Kursplan  
 
Religionsvetenskap C, 30 högskolepoäng
(The Study of Religions C, 30 credits)
 
Kurskod: 1180RV
Ämnesgrupp: Religionsvetenskap
Huvudområde: Religionsvetenskap
Ansvarig institution: Historia och samtidsstudier
Utbildningsområde/n: Humanistiska området 50% Samhällsvetenskapliga området 50%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: C
Fördjupning: G2E (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav samt innehåller examensarbete för kandidatexamen)
Undervisningsspåk: Svenska
Giltig fr.o.m: VT 2019


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för historia och samtidsstudier vid Södertörns högskola den 2018-03-13 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Religionsvetenskap B, 30 högskolepoäng

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse
 • självständigt redogöra för centrala religionsvetenskapliga perspektiv och teorier
 • självständigt redogöra för olika metodologiska perspektiv på religion
 • uppvisa fördjupad förståelse för olika vetenskapliga metoders och teoriers ställning inom ämnesområdet.

  Färdighet och förmåga
 • självständigt bedöma religionsvetenskapliga perspektiv och metoder
 • diskutera och kritiskt tolka texter som behandlar teoretiska och metodiska religionsvetenskapliga forskningsfrågor
 • självständigt redogöra för samt kritiskt tolka relevanta religionsvetenskapliga begreppsdefinitioner
 • självständigt genomföra en religionsvetenskaplig undersökning på akademisk nivå.

  Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • delta i diskussioner kring olika religionsvetenskapliga ståndpunkter
 • reflektera forskningsetiskt i förhållande till religionsvetenskapliga undersökningar.

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Kursen ger färdigheter att självständigt arbeta med frågor som har att göra med forskningsfronten inom religionsvetenskap. Den ger verktyg för att samla in material som är relaterat till religiösa fenomen, både mer samhällsvetenskapliga metoder (såsom fältstudier och intervjuer) och metoder som är mer grundade inom humaniora (såsom text, film- och, bildtolkning och källkritik). Kursen ger också möjlighet att specialisera sig inom ett område av religionsstudiet och inkluderar ett självständigt uppsatsarbete.

  • Metod och teori i religionsvetenskap, 7,5 högskolepoäng
   (Method and Theory in the Study of Religions, 7.5 credits)
   Studierna i religionsvetenskaplig teori och metod breddas och fördjupas. Särskilt beaktas aktuell och avancerad debatt rörande religionsvetenskaplig begreppsanalys i relation till forskningshistorien. En avancerad problematisering kring religionsbegreppet företas utifrån en läsning av avancerade teoretiska och metodologiska texter. Postkoloniala och genusorienterade teorier liksom antropologiska och filologiska metoder studeras.


  • 1001, Metod och teori i religionsvetenskap, 7,5 högskolepoäng
   (Method and Theory in the Study of Religions, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Religionsvetenskaplig specialisering, 7,5 högskolepoäng
   (Specialisation in the Study of Religions, 7.5 credits)
   Delkursen ger möjlighet till fördjupning och specialisering inom ett aktuellt religionsvetenskapligt forskningsfält. Delkursen syftar till att bredda perspektiven utöver uppsatsens mer avgränsade område.


  • 1002, Religionsvetenskaplig specialisering, 7,5 högskolepoäng
   (Specialisation in the Study of Religions, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Självständigt arbete, 15 högskolepoäng
   (Essay, 15 credits)
   Ämne för uppsatsen väljs i samråd med handledare. I arbetet övas förmåga till självständigt arbete med primärmaterial och vetenskaplig litteratur.


  • 1003, Självständigt arbete, 15 högskolepoäng
   (Essay, 15 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

  5. Undervisningens upplägg

  Arbetet organiseras genom textstudier, seminarier, exkursioner och uppsatsarbete. Muntliga presentationer är en viktig färdighet som tränas.

  Kursens undervisning ges delvis på engelska

  6. Examination

  Metod och teori i religionsvetenskap:
  1001 - Inlämnande av PM-uppgifter och seminariedeltagande, som inkluderar muntliga redovisningar

  Självständigt arbete:
  1002 - Uppsats, inkluderande seminariedeltagande och uppsatsventilering, samt opposition på annan students uppsats

  Religionsvetenskaplig specialisering:
  1003 - Inlämnande av PM-uppgifter och seminariedeltagande som inkluderar muntliga redovisningar. Dessutom av studenten framförd miniföreläsning med fokus på den valda litteraturen.

  Enstaka missade seminarier kan kompenseras med skriftlig inlämningsuppgift. Kompletteringar ska vara examinator tillhanda senast tre veckor efter examination.
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  HT 2019HT 20192019-05-16Ämnesrådet för Religionsvetenskap
  VT 20202019-11-14Ämnesrådet för religionsvetenskap

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.