Kursplan  
 
Medieteknik B, 30 högskolepoäng
(Media Technology B, 30 credits)
 
Kurskod: 1172ME
Ämnesgrupp: Medieteknik
Huvudområde: Medieteknik
Ansvarig institution: Naturvetenskap, miljö och teknik
Utbildningsområde/n: Tekniska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: B
Fördjupning: G1F (Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspåk: Svenska
Giltig fr.o.m: VT 2019


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för naturvetenskap, miljö och teknik vid Södertörns högskola den 2018-06-13 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Medieteknik A, 22,5 högskolepoäng eller motsvarande

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse

 • beskriva relevanta teoretiska begrepp inom kunskapsområdena webbproduktion, mediedesign och interaktionsdesign

 • redogöra för centrala metoder och utvecklingsverktyg för respektive kunskapsområde

 • beskriva hur digitala medier kan utformas och kombineras för att förmedla innehåll för specifika sammanhang eller målgrupper

 • förklara och jämföra centrala vetenskapliga teorier och metoder inom medieteknisk forskning.


  Färdighet och förmåga

 • identifiera och analysera ämnesrelaterade utmaningar och ta fram förslag på adekvata lösningar

 • analysera olika digitala medier utifrån relevanta kommunikationsprinciper

 • utforma tekniska lösningar med för kunskapsområdena lämpligt tillvägagångssätt

 • välja och tillämpa metoder och tekniker för produktion av interaktiva medier för webben

 • tillämpa ändamålsenliga analys-, design- och utvärderingsmetoder i olika skeden av en designprocess

 • tillämpa gestaltningstekniker för text, bild, ljud och rörlig bild i olika skeden av en designprocess för interaktiva medier

 • författa kortare vetenskapliga arbeten och genomföra mindre, vetenskapliga undersökningar som uppfyller vedertagna akademiska standarder.

 • värdera och analysera komplexa kommunikationslösningar ur olika teoretiska perspektiv


  Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • värdera och analysera för kunskapsområdena relevanta problemställningar utifrån olika perspektiv, behov och sammanhang

 • relatera olika designlösningars konsekvenser för individen och samhället till olika teoretiska perspektiv

 • identifiera behov av ytterligare kunskap och utveckling av egen kompetens inom specifika områden i ämnet medieteknik.

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Kursen Medieteknik B behandlar centrala teorier, metoder och tekniker samt övar färdigheter relaterade till design och produktion av digitala interaktiva medier, med särskilt fokus webben. Kursen behandlar centrala metoder, tekniker och teknologier inom området medieteknik med tonvikt på tre kunskapsområden: webbproduktion, interaktionsdesign och mediedesign:

  --Området webbproduktion vidgar grundläggande färdigheter i programmering och webbpublicering samt kunskap om teorier och modeller med avseende på informationshantering och kommunikation.

  --Området interaktionsdesign fokuserar på design för utformning av interaktivitet i digitala produkter, tjänster, nätverk och miljöer, samt att vidareutveckla förmågan att värdera och artikulera kvalitéer i sådana sammanhang.

  --Inom området mediedesign utvidgas kunskaper och färdigheter relevanta för design och produktion av audiovisuella digitala medier med fokus på kommunikation och multimodal gestaltning, såsom grafisk design, ljud, rörlig bild och digital gestaltning.


  • Webbproduktion, fortsättning, 7,5 högskolepoäng
   (Web Production, Continuation, 7.5 credits)
   Syftet med delkursen är att vidga grundläggande kunskaper och öva färdigheter i relevanta metoder och tekniker för utveckling av webbtjänster. Delkursen behandlar aktuella webbteknologier för datahantering och interaktivitet.


  • 1001, Webbproduktion, fortsättning, 7,5 högskolepoäng
   (Web Production, Continuation, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Mediedesign, fortsättning, 7,5 högskolepoäng
   (Media Design, Continuation, 7.5 credits)
   Syftet med delkursen är att vidga grundläggande teoretiska kunskaper och färdigheter inom områdena visuell kommunikation, grafisk design, ljud och rörlig bild och multimodal gestaltning. Här introduceras för kunskapsområdet relevanta kommunikationsprinciper och gestaltningstekniker som kan bidra till idéskapande och designlösningar.


  • 1002, Mediedesign, fortsättning, 7,5 högskolepoäng
   (Media Design, Continuation, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Interaktionsdesign, fortsättning, 7,5 högskolepoäng
   (Interaction Design, Continuation, 7.5 credits)
   Syftet med delkursen är att vidga grundläggande kunskaper om teorier och metoder inom kunskapsområdet med särskilt fokus på teorier och metoder relevanta för användarcentrerad utveckling, utvärderingsmetoder och förståelsen av användarupplevelse. Delkursen vidareutvecklar förmågan att värdera och artikulera kvalitéer i interaktion hos digitala produkter och tjänster. Delkursen knyter samman teori och praktik genom metodövningar och reflektion utifrån aktuell litteratur inom området.


  • 1003, Interaktionsdesign, fortsättning, 7,5 högskolepoäng
   (Interaction Design, Continuation, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Medieteknisk forskning, 7,5 högskolepoäng
   (Research in Media Technology, 7.5 credits)
   Momenten syftar till syftar till att introducera medieteknik som forskningsfält med fokus på centrala teorier, tekniker och praktiker inom medieteknikområdet i stort samt utveckla det egna och kollektiva lärandet inom mer specialiserade fält. Detta görs genom reflektion, diskussion och praktiskt utforskande med utgångspunkt från givna såväl som självständigt valda teman samt en föreläsningsserie.


  • 1004, Medieteknisk forskning, 6,5 högskolepoäng
   (Research in Media Technology, 6.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

   1005, Medieteknisk forskning - Föreläsningar, 1 högskolepoäng
   (Research in Media Technology, Lectures, 1 credits)
   Betygsalternativ: U/G

  5. Undervisningens upplägg

  Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, laborationer och projektarbeten individuellt såväl som i grupp. Teoretiska, praktiska och tekniska inslag integreras för att träna studenter i analys och reflektion inom medieteknik.

  6. Examination

  1001, Webbproduktion, fortsättning - Uppgifter, 7,5 högskolepoäng (U/G/VG)
  Examination i form av individuella tekniska och skriftliga inlämningsuppgifter samt muntliga redovisningar av uppgifter i grupp.

  1002, Mediedesign, fortsättning - Uppgifter, 7,5 högskolepoäng (U/G/VG)
  Examination i form av individuella tekniska och skriftliga inlämningsuppgifter samt muntliga redovisningar av uppgifter i grupp.

  1003, Interaktionsdesign, fortsättning - uppgifter, 7,5 högskolepoäng (U/G/VG)
  Examination i form av deltagande i workshopar, individuella tekniska och skriftliga inlämningsuppgifter samt muntliga redovisningar av uppgifter i grupp.

  1004 Medieteknisk forskning, 6,5 högskolepoäng (U/G/VG),
  Examination i form av deltagande i seminarier. Praktiskt och teoretiskt arbete, muntlig och skriftlig redovisning i grupp och individuellt.

  1005, Medieteknisk forskning - Föreläsningar, 1 högskolepoäng (U/G)
  Närvaro och individuella skriftliga uppgifter.

  För samtliga delkurser gäller att om det förekommer workshoppar och seminarier är dessa obligatoriska. Missade workshoppar, redovisningar eller andra obligatoriska moment kan, efter beslut av examinator, kompenseras med skriftliga uppgifter.

  För att erhålla betyget Väl godkänd (VG) på kursen krävs att åtminstone 14 högskolepoäng ska vara examinerade med betyget Väl godkänd (VG).
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  VT 2019VT 20192018-11-26Ämnesrådet för medieteknik
  HT 20192019-05-08Ämnesrådet för medieteknik

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.