Kursplan
 

Digital läsning och e-publicering , 7,5 högskolepoäng

(Digital Reading and E-publishing, 7.5 credits)
 
Kurskod: 1174ME
Ämnesgrupp: Medieteknik
Huvudområde: Medieteknik
Ansvarig institution: Naturvetenskap, miljö och teknik
Utbildningsområde/n: Tekniska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: B
Fördjupning: G1F (Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: HT 2019


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för naturvetenskap, miljö och teknik vid Södertörns högskola den 2019-01-30 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

30 högskolepoäng

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

 • värdera möjligheter och begränsningar med aktuella
  e-publiceringsformat och relaterade tekniker
 • definiera och tillämpa grundläggande begrepp inom digital läsning, bok- och webbproduktion, samt ljudböcker i relation till e-publicering
 • producera en e-bok utifrån ett befintligt manus, textformatera och publicera text i relevanta verktyg.
 • skapa och behandla digital text genom olika webb- och textverktyg individuellt och genom samskrivning
 • jämföra och analysera arbetsprocesser och distributionskanaler för e-publicering med traditionella metoder och marknader
 • analysera och jämföra digital läsning i relation till traditionell läsning

4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen behandlar e-publicering ur ett brett perspektiv och utifrån olika aspekter, från textformatering, digital läsning, samskrivning, e-böcker till ljudböcker. Laborationer och projektarbete i relevanta verktyg och tjänster ingår.

 • Digital läsning och e-produktion , 7,5 högskolepoäng
  (Digital Reading and E-publishing, 7.5 credits)


  1001, Digital läsning och e-produktion - Uppgifter , 4,5 högskolepoäng
  (Digital Reading and e-publishing - Assignments, 4.5 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG

  1002, Digital läsning och e-produktion - Projekt, 3 högskolepoäng
  (Digital Reading and e-publishing - Project, 3 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG

5. Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer och seminarier. Teoretiska, praktiska och tekniska inslag integreras för att träna studenter i analys och reflektion inom medieteknik.

Undervisning på engelska kan förekomma under kursen.

6. Examination

1001, Digital läsning och e-publicering - Uppgifter, 4,5 högskolepoäng
- Examinationer i form av tekniska och skriftliga uppgifter

1002, Digital läsning och e-publicering - Projekt, 3 högskolepoäng
- Muntlig och teknisk projektredovisning samt opposition på annan students projektarbete
 Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

7. Litteratur

Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
 
Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
HT 20192019-05-08Ämnesrådet för medieteknik

8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.