Kursplan  
 
Islam och muslimska kulturer, 7,5 högskolepoäng
(Islam and Muslim Cultures, 7.5 credits)
 
Kurskod: 1164RV
Ämnesgrupp: Religionsvetenskap
Huvudområde: Religionsvetenskap
Ansvarig institution: Historia och samtidsstudier
Utbildningsområde/n: Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Fördjupning: A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: VT 2017


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för historia och samtidsstudier vid Södertörns högskola den 2016-08-31 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Filosofie kandidatexamen eller motsvarande. SvB/Sv2B eller motsvarande

3. Lärandemål

Efter genomgången utbildning kan studenten

Kunskap och förståelse
 • redogöra för forskningsläget inom akademisk islamforskning.
 • redogöra för ett individuellt utvalt område (till exempel en geografisk region, en denomination, en historisk period, eller en teoretisk tematik) inom fältet islamforskning.

  Färdighet och förmåga
 • tillgodogöra sig kvalificerad text inom fältet islamforskning.
 • skriftligt och muntligt sammanfatta och kritiskt diskutera vetenskapliga framställningar inom islamforskning.

  Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • inta ett kritiskt och analytiskt förhållningssätt till olika typer av sekundärlitteratur
 • uppvisa djup medvetenhet om att religiösa, kulturella och historiska fenomen kan betraktas ur många olika vetenskapliga perspektiv.

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Kursen ger kunskaper i de muslimska samhällenas religiösa liv, samhällsförändring, läroutveckling och historia.

  • Islam och muslimska kulturer, 7,5 högskolepoäng
   (Islam and Muslim Cultures, 7.5 credits)
   Kursen inleds med en allmän del i vilken forskningsläget för den religionsvetenskapliga islamforskningen presenteras med utgångspunkt i några nyutkomna studier. Därefter ges studenten möjlighet att välja inriktning mot någon specialisering inom detta fält.


  • 1001, Islam och muslimska kulturer, 7,5 högskolepoäng
   (Islam and Muslim Cultures, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

  5. Undervisningens upplägg

  Undervisningen sker i form av seminarier.

  6. Examination

  Kursen examineras genom skriftliga PM-uppgifter samt deltagande vid religionsvetenskapens högre seminarium.

  Missade seminarietillfällen kan kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  VT 2020VT 20202019-11-14Ämnesrådet för religionsvetenskap
  HT 20202020-04-28Ämnesrådet för reigionsvetenskap

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.