Kursplan  
 
Digital fotografi och bildbehandling, 7,5 högskolepoäng
(Digital Photography and Image Processing, 7.5 credits)
 
Kurskod: 1138ME
Ämnesgrupp: Medieteknik
Huvudområde: Medieteknik
Ansvarig institution: Naturvetenskap, miljö och teknik
Utbildningsområde/n: Tekniska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: A
Fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: VT 2014
Giltig t.o.m: HT 2014


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2013-06-04 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten
• redogöra för grundläggande kunskaper i fotohistoria och bildkommunikation.
• tillämpa grundläggande kunskaper om berättarteknik, gestaltning och publicering av digital bild.
• beskriva de teoretiska grunderna för digital fotografi.
• tillämpa färdigheter i digital fotografi och bildbehandling.

4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen ger en orientering om de teoretiska, tekniska och praktiska grunderna inom digital fotografi och bildbehandling. Kursen ger vidare en introduktion till verktygen för digital redigering, praktisk fotografering, fotohistoria, bildkommunikation och bildkomposition samt olika presentationsformer. Stor tyngd läggs vid praktisk tillämpning av de teoretiska momenten.

 • Digital fotografi och bildbehandling, 7,5 högskolepoäng
  (Digital Photography and Image Processing, 7.5 credits)


 • 1001, Digital fotografi och bildbehandling: Uppgifter, 4,5 högskolepoäng
  (Digital Photography and Image Processing: Assignments, 4.5 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG

  1002, Digital fotografi och bildbehandling: Projekt, 3 högskolepoäng
  (Digital Photography and Image Processing: Project, 3 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG

5. Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, praktiska övningar och projektarbeten individuellt såväl som i grupp. Teoretiska och praktiska inslag integreras ofta för att träna studenter i reflektion och analys inom medieteknik.

6. Examination

1001, Uppgifter, 4,5 högskolepoäng.
Praktiska tekniska inlämningsuppgifter med skriftlig rapport.

1002, Projekt, 3 högskolepoäng.
Praktiskt och tekniskt projektarbete, skriftlig rapport samt muntlig och teknisk projektredovisning.
 Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

7. Litteratur

Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
 
Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
VT 2014HT 20142013-11-27Ämnesrådet i Medieteknik
VT 2015HT 20152014-11-19Ämnesrådet i Medieteknik
VT 2016VT 20162015-11-20Ämnesrådet för medieteknik
HT 2016VT 20172016-05-18Ämnesrådet för medieteknik
HT 2017HT 20172017-05-24Ämnesrådet för medieteknik
VT 2018VT 20192017-11-15Ämnesrådet för medieteknik
HT 20192019-09-11Ämnesråd medieteknik

8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.