Kursplan  
 
Examensarbete i miljövetenskap, 15 högskolepoäng
(Environmental Science: Degree Project, 15 credits)
 
Kurskod: 1166MJ
Ämnesgrupp: Miljövetenskap
Huvudområde: Miljövetenskap
Ansvarig institution: Naturvetenskap, miljö och teknik
Utbildningsområde/n: Naturvetenskapliga området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: C
Fördjupning: G2E (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav samt innehåller examensarbete för kandidatexamen)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: VT 2019


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för naturvetenskap, miljö och teknik vid Södertörns högskola den 2018-05-09 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Godkända avslutade kurser om minst 90 högskolepoäng samt minst 15 högskolepoäng på C-nivå i huvudområdet miljövetenskap

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

 • självständigt utveckla och genomföra en vetenskaplig studie inom miljö och utvecklingsområdet innefattande problemformulering, metoddesign, teorianknytning samt insamling, bearbetning, analys och kritisk diskussion av data
 • visa prov på förståelsen för ett vetenskapligt förhållningssätt genom att skriftligt presentera ett vetenskapligt arbete enligt givna anvisningar med korrekt formalia och referenser
 • muntligt presentera ett vetenskapligt arbete samt kritiskt granska och ge återkoppling på en annan students arbete
 • söka, sammanställa samt kritiskt tolka och värdera relevant information och data i en problemställning
 • relatera och värdera den praktiska tillämpbarheten av egna resultat
 • reflektera över relevanta etiska aspekter på sitt eget och andras arbeten

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Kursen utgörs av ett självständigt vetenskapligt arbete med handledning från en vetenskapligt erfaren handledare. Det självständiga arbetet kan innefatta praktiskt fält- och laboratoriearbete eller vara ett teoretiskt arbete.
  Inslag av undervisning på engelska kan förekomma under kursen.


  • Examensarbete i miljövetenskap, 15 högskolepoäng
   (Environmental Science: Degree Project, 15 credits)


  • 1001, Examensarbete i miljövetenskap: Examensarbete, 13,5 högskolepoäng
   (Degree project in environmental Science: Degree Project, 13.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

   1002, Examensarbete i miljövetenskap: opposition, 1,5 högskolepoäng
   (Degree project in environmental Science: opposition, 1.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G

  5. Undervisningens upplägg

  Kursen utgörs av ett självständigt vetenskapligt arbete i grupper om högst två studenter. Kursen ges i form av grupphandledningsseminarier, inslag av individuell handledning förekommer.

  6. Examination

  1001 Examination består av en för gruppen gemensam skriftlig redovisning i form av en uppsats på engelska eller svenska, samt en individuell muntlig redovisning av det vetenskapliga arbetet vid ett examinationsseminarium

  1002 Examineras med individuell muntlig och skriftlig opposition vid handledningsseminarier och vid slutseminariet på andra studenters examensarbeten inom miljövetenskap.
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  VT 2019VT 20192018-11-21Programrådet för miljö och utveckling
  HT 2019HT 20192019-05-22Programrådet för Miljö och utveckling
  VT 20202019-11-20Programrådet för Miljö och utveckling

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.