Kursplan  
 
Digitalt berättande för journalister, 7,5 högskolepoäng
(Digital storytelling for journalists, 7.5 credits)
 
Kurskod: 1117JO
Ämnesgrupp: Journalistik
Huvudområde: Journalistik
Ansvarig institution: Samhällsvetenskaper
Utbildningsområde/n: Tekniska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: A
Fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Undervisningsspåk: Svenska
Giltig fr.o.m: VT 2020


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för samhällsvetenskaper vid Södertörns högskola den 2019-08-29 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt dokumenterad yrkesverksamhet som journalist motsvarande minst två år på heltid.

3. Lärandemål

 • Redogöra för olika principer för visualisering.
 • Utifrån journalistiska frågeställningar diskutera hur olika typer av innehåll kan visualiseras med hjälp av digital teknik.
 • Visualisera ett journalistiskt innehåll för publicering på en digital plattform samt motivera val av form och teknik utifrån journalistiska arbetsmetoder och uttryckssätt.
 • Redogöra för olika berättarstrukturer.
 • Diskutera hur man utifrån journalistiska frågeställningar kan utforma berättelser med olika grader av interaktivitet.
 • Gestalta en egen journalistisk berättelse för en digital plattform samt motivera utformning av berättarstruktur och läsarinteraktion utifrån journalistiska principer.
 • Diskutera hur användargränssnittets form, funktion och teknik kan påverka läsarupplevelsen och jämföra med andra journalistiska medieformer, genrer och uttryckssätt.

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Kursen är inriktad på journalistiskt berättande i digitala medier, med fokus på visualisering, interaktivitet och digitala berättarstrukurer. I kursen ingår moment runt användarupplevelse (user experience (UX)) och människa-datorinteraktion (MDI), hur digitala tekniker kan användas i berättandet samt hur tjänster knutna till journalistiska projekt kan byggas upp. Syftet med kursen är att utveckla tekniska färdigheter och tänkandet runt berättande på digitala plattformar.

  • Digitalt berättande för journalister, 7,5 högskolepoäng
   (Digital storytelling for journalists, 7.5 credits)


  • 1001, Digitalt berättande för journalister, 7,5 högskolepoäng
   (Digital storytelling for journalists, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G

  5. Undervisningens upplägg

  Kursen består av föreläsningar och seminarier samt övningar i de olika momenten inom digitalt berättande. Mellan träffarna gör deltagarna hemuppgifter som redovisas vid påföljande träff.

  6. Examination

  Examination sker genom praktiska och skriftliga inlämningsuppgifter samt genom deltagande vid seminarier.

  Vilka missade seminarier som kan kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter meddelas vid kursstart.
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  VT 20202019-10-17Ämnesrådet för journalistik

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

  9. övrigt
  Behörighetskraven för kursen har beviljats av Universitet och högskolerådet 2019-07-08 (reg. nr. 411-00007-19). Tillståndet att använda akuella behörighetskrav gäller från och med antagning till vårterminen 2020 och till och med antagningen till vårterminen 2022.