Kursplan  
 
Genushistoria, 7,5 högskolepoäng
(Gender History, 7.5 credits)
 
Kurskod: 1161HI
Ämnesgrupp: Historia
Huvudområde: Historia
Ansvarig institution: Historia och samtidsstudier
Utbildningsområde/n: Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Fördjupning: A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspåk: Svenska
Giltig fr.o.m: VT 2017


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för historia och samtidsstudier vid Södertörns högskola den 2016-08-31 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Filosofie kandidatexamen eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs SvB/Sv2B eller motsvarande.

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

 • initierat redogöra för grunddragen i genushistoria som ett historievetenskapligt fält
 • uppvisa fördjupad kunskap om och förståelse för genushistoriska tolkningar
 • kritiskt värdera och diskutera samhällelig och kulturell förändring ur genushistoriska perspektiv
 • självständigt analysera och kritiskt förhålla sig till genushistoriska tolkningar
 • reflektera kring genushistoriska perspektivs konsekvenser för såväl hur historia skrivs som för vad historia uppfattas vara
 • uppvisa förtrogenhet med genusteoretisk begreppsbildning och dess tillämpning inom det genushistoriska fältet
 • diskutera och kritiskt förhålla sig till genushistorisk forskning och dess användande av olika typer av genusteoretiska perspektiv

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Kursen introducerar och problematiserar det genushistoriska fältet. Genom empiriska exempel på hur den historievetenskapliga forskningen skildrat historien diskuteras vad ett genushistoriskt perspektiv bidrar med. Genushistorias betydelse för synen på och förståelsen av historien diskuteras särskilt. Kursen behandlar såväl teoretiska texter, klassiker som den senaste empiriska forskningsfronten inom det genushistoriska fältet. Genushistorias utveckling sedan 1970-talet och fram till idag tas upp och diskuteras, med särskilt fokus på hur genusperspektivet kopplats samman med andra analyskategorier, såsom till exempel klass, etnicitet och sexualitet.

  • Genushistoria, 7,5 högskolepoäng
   (Gender History, 7.5 credits)


  • 1001, Genushistoria, 7,5 högskolepoäng
   (Gender History, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

  5. Undervisningens upplägg

  Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.

  6. Examination

  Kursen examineras genom deltagande i seminarierna, samt genom muntlig tentamen och skriftlig inlämningsuppgift.
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  VT 2017HT 20172016-11-28Ämnesrådet i historia
  VT 2018HT 20182017-11-23Ämnesrådet i historia, Dnr 3823-2.1.1-2017
  VT 2019HT 20192018-11-15Ämnesrådet i historia Dnr. 4151-2.1.1-2018
  VT 20202019-11-28Ämnesrådet i historia Dnr. 4101-2.1.1-2019

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.