Kursplan  
 
Svenska II för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 2), 30 högskolepoäng
(Swedish II for Upper Secondary Teaching (Years 10-12) (Subject 2), 30 credits)
 
Kurskod: 1181SV
Ämnesgrupp: Svenska
Huvudområde: Inget huvudområde
Ansvarig institution: Lärarutbildningen
Utbildningsområde/n: Humanistiska området 100%
Ges endast inom följande program: Ämneslärarutbildning med interkulturell profil mot gymnasieskolan, 300-330 hp
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: B
Fördjupning: G2F (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: HT 2018


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningens kursplanenämnd vid Södertörns högskola den 2018-03-22 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Utbildningsvetenskap I (24 högskolepoäng), Verksamhetsförlagd utbildning I (6 högskolepoäng) och Svenska I för blivande ämneslärare (ämne 2) (30 högskolepoäng).

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse
 • redogöra för sambandet mellan att läsa, skriva, tala och lyssna
 • redogöra för och diskutera teorier om skrivande, skrivprocesser och bedömning ur skrivdidaktiska perspektiv
 • redogöra för teorier om läs- och skrivsvårigheter
 • redogöra för analysmetoder för dramatik såväl som teaterföreställningar, och med utgångspunkt i dessa metoder tolka dramatik från olika tidsepoker
 • beskriva centrala verk i den västerländska litterära traditionen samt redogöra för större litteraturhistoriska utvecklingslinjer, estetiska konventioner och genrespecifika drag

  Färdighet och förmåga
 • använda grundläggande litteraturvetenskapliga och stilistiska begrepp och praktisera dessa i såväl eget kreativt skrivande som i analysuppgifter
 • självständigt och i dialog med andra, analysera och tolka skönlitteratur i olika genrer och från skilda tider samt reflektera över de gjorda tolkningarnas förhållande till olika historiska och kulturella kontexter
 • redogöra för de receptionsestetiska teorier som delkursen behandlat och tillämpa dessa i resonemang om lästa texter.
 • presentera en vetenskaplig analys i skrift enligt vedertagna normer för akademiskt skrivande
 • analysera, bedöma och dokumentera elevers skriftliga produktion
 • självständigt välja, motivera och tillämpa teorier om skrivande och skrivprocesser som stimulerar och utmanar elevers skriftspråkliga utveckling
 • ge prov på varierande gestaltningar av läst dramatik

  Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • diskutera villkoren för barns och ungas utveckling av skriftspråklig kompetens i relation till hem, skola och svenskämnet
 • diskutera de pedagogiska fördelarna som arbetet med dramatisk gestaltning medför
 • diskutera den behandlade dramatikens samspel med det omgivande samhället.

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Kursen fördjupar studentens ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper om litteratur och litteraturläsning. En av delkurserna, Elevers språkutveckling och språkutvecklande arbete, vidgar och fördjupar kunskaper och perspektiv på tidigare språkinriktade delkurser och en av delkurserna, Dramatik och dramatisk gestaltning, fördjupar kunskaperna om dramatik från tidigare litteraturkurser och studentens didaktiska och praktisk-estetiska kompetens.

  • Elevers språkutveckling och språkutvecklande arbete, 7,5 högskolepoäng
   (Language Development and Integrated Language Learning, 7.5 credits)
   Under denna delkurs belyses teorier om läs- och skrivprocesser och villkor för barns och ungas skriftspråkliga kompetens (literacy) och hemmets, skolans och svenskämnets betydelse för denna utveckling. Delkursens fokus ligger på språkutvecklande arbetssätt som stödjer elevernas språkutveckling inom svenskämnet såväl som inom de andra ämnesområdena. Delkursen tillhandahåller också redskap för att bedöma och dokumentera elevernas språkliga produktion. Studenten förbereds för att omsätta kunskapen under verksamhetsförlagd utbildning.


  • 1001, Didaktisk planering och reflektion, 3 högskolepoäng
   (Didactic planning and reflection, 3 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
   Utbildningsområde/n: Humanistiska området 100%
   1002, Individuellt mindre, vetenskapligt arbete, 4,5 högskolepoäng
   (Individual scientific work, 4.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
   Utbildningsområde/n: Humanistiska området 100%
  • Dramatik och dramatisk gestaltning, 7,5 högskolepoäng
   (Drama and Dramatic Interpretation, 7.5 credits)
   Under delkursen studerar, analyserar och bearbetar studenten ett urval av dramatik från olika tidsepoker, på temat ”den andre: offer eller förövare” - ett genomgående tema i det västerländska dramats historia. Tidigare introducerade analys- och tolkningsmetoder fördjupas. Med utgångspunkt i olika perspektiv och med fokus på genus och etnicitet introduceras studenten för dramatikens djupa samspel med det omgivna samhället. Med utgångspunkt i dramatikens socialpolitiska kontext ges studenten färdigheter i att förmedla äldre och yngre dramatik till dagens ungdomar. Delkursen innehåller också praktiska övningar i dramatisk gestaltning. Studentens språkliga färdigheter, fantasi och fysiska uttrycksmedel i arbetet med texterna stimuleras, samtidigt som deras kännedom om dramat och teaterns unika karaktär fördjupas. Vidare ska studenten introduceras för föreställningsanalytiska metoder som de under delkursens gång, och i samband med återkommande teaterbesök får tillfällen att pröva. Inom ramen för teaterbesöken introduceras studenten för varierande dramatiska kategorier och
   produktionsformer. I anslutning till de besökta föreställningarna introduceras studenten till teaterrecensioner som genre.


  • 1003, Dramatik och dramatisk gestaltning, 7,5 högskolepoäng
   (Drama and Dramatic Interpretation, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
   Utbildningsområde/n: Humanistiska området 100%
  • Diktning från forntid till renässans, 7,5 högskolepoäng
   (Literature from Ancient Times to Renaissance, 7.5 credits)
   I centrum för delkursen står litteratur från äldre tider och kulturer och hur denna kan förstås, engagera och inspirera unga människor av idag. Olika historiska förhållanden - litteraturens samhälleliga och sociala funktion, genrer, estetiska konventioner, rådande idéer och föreställningsvärldar i den tid och kultur där texterna tillkommit - belyses. Förståelsen av den muntliga diktningens egenart och skillnaden mellan diktningens funktion och former i muntliga och skriftliga kulturer betonas.Under delkursen behandlas de tre genrerna epik, lyrik och dramatik från forntiden till och med renässansen. Vissa grundläggande metoder för att analysera skönlitterära texter introduceras. I fokus står de litterära texterna och de historiska kontexter som format dem. Med utgångspunkt i det litterära formspråket, verkens tematik och studentens meningsskapande förstås litteraturläsning som en händelse, eller ett ”triangeldrama”, i mötet mellan den bevarade texten, den historiska situationen och läsarens egna erfarenheter, kulturella bakgrund, kompetenser och intressen. Vidare behandlas receptionsestetiska teorier med relevans för det ämnesdidaktiska arbetet med litteratur från äldre tider med gymnasieelever.


  • 1004, Diktning från forntid till renässans, 7,5 högskolepoäng
   (Literature from Ancient Times to Renaissance, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
   Utbildningsområde/n: Humanistiska området 100%
  • Diktning från klassicism till modern tid, 7,5 högskolepoäng
   (Literature from Classicism to Modern Times, 7.5 credits)
   Delkursen behandlar berättande diktning, lyrik och dramer från klassicismen till slutet av 1800-talet. Olika historiska förhållanden - litteraturens samhälleliga och sociala funktion, genrer, estetiska konventioner och rådande idéer i det samhälle där texterna tillkommit - belyses. I fokus står de litterära texterna och de historiska kontexter som format dem. Med utgångspunkt i det litterära formspråket, verkens tematik och studentens meningsskapande förstås litteraturläsning som en händelse, eller ett ”triangeldrama”, i mötet mellan den bevarade texten, den historiska situationen och läsarens egna erfarenheter, kulturella bakgrund, kompetenser och intressen. Under delkursen diskuteras hur de lästa texterna kan introduceras och behandlas för att bli inspirationskällor för samtal och uttrycksmöjligheter för gymnasieelever idag samt hur de förhåller sig till aktuella styrdokument. Vissa grundläggande metoder för att analysera skönlitterära texter introduceras.Vidare behandlas receptionsestetiska teorier med relevans för det ämnesdidaktiska arbetet med litteratur från dessa epoker med gymnasieelever.


  • 1005, Diktning från klassicism till modern tid, 7,5 högskolepoäng
   (Literature from Classicism to Modern Times, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
   Utbildningsområde/n: Humanistiska området 100%

  5. Undervisningens upplägg

  Föreläsningar, seminarier, teaterbesök och övningar av olika slag.

  6. Examination

  Elevers språkutveckling och språkutvecklande arbete, 7,5 högskolepoäng
  1001 - Didaktisk planering och reflektion, 3 högskolepoäng
  - Individuella skriftliga inlämningsuppgifter.
  - Aktivt deltagande i seminarier och övningar.

  1002 - Individuellt mindre, vetenskapligt arbete, 4,5 högskolepoäng
  - Individuella skriftliga inlämningsuppgifter.
  - Aktivt deltagande i seminarier och övningar.

  1003 - Dramatik och dramatisk gestaltning, 7,5 högskolepoäng:
  - Aktivt deltagande i seminarier.
  - Praktiska övningar i dramatisk gestaltning.
  - Deltagande på teaterbesök.
  - Skriftlig hemtentamen.

  1004 - Diktning från forntid till renässans, 7,5 högskolepoäng:
  - Skriftlig salstentamen
  - Muntlig presentation
  - Kreativ skrivuppgift
  - Aktivt deltagande i delkursens seminarier och övningar

  1005 - Diktning från klassicism till modern tid, 7,5 högskolepoäng:
  - Individuella skriftliga analysuppgifter.
  - Kreativa skrivuppgifter samt en mindre responsuppgift.
  - Aktivt deltagande i delkursens seminarier och övningar.

  Vissa av kursens seminarietillfällen kan kompenseras. En del tillfällen kan kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter medan andra tillfällen kan kompenseras med muntlig tentamen. Studenten kan kompensera högst 20 % av dessa seminarietillfällen per delkurs.

  För VG på hel kurs krävs VG på minst 15 högskolepoäng.
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  HT 2018VT 20192018-05-17Programråd för Ämneslärarutbildningen med interkulturell profil med inriktning mot gymnasiet
  HT 20192019-05-15Programråd för Ämneslärarutbildningen med interkulturell profil med inriktning mot gymnasiet

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.