Kursplan  
 
Miljövetenskap B natur-sam, 30 högskolepoäng
(Environmental Science B 30 credits, 30 credits)
 
Kurskod: 1145MJ
Ämnesgrupp: Miljövetenskap
Huvudområde: Miljövetenskap
Ansvarig institution: Naturvetenskap, miljö och teknik
Utbildningsområde/n: Naturvetenskapliga området 50% Samhällsvetenskapliga området 50%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: B
Fördjupning: G1F (Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: HT 2019


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för naturvetenskap, miljö och teknik vid Södertörns högskola den 2018-10-24 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Miljövetenskap A natur-sam, 15 högskolepoäng eller motsvarande.

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskaper och förståelse
 • redogöra för kemiska processers betydelse för levande organismer och deras miljö
 • beskriva organiska och oorganiska molekylers egenskaper, och hur dessa egenskaper påverkar molekylernas rörlighet i naturliga system
 • redogöra för hur organismer exponeras för kemiska ämnen, hur dessa tas upp, metaboliseras och utsöndras, samt vilka toxiska effekter som kan uppkomma hos levande organismer
 • redogöra för toxikologisk/ekotoxikologisk riskvärdering, utformandet av teststrategier och analys av effekter på olika ekosystem
 • redogöra för de huvudsakliga riskerna med olika klasser av kemiska ämnen och produkter
 • identifiera effekterna av människans påverkan på den naturliga miljön, t ex luft, mark och vatten, i såväl kort som långt tidsperspektiv
 • redogöra för hur nuvarande användning av naturresurser såsom energikällor, mineraltillgångar, vatten och jordtäcke påverkar jordens framtida resurstillgång
 • beskriva skillnader och likheter mellan olika miljöregleringar och vilka huvudsakliga implikationer dessa har för olika aktörer.
 • relatera olika politiska ideologier till förutsättningar för effektivt miljöskydd.
 • redogöra för den svenska miljölagstiftningens uppbyggnad (miljöbalken och anslutande förordningar och föreskrifter) och dess förhållande till internationell miljörätt och i synnerhet EU:s miljörätt.
 • redogöra för verksamhetsutövarens skyldigheter och myndigheternas befogenheter inom ramen för tillämpningen av miljölagstiftningen.


  Färdighet och förmåga
 • självständigt söka och analysera miljökemisk/toxikologisk/ekotoxikologisk litteratur och problematisera kring ett tema, samt redovisa och diskutera resultatet såväl muntligt som skriftligt.
 • analysera olika jordarters sammansättning samt förstå hur sammansättningen påverkar jordarnas fysiska egenskaper och tekniska användbarhet
 • analysera och tolka miljöförhållandena i ett aktuellt fall samt värdera olika möjliga lösningar
 • muntligt kommunicera ett aktuellt miljöproblem till tänkbara målgrupper i samhället exempelvis tjänstemän, politiker eller allmänheten
 • jämföra dominerande teoribildningar som används för att förstå miljöproblem och förklara miljöpolitiska utfall på olika nivåer.
 • tillämpa olika typer av teoretiska perspektiv och modeller på ett och samma miljöproblem.
 • relatera vetenskapliga arbeten i artikelform till varandra, och identifiera styrkor och svagheter.
 • skilja mellan olika vetenskapliga förhållningssätt vid analys av miljöpolitiska frågeställningar.
 • med hjälp av relevanta lagtexter reflektera kring miljörättsliga frågor.
 • muntligt och skriftligt redogöra för rättsfall som behandlar miljörättsliga frågor.

  Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • förhålla sig vetenskapligt kritisk till samhällsdebatten rörande miljörisker med kemikalier.
 • värdera i vilken mån miljöpolitisk praxis i olika sammanhang stämmer överens med hållbar samhällsutveckling.
 • kritiskt reflektera över och göra självständiga ställningstaganden om de olika styrmedel som beslutsfattarna använder sig av för att påverka såväl fysiska som juridiska personer att handla på ett miljövänligt sätt.

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Kursen är en fortsättning på miljövetenskap A och behandlar miljökemi, tillämpad naturgeografi, miljöpolitik och miljörätt. Kursen innehåller fyra delkurser som samläses med miljö och utvecklingsprogrammet.

  • Miljökemi och miljötoxikologi, 7,5 högskolepoäng
   (Environmental Chemistry and Toxicology, 7.5 credits)
   Användningen av kemiska ämnen har bidragit till samhällsutvecklingen, men även skapat allvarliga miljöproblem. Kursen tar upp egenskaper hos organiska och oorganiska molekyler och hur dessa egenskaper påverkar föroreningars spridning, omsättning, biologiska upptag, giftighet samt miljörisk. Vidare ingår hur människor och andra organismer exponeras för kemiska ämnen, hur dessa tas upp, metaboliseras och utsöndras samt vilka toxiska effekter som kan uppkomma hos människor och andra organismer och effekter på olika ekosystem. Kursen tar också upp toxikologisk och ekotoxikologisk riskvärdering, teststrategier och effekter på olika ekosystem samt miljörisker med olika klasser av kemiska ämnen och produkter


  • 1001, Miljökemi och miljötoxikologi: Teori, 4,5 högskolepoäng
   (Environmental Chemistry and Toxicology: Theory, 4.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

   1002, Miljökemi och miljötoxikologi: Praktiska övningar, 3 högskolepoäng
   (Environmental Chemistry and Toxicology: Practicals, 3 credits)
   Betygsalternativ: U/G
  • Tillämpad naturgeografi, 7,5 högskolepoäng
   (Applied Physical Geography, 7.5 credits)
   Delkursen behandlar miljöproblem kopplade till människans nyttjande av luft, mark och vatten. Särskilt fokus ligger på luftföroreningar, klimatförändringar, mark- och vattenanvändning, energi- och mineraltillgångar och avfallshantering såväl globalt som lokalt, samt i olika tidsperspektiv. Kursen innehåller ett laborativt moment samt ger övning i att kommunicera kunskap om nutida och potentiella framtida miljöproblem och reflektera över möjliga åtgärder


  • 1003, Tillämpad naturgeografi: Seminarier och övningar, 3 högskolepoäng
   (Applied Physical Geography: Seminars and practicals, 3 credits)
   Betygsalternativ: U/G

   1004, Tillämpad naturgeografi: Teori, 4,5 högskolepoäng
   (Applied Physical Geography: Theory, 4.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Miljöpolitik och förutsättningar för samarbete, 7,5 högskolepoäng
   (Environmental Policy and Preconditions for Cooperation, 7.5 credits)
   Kursen behandlar miljöpolitiska teorier, exemplifierat med aktuella händelser som exempelvis internationella miljökonventioner, EU:s roller i internationell och nationell miljöpolitik, nationell och lokal miljöpolitik. Kursen behandlar också normativa och etiska ståndpunkters relation till ideologi och attityder på miljöområdet, samt hur företag och det civila samhällets organisationer kan påverka miljöregleringar. Speciell tyngd läggs vid att närmare granska teoriernas relevans för att nå en fördjupad förståelse av förutsättningarna för nationell miljöpolitik i en internationaliserad omgivning. Hållbar utveckling är i fokus, i synnerhet i fråga om hur politiska beslut och strukturer på global, regional, nationell och lokal nivå är ömsesidigt beroende av varandra. En fördjupad syntes av teori och empiri är ett övergripande tema i denna kurs. Exempel på begrepp som tas upp är rationalitet, ideologi, normativitet, hållbar utveckling, klimat, risk och kollektivt handlande.


  • 1005, Miljöpolitik och förutsättningar för samarbete: teori, 5 högskolepoäng
   (Environmental Policy and Preconditions for Cooperation: Theo, 5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

   1006, Miljöpolitik och förutsättningar för samarbete: seminarier, 2,5 högskolepoäng
   (Environmental Policy and Preconditions for Cooperation: Semi, 2.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G
  • Miljörätt, 7,5 högskolepoäng
   (Environmental Law, 7.5 credits)
   Delkursen ger grundläggande rättskunskaper med avseende på miljöskyddet och en översiktlig bild av aktuella miljörättsliga frågeställningar och dimensioner i svensk miljörätt samt en orientering om internationell, framförallt EU:s miljörätt


  • 1007, Miljörätt: teori, 5 högskolepoäng
   (Environmental Law: Theory, 5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

   1008, Miljörätt: seminarier och grupparbeten, 2,5 högskolepoäng
   (Environmental Law: Seminars and Projects, 2.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G

  5. Undervisningens upplägg

  Kursen innehåller föreläsningar, seminarier, laboration, exkursioner samt gruppvisa och individuella arbeten. Exkursioner, laboration och seminarier är obligatoriska. Undervisning på engelska kan förekomma.

  6. Examination

  1001, Teori, 4,5 högskolepoäng
  (Theory, 4.5 credits)
  Examination genom skriftlig salstentamen, inlämningsuppgifter samt muntliga presentationer.

  1002, Praktiska övningar, 3 högskolepoäng
  (Practicals, 3 credits)
  Praktiska moment examineras genom aktivt deltagande samt skriftliga och muntliga redovisningar.

  1003, Seminarier och övningar, 3 högskolepoäng
  (Seminars and practicals, 3 credits)
  Aktivt seminariedeltagande, muntliga och skriftliga redovisningar, enskilt och i grupp.

  1004, Teori, 4,5 högskolepoäng
  (Theory, 4.5 credits)
  Skriftlig salstentamen

  1005, Miljöpolitik och förutsättningar för samarbete: teori, 5 högskolepoäng
  (Environmental Policy and Preconditions for Cooperation: Theory, 5 credits)
  Skriftlig salstentamen

  1006, Miljöpolitik och förutsättningar för samarbete: seminarier, 2,5 högskolepoäng
  (Environmental Policy and Preconditions for Cooperation: Seminars, 2,5 credits)
  Aktivt seminariedeltagande med skriftlig och muntlig redovisning av seminarieuppgifter.

  1007, Miljörätt: teori, 5 högskolepoäng
  (Environmental Law: Theory, 5 credits))
  Skriftlig salstentamen

  1008, Miljörätt: seminarier och grupparbeten, 2,5 högskolepoäng
  (Environmental Law: Seminars and Projects, 2.5 credits)
  Muntliga och skriftliga redovisningar av genomförda grupparbeten, aktivt seminariedeltagande

  Högst 20% av missade seminarier per delkurs kan kompenseras med skriftliga kompensationsuppgifter. Missade laborationer och exkursioner omexamineras vid senare kurstillfälle.
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  HT 2019VT 20202019-05-22Programrådet för Miljö och utveckling
  HT 20202020-04-29Programrådet för Miljö och utveckling

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.