Kursplan  
 
Engelska III för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 2), GIH, 30 högskolepoäng
(English III, for Upper Secondary Teaching (Years 10-12) (Subject 2), GIH, 30 credits)
 
Kurskod: 1122EN
Ämnesgrupp: Engelska
Huvudområde: Engelska
Ansvarig institution: Lärarutbildningen
Utbildningsområde/n: Humanistiska området 100%
Ges endast inom följande program: Ämneslärarutbildning med interkulturell profil mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: C
Fördjupning: G2F (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: VT 2019


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Kursplaneutskott för lärarutbildning vid Södertörns högskola den 2018-10-09 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Studenten ska vara antagen till ämneslärarprogram med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan, samt ha fullgjort kurser i Engelska för blivande ämneslärare om sammanlagt 60 högskolepoäng inom programmet.

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse
 • identifiera, beskriva och jämföra olika teorier och metoder för analys av språk, litteratur och kultur
 • identifiera och formulera centrala frågeställningar inom engelsk litteratur- eller språkvetenskap som motsvarar fördjupade kunskaper.

  Färdighet och förmåga
 • med en hög grad av språklig precision diskutera, i tal och skrift, språk- och litteraturvetenskapliga frågor på ett sätt som är anpassat till olika grupper och akademiska nivåer
 • applicera teoretiska begrepp och resonemang i fördjupad analys av språk och litteratur
 • söka, tolka, använda och korrekt hänvisa till olika vetenskapliga källor i en uppsats inom ämnet engelska
 • med viss självständighet formulera, avgränsa, genomföra och färdigställa en vetenskaplig undersökning med relevans till den framtida yrkesutövningen och med tydlig tillämpning av språkvetenskapliga eller litterära metoder och teori på engelskspråkigt forskningsmaterial
 • problematisera val och tillämpning av metoder och teorier och förklara de egna valen.

  Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • reflektera strukturerat över faktorer som skapar och påverkar de egna uppfattningarna och värderingarna av vetenskapliga metoder och teorier
 • bedöma och tillgodose sitt eget behov av ytterligare kunskaper i ämnet engelska.

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  En hög grad av färdighet i engelska utvecklas och tränas under kursen, i både tal och skrift. Studenten breddar sina litterära kunskaper och fördjupar sin förståelse för, och tillämpning av, metoder och teorier för vetenskapliga studier av språk och litteratur.

  • Teoretiska perspektiv inom lingvistik, 7,5 högskolepoäng
   (Theoretical Approaches to Linguistics, 7.5 credits)
   Studenten fördjupar och utvidgar sina kunskaper om modern språkvetenskaplig teori och metod. Tillämpning av teori och terminologi övas individuellt och i mindre grupper. Delkursen behandlar teorier och begrepp inom områden som exempelvis sociolingvistik, diskursanalys och korpuslingvistik. Under delkursens gång ska studenten lära sig att förstå och tillämpa språkvetenskapliga begrepp och metoder.


  • 1001, Teoretiska perspektiv inom lingvistik, 7,5 högskolepoäng
   (Theoretical Approaches to Linguistics, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Teoretiska perspektiv inom litteratur, 7,5 högskolepoäng
   (Theoretical Approaches to Literature, 7.5 credits)
   Studenten fördjupar och utvidgar sina kunskaper om moderna litteraturvetenskapliga analyser genom att studera viktiga begreppsapparater och teoribildningar, såsom strukturalism, poststrukturalism, kritisk kulturteori, feminism och nyhistoricism. Med utgångspunkt i olika litterära fält, som till exempel modern poesi, självbiografi eller den postkoloniala romanen, arbetar studenten med tillämpning av teorierna.


  • 1002, Teoretiska perspektiv inom litteratur, 7,5 högskolepoäng
   (Theoretical Approaches to Literature, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Självständigt arbete, 15 högskolepoäng
   (Independent Project, 15 credits)
   Inom delkursen skrivs ett ämnesfördjupande självständigt arbete, inom engelsk språk- eller litteraturvetenskap. Uppsatsen ventileras och försvaras på ett seminarium. Det självständiga arbetet har ämnesdidaktisk inriktning eller är på annat sätt relevant för läraryrket och/eller skolans värld.


  • 1003, Självständigt arbete, 15 högskolepoäng
   (Independent Project, 15 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

  5. Undervisningens upplägg

  Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, övningar och handledning enskilt och i grupp.


  6. Examination

  1001: Teoretiska perspektiv inom lingvistik
  Aktivt och förberett deltagande på seminarier, löpande skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga presentationer.

  1002: Teoretiska perspektiv inom litteratur
  Aktivt och förberett deltagande på seminarier, löpande skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga presentationer.

  1003: Självständigt arbete
  Genomförande av en självständig vetenskaplig undersökning eller analys som presenteras i form av en uppsats.
  Försvar av den egna uppsatsen på ett seminarium.
  Opponering på annan students uppsats.
  Aktivt och förberett deltagande på seminarier och handledningsmöten.

  Vissa av kursens seminarietillfällen kan kompenseras. En del tillfällen kan kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter medan andra tillfällen kan kompenseras med muntlig tentamen. Studenten kan kompensera högst 20 % av dessa seminarietillfällen per delkurs.

  Om möjligheten att komplettera uppgift erbjuds ska kompletteringen vara inlämnad inom ett (1) år från det att uppgiftens resultat meddelats.

  För betyget Väl godkänd (VG) på hel kurs krävs VG på minst 22,5 högskolepoäng.
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  VT 20192018-11-28Programråd, Ämneslärarprogrammet

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.