Kursplan  
 
Befolkning, kultur och miljö (MU), 7,5 högskolepoäng
(Population, Culture and Environment (MU), 7.5 credits)
 
Kurskod: 1148MJ
Ämnesgrupp: Miljövetenskap
Huvudområde: Miljövetenskap
Ansvarig institution: Naturvetenskap, miljö och teknik
Utbildningsområde/n: Naturvetenskapliga området 50% Samhällsvetenskapliga området 50%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: A
Fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: HT 2018


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för naturvetenskap, miljö och teknik vid Södertörns högskola den 2018-04-18 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 15).
Eller
Grundläggande behörighet samt Matematik 2a / 2b/ 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A14).

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

 • redogöra för olika demografiska parametrar och hur de har påverkat och kommer att påverka människans förhållande till vår natur och den globala miljön

 • beskriva hur människors hälsa och sjukdomar påverkar och påverkas av våra naturresurser och vår miljö

 • diskutera och jämföra olika kulturers natur- och miljösyn, både historiskt och idag

 • skildra hur olika kulturer svarar på förändrade levnadsförhållanden

 • muntligt och skriftligt redogöra för resultatet av egna mindre studier

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Kursen ger en introduktion till världens befolkningstillväxt och vilka konsekvenser det får i framtiden. Kursen kommer också att ta upp faktorer som miljöförstöring, klimatförändringar och sjukdomar, i relation till befolkningstillväxten. Slutligen diskuteras hur väl en kultur kan svara på förändrade levnadsförhållanden.

  • Befolkning, kultur och miljö, 7,5 högskolepoäng
   (Population, Culture and Environment, 7.5 credits)


  • 1001, Befolkning, kultur och miljö: teori, 4,5 högskolepoäng
   (Population, Culture and Environment: Theory, 4.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

   1002, Befolkning, kultur och miljö: seminarier och grupparbeten, 3 högskolepoäng
   (Population, Culture and Environment: Seminars and Projects, 3 credits)
   Betygsalternativ: U/G

  5. Undervisningens upplägg

  Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Seminarier och grupparbeten är obligatoriska.

  6. Examination

  Kursen examineras genom:

  1001: Befolkning, kultur och miljö: teori
 • Skriftlig salstentamen

  1002: Befolkning, kultur och miljö: seminarier och grupparbeten
 • Seminariedeltagande
 • Muntlig och skriftlig redovisning av seminarieuppgifter och grupparbeten
 •  Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  HT 2018VT 20192018-05-23Programrådet för Miljö och utveckling
  HT 20192019-05-15Programrådet för Miljö och utveckling

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.