Kursplan  
 
Digital research och faktagranskning, 7,5 högskolepoäng
(Digital research and fact-checking, 7.5 credits)
 
Kurskod: 1116JO
Ämnesgrupp: Journalistik
Huvudområde: Journalistik
Ansvarig institution: Samhällsvetenskaper
Utbildningsområde/n: Tekniska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: A
Fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Undervisningsspåk: Svenska
Giltig fr.o.m: VT 2020


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för samhällsvetenskaper vid Södertörns högskola den 2019-08-29 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt dokumenterad yrkesverksamhet som journalist motsvarande minst två år på heltid.

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten
 • Beskriva olika tekniker och metoder för faktagranskning på Internet och i sociala medier och jämföra med traditionella journalistiska metoder för källkritik.
 • Använda olika strategier och digitala verktyg för att verifiera äkthet, ursprung och trovärdighet hos olika typer av online-innehåll.
 • Genomföra digital journalistisk research i olika typer av online-innehåll.
 • Diskutera hur utvecklingen av sociala medier påverkar det journalistiska innehållet och den journalistiska arbetsprocessen.
 • Diskutera betydelsen av digital research och faktagranskning i relation till journalistikens roll i ett demokratiskt samhälle.

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Kursen kretsar kring arbetsmetoder och verktyg för faktagranskning och digital research. Den belyser även frågor kring hur utvecklingen inom nätbaserade medier påverkar förutsättningarna för journalistiskt arbetet. I kursen ingår hur man kan arbeta systematiskt med källkritik på nätet. Studenterna lär sig hantera olika verktyg för faktagranskning och verifiering av bilder/video. Internationella diskussioner och studier runt faktagranskning och verifiering är viktiga delar av kursen.

  • Digital research och faktagranskning, 7,5 högskolepoäng
   (Digital research and fact-checking, 7.5 credits)


  • 1001, Digital research och faktagranskning, 7,5 högskolepoäng
   (Digital research and fact-checking, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G
   Utbildningsområde/n: Tekniska området 100%

  5. Undervisningens upplägg

  Kursen består av föreläsningar, workshops och seminarier samt övningar i digital research och faktagranskning. Mellan träffarna gör deltagarna hemuppgifter som redovisas på följande träff.

  6. Examination

  Examination sker genom aktivt deltagande i seminarier och workshops samt genom teoretiska och praktiska hemuppgifter.

  Vilka missade seminarier som kan kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter meddelas vid kursstart.
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  VT 20202019-10-17Ämnesrådet för journalistik

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

  9. övrigt
  Behörighetskraven för kursen har beviljats av Universitet och högskolerådet 2019-07-08 (reg. nr. 411-00008-19). Tillståndet att använda akuella behörighetskrav gäller från och med antagning till vårterminen 2020 och till och med antagningen till vårterminen 2022.