Kursplan
English translation of course syllabus
 
 
Medie - och kommunikationsvetenskap A, 30 högskolepoäng
(Media and communication studies A, 30 credits)
 
Kurskod: 1138MV
Ämnesgrupp: Medie- och kommunikationsvetenskap
Huvudområde: Medie- och kommunikationsvetenskap
Ansvarig institution: Kultur och lärande
Utbildningsområde/n: Humanistiska området 38% Samhällsvetenskapliga området 37% Tekniska området 25%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: A
Fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Undervisningsspåk: Svenska
Giltig fr.o.m: HT 2019


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för kultur och lärande vid Södertörns högskola den 2019-01-17 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 6).
Eller
Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A6).

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskaper och förståelse
 • redogöra för centrala begrepp, kunskapstraditioner och frågeställningar inom Medie- och kommunikationsvetenskap, samt relatera dessa till samhälleliga, kulturella och teknologiska kontext där de formulerats.
 • beskriva det svenska och internationella medielandskapets struktur samt identifiera dess politiska, ekonomiska och kulturella ramar och maktdimensioner.
 • redogöra för centrala perspektiv på medierna som samhällsinstitution.
 • översiktligt beskriva hur medieanvändning, medieproduktion och medierepresentationer hänger samman med meningsskapande och olika former av identitetsbildning.
 • redogöra för och reflektera över förändringsprocesser och relationer mellan medieteknologier, kultur och samhälle, såväl historiskt som i ett samtida perspektiv.

  Färdigheter och förmåga
 • läsa, sammanfatta och diskutera medievetenskapliga texter.
 • tillämpa grunderna i akademiskt skrivande, t ex vad gäller skriftlig framställning, referatteknik, källkritik och textstruktur.
 • tillämpa grunderna i att samla material och söka fram tidigare forskning i arkiv och databaser.
 • muntligen och med hjälp av multimediala verktyg för medieproduktion utforska, presentera och diskutera medierelaterade frågor.

  Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kritiskt och argumenterande förhålla sig till medierelaterade frågor.
 • värdera mediernas och kommunikationens betydelse utifrån vidare samhälls- och hållbarhetsperspektiv.

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Kursen är en introduktion till Medie- och kommunikationsvetenskap som kunskaps- och forskningsfält. Den syftar med sitt innehåll och genom sina arbetsformer till att belysa mediernas och kommunikationens roll i kultur och samhälle, och ska stimulera studenterna till självständigt och analytiskt tänkande.


  • Medielandskapet, 7,5 högskolepoäng
   (The Media Landscape, 7.5 credits)
   Delkursen presenterar medie- och kommunikationsvetenskap som vetenskapligt ämne och introducerar dess grundläggande perspektiv, begrepp och frågeställningar. Det samtida nationella och internationella medielandskapets politiska, ekonomiska och kulturella ramar introduceras, liksom dess historiska framväxt och betydelse för samhälle och kultur.


  • 1001, Medielandskapet, 7,5 högskolepoäng
   (The Media Landscape, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Medierna i samhället, 7,5 högskolepoäng
   (Media and Society, 7.5 credits)
   Delkursen presenterar perspektiv på medierna som samhällsinstitution. Politisk, ekonomisk och juridisk makt står i centrum, men här diskuteras också den makt som medietekniken har i samhället. Offentlighet, medialisering, medborgarskap och ideologi är centrala begrepp och kursen utvecklar kunskaper om mediernas produktionsvillkor och ekonomiska drivkrafter, liksom om medierättsliga grundfrågor.


  • 1002, Medierna i samhället, 7,5 högskolepoäng
   (Media and Society, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Medier och meningsskapande, 7,5 högskolepoäng
   (Media and Meaning Creation, 7.5 credits)
   Delkursen belyser mediernas innehåll och medieanvändning med fokus på meningsskapande praktiker. Här utvecklas kunskaper om olika slags mediegenrer och dessas betydelser i människors vardag. I centrum står humanistiska teoribildningar inom områden som tolkning och representation samt frågor om reception, smak, identitet och medieanvändningens sociala och kulturella dimensioner.


  • 1003, Medier och meningsskapande, 7,5 högskolepoäng
   (Media and Meaning Creation, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Medieteknologier i förändring, 7,5 högskolepoäng
   (Media Technologies in Transformation, 7.5 credits)
   Delkursen belyser medierna som teknologier och infrastrukturer. Här presenteras såväl hur dessa har frambringats historiskt genom specifika politiska, ekonomiska och kulturella kontexter, som vilka effekter de har för samhälle och kultur. Genom historiserande perspektiv på medieutveckling belyses samtida och framtida förändringsprocesser.


  • 1004, Medieteknologier i förändring, 7,5 högskolepoäng
   (Media Technologies in Transformation, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

  5. Undervisningens upplägg

  Medie- och kommunikationsvetenskap A består av föreläsningar, seminarier och grupparbeten.

  6. Examination

  1001 Medielandskapet: Skriftlig salstentamen, seminariedeltagande och skriftlig inlämningsuppgift.

  1002 Medierna i samhället: Skriftlig salstentamen och seminariedeltagande

  1003 Medier och meningsskapande: Skriftlig hemtentamen, seminariedeltagande och multimedial inlämningsuppgift.

  1004 Medieteknologier i förändring: Skriftlig salstentamen, seminariedeltagande och skriftlig inlämningsuppgift.

  Frånvaro från max 20% av seminarietillfällena kan kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  HT 2019HT 20192019-05-23Ämnesråd Medie- och kommunikationsvetenskap
  VT 20202019-11-29Ämnesråd medie-och kommunikationsvetenskap

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

  9. övrigt
  2013-10-21: kursplanens behörighetskrav anpassades till Gy11.