Kursplan
 

Miljövetenskap A natur-sam, 30 högskolepoäng

(Environmental Science A Nat-Soc, 30 credits)
 
Kurskod: 1143MJ
Ämnesgrupp: Miljövetenskap
Huvudområde: Miljövetenskap
Ansvarig institution: Naturvetenskap, miljö och teknik
Utbildningsområde/n: Naturvetenskapliga området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: A
Fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: VT 2019


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för naturvetenskap, miljö och teknik vid Södertörns högskola den 2018-01-31 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 15).
Eller
Grundläggande behörighet samt Matematik 2a / 2b/ 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A14).

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskaper och förståelse
 • översiktligt beskriva olika vetenskapliga perspektiv på hållbar utveckling
 • översiktligt beskriva olika miljöhistoriska och miljöetiska perspektiv
 • redogöra för grundläggande ekologiska och geografiska processer
 • redogöra för organismers form, funktion och respons på yttre faktorer, på cell-, organell-, organ- och individnivå
 • redogöra för grundläggande fysiologiska processer ur ett evolutionärt perspektiv
 • redogöra för ekologiska och geovetenskapliga processer på olika tids- och rumsskalor
 • beskriva jordens uppbyggnad och förklara jordens klimatsystem
 • redogöra för den evolutionära bakgrunden till individers och populationers egenskaper samt dess betydelse för samexistens av arter i olika habitat

  Färdighet och förmåga
 • använda grundläggande studietekniska färdigheter för högskolestudier
 • göra muntlig och skriftlig presentation av vetenskapligt material
 • utföra laborationer och övningar som undersöker hur organismer påverkas av miljöfaktorer
 • använda bestämningslitteratur och bestämningsnycklar för att identifiera olika objekt i naturen
 • känna igen organismgrupper och naturliga samhällen, liksom vanliga berg- och jordarter
 • använda vanliga fältmetoder inom geovetenskap och ekologi
 • skriva strukturerade rapporter och göra muntliga presentationer
 • systematiskt studera olika ekologiska och geovetenskapliga mönster
 • redogöra för tvärvetenskapliga förhållningssätt för miljö och hållbar utveckling

  Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • värdera betydelsen av antropogena miljöfaktorer i relation till andra fluktuationer i organismers miljö
 • redovisa och diskutera vetenskapliga och etiska aspekter på biologisk mångfald

4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursens syfte är att introducera ämnet miljövetenskap samt skapa möjligheter för studenten att utveckla sin förmåga att analysera miljövetenskapliga problem i olika sammanhang och ur olika perspektiv. Kursen innehåller tre delkurser som samläses med miljö och utvecklingsprogrammet.

 • Introduktion till hållbar utveckling (MU), 7,5 högskolepoäng
  ((Introduction to Sustainable Development (ED), 7.5 credits)
  Delkursen ger en inblick i miljö- och utvecklingsproblematik där relationen människa - samhälle - ekosystem diskuteras utifrån mång- och tvärvetenskapliga perspektiv på hållbar utveckling. Miljöhistoriska och olika miljöetiska perspektiv på natur och samhälle behandlas. Kursen ger grundläggande kunskaper om ekologiska och geografiska aspekter på jordens natursystem och resurser. Kursen innehåller även övningar i studieteknik, samt muntlig och skriftlig presentationsteknik.

  1001, Introduktion till hållbar utveckling, 7,5 högskolepoäng
  ((Introduction to Sustainable Development, 7.5 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG
 • Ekofysiologi, 7,5 högskolepoäng
  (Ecophysiology, 7.5 credits)
  Delkursen behandlar de processer som format livet på jorden till de organismer som vi finner idag, inklusive oss själva. Utgående från evolutionsteori och de processer som ger upphov till biologisk diversitet studerar vi hur olika miljöfaktorer påverkar olika typer av nu levande organismer och vad det kan få för konsekvenser. Förståelsen av den evolutionära historien ger oss möjligheter att bedöma risker och förutsättningar för hur våra biologiska samhällen kommer att utvecklas och formas av kommande förändringar i vår miljö.

  1002, Ekofysiologi: teori, 4 högskolepoäng
  (Ecophysiology: Theory, 4 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG

  1003, Ekofysiologi: seminarier, övningar och laborationer, 3,5 högskolepoäng
  (Ecophysiology: seminars, excercises, practicals, 3.5 credits)
  Betygsalternativ: U/G
 • Naturens processer, 15 högskolepoäng
  (Processes in Nature, 15 credits)
  Delkursen behandlar jordens historia och fysiska miljö, samt de inre och yttre processer som omvandlar landskapet och ger förutsättningar för olika ekosystem. I kursen ingår studier av jordens klimatzoner och deras betydelse för processer på jordytan och jordens biogeografiska indelning. Kursen handlar också om de grundläggande processerna i populations-, samhälls- och ekosystemekologi. Geovetenskapliga, evolutionära och ekologiska kunskaper tillämpas för att belysa hur arter, habitat och ekosystem förändras över tid

  1004, Den föränderliga naturen: teori, 4 högskolepoäng
  (The Changing Nature: Theory, 4 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG

  1005, Den föränderliga naturen: seminarier, 1 högskolepoäng
  (The Changing Nature: Seminars, 1 credits)
  Betygsalternativ: U/G

  1006, Arter och naturens samspel: teori, 4 högskolepoäng
  (Species and Interactions in Nature: Theory, 4 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG

  1007, Arter och naturens samspel: seminarier, 1 högskolepoäng
  (Species and Interactions in Nature: Seminars, 1 credits)
  Betygsalternativ: U/G

  1008, Fältkurs med projektarbete, 3 högskolepoäng
  (Field course with project work, 3 credits)
  Betygsalternativ: U/G

  1009, Exkursioner, övningar, laborationer, 2 högskolepoäng
  (Excursions, Practicals and Laboratory Experiments, 2 credits)
  Betygsalternativ: U/G

5. Undervisningens upplägg

Kursen innehåller föreläsningar, seminarier, laborationer, exkursioner samt gruppvisa och individuella arbeten. Exkursioner, laborationer och seminarier är obligatoriska. Undervisning på Engelska kan förekomma

6. Examination

1001, Introduktion till hållbar utveckling, 7,5 högskolepoäng
(Introduction to Sustainable Development, 7.5 credits)
Examinationen sker löpande i form av inlämningsuppgifter, enskilt och i grupp, som redovisas muntligt och skriftligt samt genom aktivt deltagande vid exkursion och seminarier.

1002, Ekofysiologi: teori, 4 högskolepoäng
(Ecophysiology: Theory, 4 credits)
Skriftlig salstentamen

1003, Ekofysiologi: seminarier, övningar och laborationer, 3,5 högskolepoäng
(Ecophysiology: seminars, excercises, practicals, 3.5 credits)
Muntliga och skriftliga redovisningar av resultat från övningar och laborationer som genomförs i grupp och individuellt. Aktivt deltagande i laborationer, övningar och seminarier.

1004, Den föränderliga naturen: teori, 4 högskolepoäng
(The Changing Nature: Theory, 4 credits)
Skriftlig salstentamen

1005, Den föränderliga naturen: seminarier, 1 högskolepoäng
(The Changing Nature: Seminars, 1 credit)
Aktivt deltagande i seminarier samt muntlig och skriftlig redovisning av resultat från seminarier

1006, Arter och naturens samspel: teori, 4 högskolepoäng
(Species and Interactions in Nature: Theory, 4 credits)
Skriftlig salstentamen

1007, Arter och naturens samspel: seminarier, 1 högskolepoäng
(Species and Interactions in Nature: Seminars, 1 credit)
Aktivt deltagande i seminarier samt muntlig och skriftlig redovisning av resultat från seminarier

1008, Fältkurs med projektarbete, 3 högskolepoäng
(Field course with project work, 3 credits)
Aktivt deltagande vid fältkurs. Praktiska färdighetstest, muntlig och skriftlig redovisning, i grupp och enskilt.

1009, Exkursioner, övningar, laborationer, 2 högskolepoäng
(Excursions, Practicals and Laboratory Experiments, 2 credits)
Aktivt deltagande vid exkursioner. Praktiska färdighetstest, muntlig och skriftlig redovisning, i grupp och enskilt.

Högst 20% av missade seminarier per delkurs kan kompenseras med skriftliga kompensationsuppgifter. Missade laborationer och exkursioner omexamineras vid senare kurstillfälle.
 Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

7. Litteratur

Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
 
Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
VT 2019HT 20192018-11-21Programrådet för miljö och utveckling
VT 20202019-11-20Programrådet för Miljö och utveckling

8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.