Kursplan
English translation of course syllabus
 
 
Vetenskapsteori, religionsvetenskap, 7,5 högskolepoäng
(Theory of Knowledge, th Study of Religions, 7.5 credits)
 
Kurskod: 1117RV
Ämnesgrupp: Religionsvetenskap
Huvudområde: Religionsvetenskap
Ansvarig institution: Historia och samtidsstudier
Utbildningsområde/n: Humanistiska området 100%
Ges endast inom följande program: Magisterprogram i religionsvetenskap
Masterprogram i religionsvetenskap
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Fördjupning: A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: HT 2013


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2013-02-27 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Studenten ska vara antagen till Master- eller Magisterprogram i religionsvetenskap

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:
• sammanfatta grunddragen i de vanligast förekommande teoretiska skolorna inom det disciplinöverskridande vidare historie- och kulturvetenskapliga fältet
• uppvisa fördjupad förståelse av vetenskapliga metoder och olika källor med relevans för kulturanalyser och historiska undersökningar

• systematiskt reflektera över sitt eget kunskapsinhämtande i ett större vetenskapsteoretiskt och historiskt sammanhang

• diskutera olika metodologiska frågor och tolkningsproblem inom humaniora och relatera dessa till den egna inriktningen
• förhålla sig till och värdera hur forskning inom området kan användas även utanför det vetenskapliga sammanhanget

4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment  • Vetenskapsteori, religionsvetenskap, 7,5 högskolepoäng
    (Theory of Knowledge, the Study of Religions, 7.5 credits)
    Kursen behandlar vetenskapsteori inom området historiska studier som vid Södertörns högskola inkluderar huvudområdena arkeologi, etnologi, idéhistoria, historia och religionsvetenskap. Kursen inleds med en allmän del i vilken flertal grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp, teorier och problem inom det vidare historie- och kulturvetenskapliga fältet presenteras och diskuteras på föreläsningar och seminarium. Därefter följer en ämnesspecifik del i vilken den allmänna teorin relateras till specifika frågeställningar inom religionsvetenskap.


  • 1001, Vetenskapsteori, religionsvetenskap, 7,5 högskolepoäng
    (Theory of Knowledge, the Study of Religions, 7.5 credits)
    Betygsalternativ: U/G/VG

5. Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier

6. Examination

Kursen examineras genom deltagande i seminarierna samt genom löpande muntliga och skriftliga uppgifter.
 Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

7. Litteratur


8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.