Kursplan
English translation of course syllabus
 
 
Västerländsk esoterism, 7,5 högskolepoäng
(Western Esoterism, 7.5 credits)
 
Kurskod: 1178RV
Ämnesgrupp: Religionsvetenskap
Huvudområde: Religionsvetenskap
Ansvarig institution: Historia och samtidsstudier
Utbildningsområde/n: Humanistiska området 50% Samhällsvetenskapliga området 50%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: A
Fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Undervisningsspåk: Svenska
Giltig fr.o.m: HT 2018


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för historia och samtidsstudier vid Södertörns högskola den 2018-02-06 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse
 • redogöra för särdrag som rör ett urval västerländska esoteriska strömningar
 • redogöra för vetenskaps- och begreppshistorisk utveckling som rör studiet av västerländsk esoterism
 • visa förståelse för teoretiska och metodiska problem behäftade med studiet av västerländska esoteriska strömningar

  Färdigheter och förmåga
 • på en grundläggande nivå anlägga religionsvetenskapliga perspektiv på västerländska esoteriska strömningar i historia och i samtid
 • på en grundläggande vetenskaplig nivå analysera olika empiriska material relaterade till västerländsk esoterism
 • identifiera och diskutera likheter och olikheter mellan västerländska esoteriska strömningar inom olika religiösa och sociala kontexter

  Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • visa förmåga att på en grundläggande nivå inta en religionsvetenskaplig position i mötet med föreställningar och material som relaterar till västerländsk esoterism.

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Under kursens gång möter studenten såväl uttryck för som forskning om västerländsk esoterism i historia och i samtid genom litteratur, föreläsningar och möten med representanter för olika strömningar. Särskilt kommer dimensioner relaterade till genus, samhällsklass, etnicitet, politik och konst/skönlitteratur/populärkultur att lyftas fram. Kursen introducerar studenten till religionsvetenskapliga perspektiv och metoder samt förankrar detta i mötet med såväl historiskt esoteriskt material som med levande esoteriska strömningar.

  • Västerländsk esoterism, 7,5 högskolepoäng
   (Western Esoterism, 7.5 credits)


  • 1001, Västerländsk esoterism, 7,5 högskolepoäng
   (Western Esoterism, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

  5. Undervisningens upplägg

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier, studiebesök och fältstudier.

  6. Examination

  Kursen examineras genom aktivt seminariedeltagande och skriftliga inlämningsuppgifter.

  Frånvaro från seminarier kompenseras med skriftlig inlämningsuppgift.
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  HT 2018HT 20182018-05-21Ämnesrådet för religionsvetenskap
  VT 2019VT 20192018-11-15Ämnesrådet för religionsvetenskap
  HT 20192019-05-16Ämnesrådet för Religionsvetenskap

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.