Kursplan  
 
Journalistik för akademiker, 60 högskolepoäng
(Journalism for Post Graduate Students, 60 credits)
 
Kurskod: 1111JO
Ämnesgrupp: Journalistik
Huvudområde: Journalistik
Ansvarig institution: Samhällsvetenskaper
Utbildningsområde/n: Övrigt 58% Tekniska området 42%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: AB
Fördjupning: G2F (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: HT 2019


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för samhällsvetenskaper vid Södertörns högskola den 2019-03-05 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Kandidatexamen eller motsvarande yrkesexamen från högskola eller universitet.

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse
 • självständigt tillämpa journalistiska arbetsmetoder med fokus på nyhetsjournalistik och fördjupande journalistik utifrån tidigare förvärvade akademiska kunskaper
 • kritiskt reflektera kring mediernas roll i samhället, deras historia och framväxt och de maktförhållanden som styr deras verksamhet och innehåll
 • identifiera och utveckla fördjupande journalistiska projekt utifrån den ämnesfördjupning som studenten förvärvat i tidigare studier
 • självständigt reflektera kring villkoren för journalistiska produktion i text, bild, ljud, rörlig bild samt jämföra val av publiceringskanal utifrån innehåll, målgrupp och behov

  Färdighet och förmåga
 • självständigt söka, värdera och använda information från olika typer av källor
 • värdera och kritiskt bedöma nyhetsflöden samt identifiera faktorer som påverkar medieinnehållet
 • utveckla tidigare kunskaper inom olika akademiska ämnesstudier för ett fördjupat och självständigt journalistiskt arbete
 • planera och producera en berättelse i såväl text, stillbild som rörlig bild och ljud
 • arbeta praktiskt och självständigt med layout och redigering
 • uttrycka sig skriftligt och muntligt på god svenska samt presentera information från olika källor med ett journalistiskt språk
 • samarbeta redaktionellt och analysera de olika rollerna inom en redaktion


  Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kritiskt reflektera över betydelsen av det journalistiska uppdraget i relation till demokrati och medborgerligt deltagande
 • anlägga ett kritiskt och reflexivt förhållningssätt till journalistik och journalistiska problemställningar, särskilt när det gäller den journalistiska yrkesrollen och de etiska frågeställningar som journalister ställs inför
 • kritiskt diskutera journalistikens och mediernas roll i relation till det ämnesområde som den studeranden tillägnat sig i tidigare akademiska studier
 • reflektera och kritiskt diskutera journalistiska researchmetoder, medierätt, källkritik, nyhetsurval, journalistisk etik och journalistiskt språk

 • reflektera över betydelsen av hur frågeställningar rörande mångfald, baserade bl.a. på genus, etnicitet, klass och kultur påverkar journalistiken
 • analysera och reflektera över hur digital produktion och publicering påverkar såväl journalistiska produktionsprocesser som mediernas innehåll
 • kritiskt analysera vetenskapsjournalistik och de villkor som påverkar denna

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Kursens huvudsakliga innehåll bygger på att kunnande om journalistyrket utvecklas i samspel mellan tidigare förvärvad akademisk utbildning och praktisk erfarenhet. Detta sker genom journalistiska och medietekniska övningar knutna till teoriundervisning samt egen produktion och reflektion över egna och andras medietexter. God journalistisk etik i enlighet med ”Spelregler för Press, TV och radio” beaktas inom kursen, liksom genusperspektiv och interkulturella aspekter. I alla delkurser ingår färdighetsträning i att använda teknisk utrustning och etablerade metoder för professionell journalistisk medieproduktion.

  • Introduktion till journalistik, 7,5 högskolepoäng
   (Introduction to Journalism, 7.5 credits)
   Delkursen ger en introduktion till journalistik med särskild vikt vid den journalistiska arbetsprocessen i samband med nyhetsrapportering. Vidare behandlas vad som styr mediernas innehåll och hur medierna påverkar och påverkas av faktorer som genus, klass och etnicitet. Delkursen ger grundläggande kunskaper om mediernas framväxt och struktur samt intervjumetoder.

   I delkursen studeras de samhälleliga villkoren för medierna och för det journalistiska arbetet. Delkursen tar upp mediernas betydelse i samhället och för demokratin, medieutveckling och ägarstruktur. Delkursen tar även upp journalistik- och mediehistoria samt journalistyrkets utveckling.

   Studenterna tränar typografi och layout för tryckta nyhetsmedier och får en introduktion till grundläggande kamerateknik och bildbehandling samt till foto-, video- och webbjournalistik. Delkursen innehåller övningar i att använda datorprogram för layout och tryck samt för digital bildbehandling och webbpublicering.


  • 1001, Introduktion till journalistik, 4,5 högskolepoäng
   (Introduction to Journalism, 4.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
   Utbildningsområde/n: Övrigt 100%
   1002, Layout och textredigering för tryck och webb, 2 högskolepoäng
   (Layout and Editing Text for Screen and Print Media, 2 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
   Utbildningsområde/n: Övrigt 100%
   1003, Fotojournalistik,, 1 högskolepoäng
   (Photo Journalism, 1 credits)
   Betygsalternativ: U/G
   Utbildningsområde/n: Tekniska området 100%
  • Journalistikens arbetsmetoder, 7,5 högskolepoäng
   (Professional practice of Journalism, 7.5 credits)
   Delkursen avser att främja en kritisk och granskande hållning till nyhetskriterier, källor och arbetsmetoder, stimulera till en aktiv uppsökande journalistik samt träna förmågan att presentera journalistiskt innehåll. Studenterna övar journalistiska arbetsmetoder som intervju, källkritisk granskning och nyhetsvärdering. De arbetar praktiskt med insamling och redigering av material, samt produktion och presentation för dagspress och webb. Kursen behandlar även vetenskapsjournalistikens villkor.

   I delkursen studeras etiska normer och regler inom medieområdet. Frågor som rör journalisters integritet och förhållande till källor tas upp.

   Särskild vikt läggs vid de juridiska förutsättningarna för journalistiken som tryckfrihetslagstiftningen, offentlighet och sekretess samt upphovsrätt.


  • 1004, Journalistikens arbetsmetoder, 7,5 högskolepoäng
   (Professional practice of Journalism, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
   Utbildningsområde/n: Övrigt 70% Tekniska området 30%
  • Nyhetsjournalistik, 7,5 högskolepoäng
   (News Journalism, 7.5 credits)
   Studenterna övar nyhetsjournalistik genom främst redaktionsövningar på en webbaserad plattform. Fotojournalistik med fokus på nyhetsfotografering ingår praktiskt och teoretiskt. Studenterna anpassar sina texter och bilder för webbpublicering och lär sig använda ett professionellt publiceringssystem för webbpublicering.

   Vidare behandlar delkursen ekonomi- och arbetsmarknadsjournalistik, rättsjournalistik samt utrikesjournalistik och ger grundläggande kunskaper om hur det svenska rättssystemet fungerar.


  • 1005, Nyhetsjournalistik, 4,5 högskolepoäng
   (News Journalism, 4.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
   Utbildningsområde/n: Övrigt 100%
   1006, Nyhetsfotografering och layout, 3 högskolepoäng
   (News Photography and Layout, 3 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
   Utbildningsområde/n: Tekniska området 100%
  • Berättande journalistik, 7,5 högskolepoäng
   (Narrative Journalism, 7.5 credits)
   I delkursen studeras den berättande journalistikens uttrycksmöjligheter. Reportaget som genre och metod diskuteras utifrån etiska och berättartekniska förutsättningar, och studenterna arbetar med olika former av berättande journalistik. Studenterna tränar gestaltning genom att skriva, bildsätta och layouta egna texter. Opinionsjournalistik ingår praktiskt och teoretiskt. Vidare ingår moment om textanalys och grundläggande kunskaper om argumentationsanalys där olika mediedebatter uppmärksammas och analyseras.


  • 1007, Berättande journalistik, 7,5 högskolepoäng
   (Narrative Journalism, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
   Utbildningsområde/n: Övrigt 75% Tekniska området 25%
  • Radio, redaktionell organisation och kortpraktik, 7,5 högskolepoäng
   (Radio Journalism, Newsroom Organisation and Short Internship, 7.5 credits)
   Delkursen behandlar redaktionell organisation och ger grundläggande kunskaper om hur redaktioner fungerar. Studenterna genomför två veckors praktik på en nyhetsredaktion eller specialredaktion.

   Delkursen innehåller även radiojournalistik och grunderna i hanteringen av digital inspelningsteknik samt konsten att hantera den i olika intervju- och inspelningsmiljöer. Studenterna tränar ljudredigering i en tekniskt utrustad redaktionsmiljö.


  • 1008, Kortpraktik, 3 högskolepoäng
   (Short Internship, 3 credits)
   Betygsalternativ: U/G
   Utbildningsområde/n: Övrigt 100%
   1009, Radiojournalistik, 4,5 högskolepoäng
   (Radio Journalism, 4.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
   Utbildningsområde/n: Tekniska området 100%
  • Tidskriftsjournalistik, 4,5 högskolepoäng
   (Magazine Production , 4.5 credits)
   Studenterna producerar ett magasin för tryck och tränar presentation och publicering av journalistik i både webb- och printbaserad form i egen redaktionsmiljö. Delkursen kombinerar praktiska övningar i fördjupad research med en kritisk diskussion om urvalskriterier och metoder. Frågor som rör journalistens uppdrag, integritet och förhållande till källor tas upp. Syftet med delkursen är att stimulera till en aktivt uppsökande journalistik och att studenterna arbetar journalistiskt inom ett valt fördjupningstema. Inom ramen för denna delkurs genomförs en läsarundersökning av den producerade tidskriften. Även bildanvändning och upphovsrätt ingår i delkursen.


  • 1010, Tidskriftsjournalistik, 4,5 högskolepoäng
   (Magazine Production , 4.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
   Utbildningsområde/n: Övrigt 60% Tekniska området 40%
  • TV-journalistik och källkritik, 7,5 högskolepoäng
   (Broadcast Journalism and Source Criticism, 7.5 credits)
   Delkursen ger studenterna grunderna i TV-journalistik med inriktning på nyhetsinslag och berättande med bild och ljud. I delkursen ingår grunder i såväl bildberättande som dramaturgi för rörlig bild. Delkursen behandlar hela produktionsprocessen för journalistisk TV-produktion. Vidare behandlar delkursen källkritik.


  • 1011, Källkritik, 1,5 högskolepoäng
   (Source Criticism, 1.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G
   Utbildningsområde/n: Övrigt 100%
   1012, TV-journalistik, 6 högskolepoäng
   (Broadcast Journalism, 6 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
   Utbildningsområde/n: Tekniska området 100%
  • Individuellt journalistiskt projekt, 10,5 högskolepoäng
   (Individual Journalist Project, 10.5 credits)
   Inom ramen för denna delkurs producerar studenten ett individuellt arbete för valt medium. Arbetet bör anknyta till studentens tidigare akademiska utbildning och/eller intresseområde där både gestaltningsförmåga, självständig research och publik beaktas. Det individuella arbetet kompletteras med en analys av det egna journalistiska arbetet utifrån teori- och metodfrågor samt aktuell forskning inom journalistikens fält. Vidare behandlar delkursen fördjupade researchmetoder.


  • 1013, Individuellt journalistiskt projekt, 10,5 högskolepoäng
   (Individual Journalist Project, 10.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
   Utbildningsområde/n: Övrigt 65% Tekniska området 35%

  5. Undervisningens upplägg

  Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, handledning, praktiska övningar och projektarbeten individuellt såväl som i grupp.

  6. Examination

  Examination

  Introduktion till journalistik
  1001
 • Skriftlig hemtentamen
 • Seminariedeltagande
 • Skriftliga inlämningsuppgifter

  Layout och textredigering för tryck och webb
  1002
 • Multimodala inlämningsuppgifter

  Fotojournalistik
  1003
 • Fotografiska inlämningsuppgifter
 • Skriftliga inlämningsuppgifter

  Journalistikens arbetsmetoder
  1004
 • Skriftlig hemtentamen
 • Skriftlig salstentamen
 • Seminariedeltagande
 • Skriftliga inlämningsuppgifter

  Nyhetsjournalistik
  1005
 • Skriftlig hemtentamen
 • Skriftlig salstentamen
 • Deltagande i seminarier och redaktionsarbete
 • Skriftliga inlämningsuppgifter

  Nyhetsfotografering och layout
  1006
 • Multimodala inlämningsuppgifter


  Berättande journalistik
  1007
 • Skriftliga inlämningsuppgifter
 • Muntlig tentamen
 • Seminariedeltagande
 • Muntlig presentation

  Kortpraktik och redaktionell organisation
  1008
 • Genomförd praktik om 10 arbetsdagar
 • Skriftlig praktikrapport
 • Seminariedeltagande
 • Skriftliga inlämningsuppgifter


  Radio
  1009
 • Framställande av radioinslag
 • Seminariedeltagande


  Tidskriftsjournalistik
  1010
 • Framställande av tidskrift
 • Seminariedeltagande
 • Multimodala inlämningsuppgifter


  Källkritik
  1011
 • Skriftliga inlämningsuppgifter
 • Seminariedeltagande


  TV-journalistik
  1012
 • Framställande av TV-inslag
 • Skriftliga inlämningsuppgifter
 • Seminariedeltagande  Individuellt journalistiskt projekt
  1013
 • Seminariedeltagande
 • Skriftliga inlämningsuppgifter
 • Projektarbete i vald medieform, analys av det egna arbetet utifrån teori och metod samt opposition på annan students projektarbete.

  Enstaka missade seminarier kan, efter instruktioner från examinator, kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.

  För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs motsvarande betyg på minst 30 högskolepoäng.
 •  Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  HT 20192019-08-16Ämnesrådet för journalistik

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.