Kursplan  
 
Islam och muslimska kulturer, 7,5 högskolepoäng
(Islam and Muslim Cultures, 7.5 credits)
 
Kurskod: 1160RV
Ämnesgrupp: Religionsvetenskap
Huvudområde: Religionsvetenskap
Ansvarig institution: Historia och samtidsstudier
Utbildningsområde/n: Humanistiska området 100%
Ges endast inom följande program: Magister- och Masterprogram i religionsvetenskap, Masterprogram i arkeologi, Masterprogram i historia, Masterprogram i idéhistoria, Masterprogram i etnologi med inriktning mot kulturell mångfald och transnationella processer i Europa.
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Fördjupning: A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspåk: Svenska
Giltig fr.o.m: VT 2017


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för historia och samtidsstudier vid Södertörns högskola den 2016-06-21 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Filosofie kandidatexamen eller motsvarande. SvB/Sv2B eller motsvarande

3. Lärandemål

Efter genomgången utbildning kan studenten

Kunskap och förståelse
 • redogöra för forskningsläget inom akademisk islamforskning.
 • redogöra för ett individuellt utvalt område (till exempel en geografisk region, en denomination, en historisk period, eller en teoretisk tematik) inom fältet islamforskning.

  Färdighet och förmåga
 • tillgodogöra sig kvalificerad text inom fältet islamforskning.
 • skriftligt och muntligt sammanfatta och kritiskt diskutera vetenskapliga framställningar inom islamforskning.

  Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • inta ett kritiskt och analytiskt förhållningssätt till olika typer av sekundärlitteratur
 • uppvisa djup medvetenhet om att religiösa, kulturella och historiska fenomen kan betraktas ur många olika vetenskapliga perspektiv.

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Kursen ger kunskaper i de muslimska samhällenas religiösa liv, samhällsförändring, läroutveckling och historia.

  • Islam och muslimska kulturer, 7,5 högskolepoäng
   (Islam and Muslim Cultures, 7.5 credits)
   Kursen inleds med en allmän del i vilken forskningsläget för den religionsvetenskapliga islamforskningen presenteras med utgångspunkt i några nyutkomna studier. Därefter ges studenten möjlighet att välja inriktning mot någon specialisering inom detta fält.


  • 1001, Islam och muslimska kulturer, 7,5 högskolepoäng
   (Islam and Muslim Cultures, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

  5. Undervisningens upplägg

  Undervisningen sker i form av seminarier.

  6. Examination

  Kursen examineras genom skriftliga PM-uppgifter samt deltagande vid religionsvetenskapens högre seminarium.

  Missade seminarietillfällen kan kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

  7. Litteratur


  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen för inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.