämneslärare (ämne 2) (30 högskolepoäng).

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse
 • på ett fördjupat sätt redogöra för olika etiska modeller och centrala religions- och etikdidaktiska problem samt relatera dem till en framtida undervisningsverksamhet och lärares yrkesetik,
 • beskriva och jämföra sätt att förklara och förstå religion, andlighet och livsåskådning inom humaniora och samhällsvetenskap
 • beskriva kopplingen mellan makt, genus/kön och sexualitet i olika religiösa traditioner
 • redogöra för relationer mellan religion, politik och radikalisering

  Färdighet och förmåga
 • med viss självständighet analysera religionens plats och funktion i samtidens kultur och samhälle
 • identifiera makt- och genusrelationer i religiösa sammanhang
 • källkritiskt analysera hur religiösa fenomen skildras i massmedier
 • med viss självständighet analysera religionsfrihetsfrågor
 • göra religionsdidaktiskt relevanta urval av kunskapsstoff gällande relationen mellan religion, politik och extremism för den religionskunskapsundervisning som utbildningen syftar till,
 • tillämpa etiska begrepp och normativa etiska modeller på olika typer av etiska och moraliska problem.

  Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • uppvisa förmåga till kritisk reflektion kring religiösa fenomen i samtiden
 • reflektera kring samspelet mellan egen förförståelse och det eller de religiösa fenomen som studeras.
 • på ett fördjupat ämnesteoretiskt och ämnesdidaktiskt sätt göra medvetna didaktiska överväganden för sin framtida undervisning i religionskunskap.

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment  • Etik och skola, 7,5 högskolepoäng
   (Ethics and School, 7.5 credits)
   I delkursen introduceras studenten till etik och etisk reflektion. Olika normativa etiska modeller och begrepp introduceras och tillämpas på skilda typer av moraliska och etiska problem, såväl i och utanför skolans värld. Aktuell forskning om religions- och etikundervisningens villkor och innehåll studeras. Vidare blir relationen mellan etikundervisningen, skolans värdegrundsuppdrag och lärares yrkesetik föremål för diskussion. Även förhållandet mellan etik och religion kommer att behandlas inom ramen för delkursen.


  • 1001, Etik och skola, 7,5 högskolepoäng
   (Ethics and School, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
   Utbildningsområde/n: Humanistiska området 100%
  • Religion, genus och sexualitet, 5 högskolepoäng
   (Religion, Gender and Sexuality, 5 credits)
   Delkursens fokus ligger på kopplingen mellan kön/genus, sexualitet och religion. Både nutida och historiska perspektiv på genus/kön och sexualitet utifrån olika religiösa traditioner och texter tas upp. Källtexter och normativa tolkningar studeras men också andra perspektiv fokuseras, som exempelvis religiös feminism och queera tolkningar av religiösa traditioner. Delkursen introducerar även centrala genusteorier och förankrar dem i det akademiska studiet av religion samt relaterar dem till relevant religionsdidaktisk teori.


  • 1002, Religion, genus och sexualitet, 5 högskolepoäng
   (Religion, Gender and Sexuality, 5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
   Utbildningsområde/n: Humanistiska området 100%
  • Religion och migration, 2,5 högskolepoäng
   (Religion and migration, 2.5 credits)
   Delkursen fokuserar religion och migration. Dessutom fokuseras teorier kring den psykologiska och kulturella roll religiösa föreställningar, traditioner och gemenskaper kan spela i samband med migration, globalt, i Sverige och i den svenska skolan.


  • 1003, Religion och migration, 2,5 högskolepoäng
   (Religion and migration, 2.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
   Utbildningsområde/n: Humanistiska området 100%
  • Självständigt religionsvetenskapligt arbete, 7,5 högskolepoäng
   (Essay, the Study of Religions, 7.5 credits)
   Här behandlas ett religionsvetenskapligt problem och en akademisk text framställs. Arbetet utgör ett övningsstycke under sakkunnig handledning.  • 1004, Självständigt religionsvetenskapligt arbete, 7,5 högskolepoäng
   (Essay, the Study of Religions, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
   Utbildningsområde/n: Humanistiska området 100%
  • Religion, politik och radikalisering, 5 högskolepoäng
   (Religion, Politics and radicalisation, 5 credits)
   Delkursen behandlar grundläggande frågor kring förhållandet mellan religion och politik i ett samtida och globalt perspektiv. Övergripande samhällsförändringar och religiösa aktörers plats i politiken och offentligheten diskuteras. Mediers förändrade roll och religiös radikalisering i samtiden ges särskild uppmärksamhet. I delkursen diskuteras hur lärare kan göra didaktiskt medvetna val i förhållande till hur religion framställs och förmedlas i olika sammanhang.


  • 1005, Religion, politik och radikalisering, 5 högskolepoäng
   (Religion, Politics and radicalisation, 5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
   Utbildningsområde/n: Humanistiska området 100%
  • Religionsfrihet i samtiden, 2,5 högskolepoäng
   (Freedom of religion in contemporary society, 2.5 credits)
   Delkursen behandlar begreppet religionsfrihet och fokuserar på kontroverser som aktualiserar frågan om religionsfrihetens begränsningar och möjligheter i ett mångreligiöst samhälle och den mångreligiösa skolan.


  • 1006, Religionsfrihet i samtiden, 2,5 högskolepoäng
   (Freedom of religion in contemporary society, 2.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
   Utbildningsområde/n: Humanistiska området 100%

  5. Undervisningens upplägg

  Kursen består av föreläsningar och seminarier, handledning och fältstudier.

  6. Examination

  Etik och skola (1001)
  - Aktivt deltagande i seminarier.
  - Muntliga redovisningar.
  - Skriftlig hemtentamen.
  - Skriftliga inlämningsuppgifter

  Religion, genus och sexualitet (1002)
  - Skriftlig hemtentamen
  skriftliga inlämningsuppgifter och aktivt seminariedeltagande

  Religion och migration (1003)
  - Skriftlig hemtentamen samt aktivt seminariedeltagande

  Självständigt religionsvetenskapligt arbete (1004)
  - Färdigställande av uppsats inkluderande uppsatsventilering samt opponering på annan students uppsats

  Religion, politik och radikalisering (1005)
  - Skriftlig hemtentamen, skriftliga inlämningsuppgifter och aktivt seminariedeltagande

  Religionsfrihet i samtiden (1006)
  - Muntliga redovisningar samt aktivt seminariedeltagande

  Enstaka missade seminarier, per delkurs kan kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter enligt instruktion från kursansvarig.

  I det fall möjligheten till att komplettera en genomförd men ej godkänd examination ges ska kompletteringen vara examinator tillhanda senast tre veckor efter det att studenten meddelats resultat.
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  HT 2018VT 20192018-05-17Programråd för Ämneslärarutbildningen med interkulturell profil med inriktning mot gymnasiet
  HT 20192019-05-29Programråd för Ämneslärarutbildningen med interkulturell profil med inriktning mot gymnasiet

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.