Kursplan  
 
Politik och styrning för hållbar regional och global utveckling (MU), 7,5 högskolepoäng
(Politics and Governance for Sustainable Regional and Global Development (ED), 7.5 credits)
 
Kurskod: 1127MJ
Ämnesgrupp: Miljövetenskap
Huvudområde: Miljövetenskap
Ansvarig institution: Naturvetenskap, miljö och teknik
Utbildningsområde/n: Naturvetenskapliga området 50% Samhällsvetenskapliga området 50%
Ges endast inom följande program: Miljö och utveckling (MU)
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: A
Fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: VT 2016


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för naturvetenskap, miljö och teknik vid Södertörns högskola den 2015-01-28 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Kursplanen har reviderats 2015-10-21.

2. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 15).
Eller
Grundläggande behörighet samt Matematik 2a / 2b/ 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A14).

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

 • beskriva grundläggande politiska, planerings- och förvaltningsmässiga strukturer av betydelse för miljöområdet och hållbar utveckling

 • relatera centrala begrepp som makt, planering, demokrati, legitimitet och styrmedel till hanteringen av miljöproblem på lokala, regionala och internationella nivåer

 • förklara regionernas betydelse i ett europeiskt och globalt sammanhang

 • exemplifiera hur miljöproblem hanteras på olika beslutsnivåer och hur dessa olika nivåer samverkar

 • identifiera vikten av tvärvetenskapliga förhållningssätt vid analys av miljöpolitiska frågeställningar

 • i grupp genomföra korta vetenskapliga studier, samt skriftligt och muntligt presentera dessa

 • värdera planering för regional utveckling utifrån ett hållbart utvecklingsperspektiv inklusive genusperspektiv.

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Kursen syftar till att ge en bred introduktion till det vetenskapliga studiet av miljöpolitik och förvaltning. Kopplingen till begreppet hållbar utveckling, som idag genomsyrar stora delar av samhällsdebatten kring miljö och utveckling, poängteras särskilt. Framförallt diskuteras svenska och regionala förhållanden, men också i relation till internationella processer och organisationer. Kursen ger också grundläggande kunskaper i regional utveckling ur ett internationellt, i synnerhet europeiskt, perspektiv. Kursen introducerar grundläggande teoretiska begrepp som politik, planering, förvaltning, styrmedel, makt, demokrati och legitimitet.

  • Politik och styrning för hållbar regional och global utve., 7,5 högskolepoäng
   (Politics & Governance for Sustainable Regional & Global Dev., 7.5 credits)


  • 1001, Hållbar regional och global utveckling: Tentamen, 4 högskolepoäng
   (Substainable Regional and Global Development: Examination, 4 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

   1002, Hållbar regional och global utveckling: Inlämningsuppgifter, 3,5 högskolepoäng
   (Substainable Regional and Global Development: Assignments, 3.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G

  5. Undervisningens upplägg

  Kursen består av föreläsningar och seminarier.

  6. Examination

  Kursen examineras genom:

  1001: Hållbar regional och global utveckling: Tentamen
 • Skriftlig salstentamen

  Vid underkänt eller missat första examinationstillfälle sker examination/omexamination genom skriftlig salstenamen.

  1002: Hållbar regional och global utveckling: Inlämningsuppgifter
 • Skriftliga inlämningsuppgifter från grupp- och individuella arbeten
 • Seminariedeltagande
 •  Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  HT 2015VT 20162015-05-13Programrådet för miljö och utveckling
  HT 2016VT 20172016-05-25Programrådet för Miljö och utveckling
  HT 2017VT 20182017-04-26Programrådet för Miljö och utveckling
  HT 2018VT 20192018-05-23Programrådet för Miljö och utveckling
  HT 2019VT 20202019-05-15Programrådet för Miljö och utveckling
  HT 20202020-04-29Programrådet för Miljö och utveckling

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.