Kursplan  
 
Historia III, för blivande ämneslärare, gymnasieskolan (ämne 2), GIH, 30 högskolepoäng
(History III, for Upper Secondary Teaching (Years 10-12) (Subject 2), GIH, 30 credits)
 
Kurskod: 1168HI
Ämnesgrupp: Historia
Huvudområde: Inget huvudområde
Ansvarig institution: Lärarutbildningen
Utbildningsområde/n: Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: C
Fördjupning: G2F (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: VT 2018


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningens kursplanenämnd vid Södertörns högskola den 2016-11-14 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Kursplanen har reviderats 2017-10-10.

2. Behörighetskrav

Studenten ska vara antagen till ämneslärarprogram med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan, samt ha fullgjort Historia, 60 högskolepoäng inom programmet.

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse
 • på ett fördjupat sätt redogöra för och analysera historiska sammanhang, processer och händelser inom historiska utvalda teman
 • orientera sig i och redogöra för forskningsläget inom utvalda historiska teman

  Färdighet och förmåga
 • självständigt planera och genomföra en historievetenskaplig undersökning baserad på empiriskt källmaterial,
 • försvara egna vetenskapliga resultat och ställningstaganden, såväl muntligt som skriftligt,
 • kritiskt granska och självständigt diskutera historievetenskapliga texter
 • själv konstruera metodövningar baserade på historiska primärkällor och använda sig av historiska källtexter som didaktiska verktyg

  Värdering och förhållningssätt
 • på ett vetenskapligt grundat sätt reflektera över historieämnet, både som akademiskt ämne och
  som ämnesdidaktiskt fält
 • bedöma och tillgodose sitt eget behov av ytterligare ämneskunskaper i historia

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment  • Historiska källor som didaktiska verktyg, 7,5 högskolepoäng
   (Historical Sources as a Didactic Tool, 7.5 credits)
   Under delkursen tränar studenten på att använda olika typer av historiskt källmaterial i undervisningen. Studenten tränar på att tyda och tolka primärkällor, att behärska de källkritiska verktygen och att integrera källanvändningen i olika undervisningssituationer. Studenten får också träna på att hitta historiska källor på nätet och i litteraturen och konstruera metodövningar anpassade till kursplanen och elevernas kunskapsnivå.


  • 1001, Historiska källor som didaktiska verktyg, 7,5 högskolepoäng
   (Historical Sources as a Didactic Tool, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Självständigt arbete, 15 högskolepoäng
   (Independent Project, 15 credits)
   Inom delkursen skrivs ett ämnesfördjupande självständigt arbete, det vill säga en vetenskaplig uppsats som ventileras och försvaras på ett seminarium. Det självständiga arbetet har ämnesdidaktisk inriktning eller är på annat sätt relevant för läraryrket och/eller skolans värld.


  • 1002, Självständigt arbete, 15 högskolepoäng
   (Independent Project, 15 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Kulturkonflikter i historiska representationer, 7,5 högskolepoäng
   (Cultural Conflicts in Historical Representations, 7.5 credits)
   Delkursen belyser långvariga europeiska kulturkonflikter och deras återspegling i historieskrivningen. Den förmedlar grundläggande kunskaper i alternativa historiska utvecklingar och tolkningar med exempel tagna från det osmanska rikets och dess efterföljande staters historia. Särskild vikt läggs på vetenskapliga problem som uppstår i och med jämförelser mellan väst och öst. Fokus ligger på politiska, ekonomiska och sociala processer, mänskliga rättigheter, genus, kultur och mångkulturalitet.
   Som didaktiskt moment i delkursen ingår seminarier som fokuserar på hur olika nationella och regionala berättelser kan mötas i klassrummet.


  • 1003, Kulturkonflikter i historiska representationer, 7,5 högskolepoäng
   (Cultural Conflicts in Historical Representations, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

  5. Undervisningens upplägg

  Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, övningar och enskild handledning.

  6. Examination

  1001, Historiska källor som didaktiska verktyg, 7,5 högskolepoäng
  Löpande skriftliga inlämningsuppgifter som lämnas in under kursens gång.
  Aktivt och förberett deltagande i seminarier.

  1002, Självständigt arbete, 15 högskolepoäng
  Genomförande av en självständig vetenskaplig undersökning som presenteras i form av en uppsats
  Försvar av den egna uppsatsen på ett seminarium
  Opponering på annan students uppsats
  Aktivt och förberett deltagande på seminarier

  1003, Kulturkonflikter i historiska representationer, 7,5 högskolepoäng
  Muntlig tentamen och skriftlig inlämningsuppgift
  Aktivt och förberett deltagande i seminarier

  Vissa av kursens seminarietillfällen kan kompenseras. En del tillfällen kan kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter medan andra tillfällen kan kompenseras med muntlig tentamen. Studenten kan kompensera högst 20 % av dessa seminarietillfällen per delkurs.

  Om möjligheten att komplettera uppgift erbjuds ska kompletteringen vara inlämnad inom ett (1) år från det att uppgiftens resultat meddelats.

  För betyget Väl godkänd (VG) på hel kurs krävs VG på mer än 15 högskolepoäng.
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  VT 2018HT 20182017-11-15Programråd, Ämneslärarprogrammet
  VT 20192018-11-28Programråd, Ämneslärarprogrammet

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.