Kursplan
English translation of course syllabus
 

Ekosystemförvaltning, 7,5 högskolepoäng

(Ecosystem Management, 7.5 credits)
 
Kurskod: 1175MJ
Ämnesgrupp: Miljövetenskap
Huvudområde: Miljövetenskap
Ansvarig institution: Naturvetenskap, miljö och teknik
Utbildningsområde/n: Naturvetenskapliga området 50% Samhällsvetenskapliga området 50%
Betygsalternativ på hel kurs: AF
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Fördjupning: A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspråk: Engelska
Giltig fr.o.m: HT 2020


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för naturvetenskap, miljö och teknik vid Södertörns högskola den 2020-02-10 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Kandidatexamen med minst 90 högskolepoäng i miljövetenskap, biovetenskaper, statsvetenskap, sociologi, internationell hälsa, medie- och kommunikationsvetenskap eller motsvarande. Dessutom krävs gymnasiekurs Engelska B.

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:
 • syntetisera olika teoretiska idéer och ansatser i hållbarhetsvetenskap och ekosystemförvaltning relevanta för en integrerad förvaltning av social-ekologiska system.
 • definiera och tillämpa begreppen ekosystemtjänster och resiliens i relation till social-ekologiska system.
 • kritiskt analysera teorier om ekosystemförvaltning i aktuell forskning såväl som i nationella och internationella policyramverk för implementering av ekosystemförvaltning.
 • kritiskt granska och värdera egna attityder och eget arbete i förhållande till olika teorier och idéer relaterade till ekosystemförvaltning och hållbarhetsvetenskap.

4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen är problemorienterad och innefattar både samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga perspektiv på integrerad förvaltning av social-ekologiska system. Kursen ger en vetenskaplig grund, mål och verktyg för ekosystemförvaltning och innefattar nyckelaspekter som ekosystemtjänst-begreppet, länkar till biologisk mångfald, processer och funktioner i ekosystem, adaptiva och deltagandeperspektiv på förvaltning (governance), nyttjande- och äganderätter relaterat till ekosystem och naturresurser.

 • Ekosystemförvaltning, 7,5 högskolepoäng
  (Ecosystem Management, 7.5 credits)


  1001, Ekosystemförvaltning, tentamen, 5 högskolepoäng
  (Ecosystem Management, exam, 5 credits)
  Betygsalternativ: A/B/C/D/E/F

  1002, Ekosystemförvaltning, seminarier, 2,5 högskolepoäng
  (Ecosystem Management, seminars, 2.5 credits)
  Betygsalternativ: U/G

5. Undervisningens upplägg

Kursen består av föreläsningar, seminarier och uppgifter som utförs individuellt och i grupp samt rapporteras muntligt och skriftligt.

6. Examination

Skriftlig salstentamen, skriftliga och muntliga seminariepresentationer.

Frånvaro från högst 50% av seminarierna kan kompenseras i form av skriftliga inlämningsuppgifter.

Kompenseringsuppgifter måste lämnas in inom ett år efter kursens slut
 Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

7. Litteratur

Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
 
Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
HT 20202020-05-14Programrådet för Master´s Programme in Environmental Science

8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.