Kursplan  
 
Befolkning, kultur och miljö (MU), 7,5 högskolepoäng
(Population, Culture and Environment (MU), 7.5 credits)
 
Kurskod: 1148MJ
Ämnesgrupp: Miljövetenskap
Huvudområde: Miljövetenskap
Ansvarig institution: Naturvetenskap, miljö och teknik
Utbildningsområde/n: Naturvetenskapliga området 50% Samhällsvetenskapliga området 50%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: A
Fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: HT 2018


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för naturvetenskap, miljö och teknik vid Södertörns högskola den 2018-04-18 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 15).
Eller
Grundläggande behörighet samt Matematik 2a / 2b/ 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A14).

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

 • redogöra för olika demografiska parametrar och hur de har påverkat och kommer att påverka människans förhållande till vår natur och den globala miljön

 • beskriva hur människors hälsa och sjukdomar påverkar och påverkas av våra naturresurser och vår miljö

 • diskutera och jämföra olika kulturers natur- och miljösyn, både historiskt och idag

 • skildra hur olika kulturer svarar på förändrade levnadsförhållanden

 • muntligt och skriftligt redogöra för resultatet av egna mindre studier

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Kursen ger en introduktion till världens befolkningstillväxt och vilka konsekvenser det får i framtiden. Kursen kommer också att ta upp faktorer som miljöförstöring, klimatförändringar och sjukdomar, i relation till befolkningstillväxten. Slutligen diskuteras hur väl en kultur kan svara på förändrade levnadsförhållanden.

  • Befolkning, kultur och miljö, 7,5 högskolepoäng
   (Population, Culture and Environment, 7.5 credits)


  • 1001, Befolkning, kultur och miljö: teori, 4,5 högskolepoäng
   (Population, Culture and Environment: Theory, 4.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

   1002, Befolkning, kultur och miljö: seminarier och grupparbeten, 3 högskolepoäng
   (Population, Culture and Environment: Seminars and Projects, 3 credits)
   Betygsalternativ: U/G

  5. Undervisningens upplägg

  Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Seminarier och grupparbeten är obligatoriska.

  6. Examination

  Kursen examineras genom:

  1001: Befolkning, kultur och miljö: teori
 • Skriftlig salstentamen

  1002: Befolkning, kultur och miljö: seminarier och grupparbeten
 • Seminariedeltagande
 • Muntlig och skriftlig redovisning av seminarieuppgifter och grupparbeten
 •  Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  HT 2018VT 20192018-05-23Programrådet för Miljö och utveckling
  HT 2019VT 20202019-05-15Programrådet för Miljö och utveckling
  HT 20202020-04-29Programrådet för Miljö och utveckling

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.