Kursplan  
 
Historia B, med genus- och interkulturellt perspektiv, 30 högskolepoäng
(History B, with a Gender and Intercultural perspective, 30 credits)
 
Kurskod: 1176HI
Ämnesgrupp: Historia
Huvudområde: Historia
Ansvarig institution: Historia och samtidsstudier
Utbildningsområde/n: Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: B
Fördjupning: G1F (Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: VT 2018


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för historia och samtidsstudier vid Södertörns högskola den 2017-08-22 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Historia A, 30 högskolepoäng eller motsvarande.

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse
 • kritiskt reflektera kring genus och interkulturella perspektivs betydelse för historieforskningen
 • diskutera och jämföra historiska förlopp och ställa olika förklaringar mot varandra
 • orientera sig i tidigare forskning, samt diskutera olika forskares syn på ett historiskt problem.

  Färdighet och förmåga
 • tillämpa och kritiskt diskutera historievetenskapliga metoder
 • anlägga ett genus- och/eller interkulturellt perspektiv för att analysera ett historiskt problem
 • redogöra för, och använda intersektionell teori
 • söka användbart källmaterial för en vetenskaplig undersökning
 • använda sig av en vetenskapligt godtagbar metod för att förstå och få ut information ur källmaterialet
 • genomföra och skriftligt presentera en egen vetenskaplig undersökning
 • muntligt försvara egna vetenskapliga resultat på ett självständigt sätt
 • självständigt formulera en vetenskaplig fråga
 • muntligt diskutera andras vetenskapliga resultat på ett självständigt sätt.

  Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • värdera betydelsen av prövning och prövbarhet för historievetenskapen
 • uppvisa fördjupad förståelse för betydelsen av hur olika val av perspektiv påverkar vår syn på det förflutna, och därmed också vår syn på såväl vår samtid som framtid.

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Kursen syftar till att ge studenten fördjupad kunskap och förståelse om historiska processer utifrån ett genus- och interkulturellt perspektiv. Kursen innehåller tre tematiserade delkurser samt ett självständigt arbete (B-uppsats). Delkursen Franska revolutionen: orsaker och efterverkningar diskuterar olika historievetenskapliga tolkningar och perspektiv, den är också uppsatsförberedande genom att studenten diskuterar och analyserar källmaterial och tidigare forskning. I delkursen Imperialism och kolonialism ligger tonvikten på att läsa och kritiskt granska vetenskaplig litteratur. Delkursen Maktordningar och emancipationsrörelser tillför ytterligare en aspekt genom att ha ett uttalat teoretiskt (genusteoretiskt och intersektionellt) anslag. På så sätt är den delkursen en förberedelse inför studier på c-nivå och avancerad nivå.

  • Franska revolutionen: orsaker och efterverkningar, 7,5 högskolepoäng
   (The French Revolution: Causes and Consequences, 7.5 credits)
   Delkursen behandlar franska revolutionen i vid mening, dess skeende, orsaker och efterverkningar. Både olika historievetenskapliga tolkningar av franska revolutionen och övergripande vetenskapliga perspektiv som genus, klass och etnicitet behandlas och diskuteras. Delkursen innehåller också ett moment där studenten genom att använda sig av ett historiskt källmaterial samt självständigt söka och diskutera vetenskaplig litteratur fördjupar sig i ett specifikt historiskt kronologiskt begränsat fenomen med anknytning till franska revolutionen.


  • 1001, Franska revolutionen: orsaker och efterverkningar, 7,5 högskolepoäng
   (The French Revolution: Causes and Consequences, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Imperialism och kolonialism, 7,5 högskolepoäng
   (Imperialism and Colonialism, 7.5 credits)
   Delkursen behandlar och diskuterar imperialism och kolonialism både som begrepp och som historiska fenomen. Imperialism och kolonialism belyses ur flera olika perspektiv (genus, klass och etnicitet) och olika historievetenskapliga förklaringar ställs mot varandra. Bland annat tas Sveriges kolonisering av Sápmi upp och diskuteras. I delkursen får studenten ta del av och kritiskt granska exempel på postkolonial historieskrivning. Delkursen innehåller också ett moment där studenten får implementera olika historievetenskapliga metoder på ett källmaterial.


  • 1002, Imperialism och kolonialism, 7,5 högskolepoäng
   (Imperialism and Colonialism, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • B-Uppsats, 7,5 högskolepoäng
   (B-Level Essay, 7.5 credits)
   Uppsatsdelkursen består av flera moment, alla knutna till studentens egen vetenskapliga undersökning, som ska resultera i en uppsats.
   I uppsatsen ska tillgodogjorda färdigheter från tidigare delkurser förenas med studentens egen förmåga att dels översätta insikter och vetenskapliga rön i skrift, dels muntligt försvara sin egen samt opponera på annan uppsats.


  • 1003, B-Uppsats, 7,5 högskolepoäng
   (B-Level Essay, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Maktordningar och emancipationsrörelser, 7,5 högskolepoäng
   (Power Structures and Emancipation Movements, 7.5 credits)
   Delkursen behandlar och problematiserar maktordningar och emancipationsrörelser i historien. Tyngdpunkten ligger på feminismen som mångfacetterad emancipationsrörelse, men delkursen relaterar även till andra emancipationsrörelser, som exempelvis arbetarrörelsen, gayrörelsen, den antikoloniala rörelsen eller medborgarrättsrörelsen i USA. I relation till feminismen som historiskt fenomen ger delkursen också en fördjupning i genusteori och intersektionell teori. Delkursen innehåller moment där studenten ska applicera teori på ett historiskt skeende eller en händelse kopplat till feminismen eller annan emancipationsrörelse.


  • 1004, Maktordningar och emancipationsrörelser, 7,5 högskolepoäng
   (Power Structures and Emancipation Movements, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

  5. Undervisningens upplägg

  Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, övningar samt arkiv-/fältarbete. Handledande moment i samband med uppsatsskrivandet har huvudsakligen formen av grupphandledning vid seminarier.

  I det fall att delkurs Imperialism och kolonialism samläses med utbytesstudenter genomförs undervisningen på engelska.

  6. Examination

  Seminarier och seminarieövningar kräver aktivt deltagande.
  För varje delkurs gäller dessutom:

  1001 Franska revolutionen: orsaker och efterverkningar:
  Skriftlig inlämningsuppgift.
  Projektarbete.

  1002 Imperialism och kolonialism:
  Skriftliga inlämningsuppgifter.

  I det fall att delkursen 1002 Imperialism och kolonialism, 7,5 högskolepoäng samläses med utbytesstudenter kan studenten välja att genomföra skriftliga inlämningsuppgifter på svenska eller engelska. Alla andra examinationer genomförs på engelska.

  1003 B-Uppsats:
  Självständigt, vetenskapligt arbete (B-uppsats).
  Ventilering av uppsats på seminarium.
  Opposition på annan B-uppsats.

  1004 Maktordningar och emancipationsrörelser:
  Skriftlig uppgift.
  Muntlig tentamen.  För betyget Väl godkänt krävs motsvarande betyg på minst 22,5 högskolepoäng alternativt 15 högskolepoäng om b-uppsatsen ingår.

  I det fall kompletterande uppgifter erbjuds ska dessa ska vara inlämnade inom tre veckor efter det att bedömning av uppgift meddelats. Om en komplettering inte godkänns måste studenten göra om uppgiften i sin helhet.
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  VT 2018HT 20182017-11-23Ämnesrådet i historia
  VT 2019HT 20192018-11-15Ämnesrådet i historia Dnr. 4151-2.1.1-2018
  VT 20202019-11-28Ämnesrådet i historia Dnr. 4099-2.1.1-2019

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.