Kursplan  
 
Religionsvetenskap A, 30 högskolepoäng
(The Study of Religions A, 30 credits)
 
Kurskod: 1181RV
Ämnesgrupp: Religionsvetenskap
Huvudområde: Religionsvetenskap
Ansvarig institution: Historia och samtidsstudier
Utbildningsområde/n: Humanistiska området 50% Samhällsvetenskapliga området 50%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: A
Fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Undervisningsspåk: Svenska
Giltig fr.o.m: VT 2019


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för historia och samtidsstudier vid Södertörns högskola den 2018-03-13 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse
 • beskriva och diskutera centrala termer, problem och metoder inom religionsvetenskapen.
 • redogöra för de största religiösa traditionerna i huvuddrag
 • redogöra för tendenser inom samtida icke-organiserad andlighet
 • redogöra för tendenser inom sekulära livsåskådningar.

  Färdighet och förmåga
 • utföra informationssökning och behärska referatteknik
 • utföra källkritisk och kontextuell läsning av klassiska religiösa texter och religiösa fenomen i samtiden
 • utföra grundläggande textanalys och genreövningar

  Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • utföra en grundläggande analys av mänskliga fenomen utifrån olika religionsvetenskapliga synvinklar

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Kursen utgör en introduktion till religionsvetenskapens teorier och metoder och behandlar översiktligt judiska, kristna, muslimska, hinduiska och buddhistiska traditioner, samt samtida icke-organiserad religion/andlighet och sekularism.

  Kursens undervisning ges delvis på engelska

  • Introduktion till religionsvetenskapen, 3 högskolepoäng
   (Introduction to the Study of Religions, 3 credits)
   I delkursen introduceras religionsvetenskapens perspektiv och grundläggande begrepp med utgångspunkt i exempel från mänsklighetens religionshistoria.


  • 1001, Introduktion till religionsvetenskapen, 3 högskolepoäng
   (Introduction to the Study of Religions, 3 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Kristendom och judendom, 7,5 högskolepoäng
   (Christianity and Judaism, 7.5 credits)
   I delkursen ingår studier av främst kristna men även judiska traditioner liksom den judiska och kristna bibeln. Samtidens huvudtyper av främst kristendom presenteras men även ett mindre urval av nutida former av judendom.


  • 1002, Kristendom och judendom: tentamen, 5 högskolepoäng
   (Christianity and Judaism: Exam, 5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

   1003, Kristendom och judendom: uppgifter, 2,5 högskolepoäng
   (Christianity and Judaism: Assignments, 2.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Hinduism och buddhism, 7,5 högskolepoäng
   (Hinduism and Buddhism, 7.5 credits)
   Delkursen fokuserar på de stora östliga traditionerna. Både nutid och historia behandlas, men med tyngdpunkt vid samtida förhållanden.


  • 1004, Hinduism och buddhism: tentamen, 5 högskolepoäng
   (Hinduism and Buddhism: Exam, 5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

   1005, 1005 - Hinduism och buddhism: uppgifter, 2,5 högskolepoäng
   (Hinduism and Buddhism: Assignments, 2.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Islam, 7,5 högskolepoäng
   (Islam, 7.5 credits)
   Samtidens huvudtyper av islam och islamiskt liv presenteras. Detta relateras till studier av Koranen och islams framväxt i olika riktningar.


  • 1006, Islam: tentamen, 4,5 högskolepoäng
   (Islam: Exam, 4.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

   1007, Islam: uppgifter, 1,5 högskolepoäng
   (Islam: Assignments, 1.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Samtida andlighet och sekulära livsåskådningar, 6 högskolepoäng
   (Contemporary Spirituality and Secular Ideologies, 6 credits)
   Samtida strömningar och tendenser främst i västvärlden studeras, bland annat presenteras New Age, västerländsk esoterism och olika former av icke-organiserad andlighet. Kursen introducerar också till studiet av värderingar i sekulära samhällen/kulturer och av sekulära livsåskådningar.


  • 1008, Samtida andlighet och sekulära livsåskådningar, 4,5 högskolepoäng
   (Contemporary Spirituality and Secular Ideologies, 4.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

   1009, Samtida andlighet och sekulära livsåskådningar: uppgifter, 1,5 högskolepoäng
   (Contemp. Spirituality and Secular Ideologies: Assignments, 1.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

  5. Undervisningens upplägg

  Inom alla delkurser varieras undervisningsformerna i en kombination av
  föreläsningar, seminarieövningar, grupparbeten och studiebesök. I samband med seminarierna inlämnas individuella skriftliga uppgifter.

  Kursens undervisning ges delvis på engelska

  6. Examination

  Introduktion till religionsvetenskapen
  1001 - Skriftliga inlämningsuppgifter, aktivt deltagande vid seminarier samt skriftlig salstentamen

  Kristendom och judendom
  1002 - Skriftlig salstentamen
  1003 - Skriftliga inlämningsuppgifter, aktivt deltagande vid seminarier samt muntlig redovisning i grupp

  Hinduism och buddhism
  1004 - Skriftlig salstentamen
  1005 - Skriftliga inlämningsuppgifter, aktivt deltagande vid seminarier samt muntlig redovisning i grupp

  Islam
  1006 - Skriftlig salstentamen
  1007 - Skriftliga inlämningsuppgifter, aktivt deltagande vid seminarier samt muntlig redovisning i grupp

  Samtida andlighet och sekulära livsåskådningar
  1008 - Skriftlig hemtentamen
  1009 - Skriftliga inlämningsuppgifter, aktivt deltagande vid seminarier samt muntlig redovisning i grupp

  Enstaka missade seminarier kan kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.

  För att få betyget VG på helkurs krävs betyget VG på minst 15 högskolepoäng, det vill säga hälften av poängantalet på helkurs.
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  HT 2019HT 20192019-05-16Ämnesrådet för Religionsvetenskap
  VT 20202019-11-14Ämnesrådet för religionsvetenskap

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.