Kursplan  
 
Religionsvetenskap B, 30 högskolepoäng
(The Study of Religions B, 30 credits)
 
Kurskod: 1179RV
Ämnesgrupp: Religionsvetenskap
Huvudområde: Religionsvetenskap
Ansvarig institution: Historia och samtidsstudier
Utbildningsområde/n: Humanistiska området 50% Samhällsvetenskapliga området 50%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: B
Fördjupning: G1F (Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspåk: Svenska
Giltig fr.o.m: VT 2019


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för historia och samtidsstudier vid Södertörns högskola den 2018-03-13 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Religionsvetenskap A, 30 högskolepoäng

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse
 • beskriva och jämföra sätt att förklara och förstå religion, andlighet och livsåskådning inom humaniora och samhällsvetenskap
 • beskriva kopplingen mellan makt, genus/kön och sexualitet i olika religiösa traditioner
 • redogöra för relationer mellan religion, politik och radikalisering

  Färdighet och förmåga
 • med viss självständighet analysera religionens plats och funktion i samtidens kultur och samhälle
 • identifiera makt- och genusrelationer i religiösa sammanhang
 • källkritiskt analysera hur religiösa fenomen skildras i massmedier
 • med viss självständighet analysera religionsfrihetsfrågor

  Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • uppvisa förmåga till kritisk reflektion kring religiösa fenomen i samtiden
 • reflektera kring samspelet mellan egen förförståelse och det eller de religiösa fenomen som studeras.

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Kursen ger en inblick i samtidsdebatten om religioner och livsåskådningar, genom att studera religioner i förhållande till fenomen såsom politik, radikalisering, religionsfrihet, migration, genus och sexualitet. Kursen ger även redskap för att tolka och analysera hur religioner och livsåskådningar uttrycker sig i samtidens kultur och samhälle, bland annat genom att introducera hur psykologiska, sociologiska, antropologiska och historiska perspektiv kan användas. Kursen avslutas med ett uppsatsarbete där studenten ges möjlighet att fördjupa sig inom ett religionsvetenskapligt område som denne funnit extra intressant.

  • Religionsvetenskapliga perspektiv, 7,5 högskolepoäng
   (Perspectives in the Study of Religions, 7.5 credits)

   Delkursen ger en grundläggande introduktion till olika aktuella religionsvetenskapliga perspektiv och förståelsehorisonter. Stor vikt läggs också vid religionsvetenskapens historiska utveckling genom att klassiska och samtida religionsteorier studeras och kontextualiseras.


  • 1001, Religionsvetenskapliga perspektiv, 7,5 högskolepoäng
   (Perspectives in the Study of Religions, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Religion, genus och sexualitet, 5 högskolepoäng
   (Religion, Gender and Sexuality, 5 credits)

   Delkursens fokus ligger på kopplingen mellan kön/genus, sexualitet och religion. Både nutida och historiska perspektiv på genus/kön och sexualitet utifrån olika religiösa traditioner och texter tas upp. Källtexter och normativa tolkningar studeras men också andra perspektiv fokuseras, som exempelvis religiös feminism och queera tolkningar av religiösa traditioner.


  • 1002, Religion, genus och sexualitet, 5 högskolepoäng
   (Religion, Gender and Sexuality, 5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Religion och migration, 2,5 högskolepoäng
   (Religion and Migration, 2.5 credits)
   Delkursen fokuserar religion och migration. Dessutom fokuseras teorier kring den psykologiska och kulturella roll religiösa föreställningar, traditioner och gemenskaper kan spela i samband med migration


  • 1003, Religion och migration, 2,5 högskolepoäng
   (Religion and Migration, 2.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Religion, politik och radikalisering, 5 högskolepoäng
   (Religion, Politics and Radicalisation, 5 credits)
   Delkursen behandlar grundläggande frågor kring förhållandet mellan religion och politik i ett samtida och globalt perspektiv. Övergripande samhällsförändringar och religiösa aktörers plats i politiken och offentligheten diskuteras. Mediers förändrade roll och religiös radikalisering i samtiden ges särskild uppmärksamhet.


  • 1004, Religion, politik och radikalisering, 5 högskolepoäng
   (Religion, Politics and Radicalisation, 5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Religionsfrihet i samtiden, 2,5 högskolepoäng
   (Freedom of Religion in Contemporary Societ, 2.5 credits)
   Delkursen behandlar begreppet religionsfrihet och fokuserar på kontroverser som aktualiserar frågan om religionsfrihetens begränsningar och möjligheter i ett mångreligiöst samhälle.


  • 1005, Religionsfrihet i samtiden, 2,5 högskolepoäng
   (Freedom of Religion in Contemporary Societ, 2.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Självständigt religionsvetenskapligt arbete, 7,5 högskolepoäng
   (Essay, 7.5 credits)
   Här behandlas ett religionsvetenskapligt problem och en akademisk text framställs. Arbetet utgör ett övningsstycke under sakkunnig handledning.


  • 1006, Självständigt religionsvetenskapligt arbete, 7,5 högskolepoäng
   (Essay, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

  5. Undervisningens upplägg

  Inom delkurserna varieras undervisningsformerna i en kombination av föreläsningar, seminarier, studiebesök och ett uppsatsarbete.

  Kursens undervisning ges delvis på engelska.

  6. Examination

  1001 Religionsvetenskapliga perspektiv
  Skriftlig hemtentamen, skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar samt aktivt deltagande vid seminarier

  1002 Religion, genus och sexualitet
  Skriftlig hemtentamen, skriftliga inlämningsuppgifter och aktivt deltagande vid seminarier

  1003 Religion och migration
  Skriftlig hemtentamen och aktivt deltagande vid seminarier

  1004 Självständigt religionsvetenskapligt arbete
  Färdigställande av uppsats inkluderande uppsatsventilering samt opponering på annan students uppsats

  1005 Religion, politik och radikalisering
  Skriftlig hemtentamen, skriftliga inlämningsuppgifter och aktivt deltagande vid seminarier

  1006 Religionsfrihet i samtiden
  Muntliga redovisningar samt aktivt deltagande vid seminarier

  Enstaka missade seminarier, per delkurs, kan kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter enligt instruktion från kursansvarig.

  Kompletteringar av genomförda men ej godkända examinationer ska vara examinator tillhanda senast tre veckor efter det att studenten meddelats resultat.

  För att få betyget VG på hela kursen krävs betyget VG på delkurs om motsvarande 15 högskolepoäng, det vill säga hälften av poängantalet på hela kursen. I dessa 15 högskolepoäng ska uppsatsen, examinationsmoment 1004 ingå.
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  HT 2019HT 20192019-05-16Ämnesrådet för Religionsvetenskap
  VT 20202019-11-14Ämnesrådet för religionsvetenskap

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.