Kursplan  
 
Mediearbete och yrkesroller, 5 högskolepoäng
(Media Work and Professional Roles, 5 credits)
 
Kurskod: 1109MV
Ämnesgrupp: Medie- och kommunikationsvetenskap
Huvudområde: Medie- och kommunikationsvetenskap
Ansvarig institution: Kultur och lärande
Utbildningsområde/n: Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: C
Fördjupning: G2F (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: VT 2018


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för kultur och lärande vid Södertörns högskola den 2017-10-26 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Medie- och kommunikationsvetenskap A och B, 30 högskolepoäng vardera, eller motsvarande.

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:
 • redogöra för samtida utvecklingstendenser inom medieindustrin med avseende på produktions- och arbetsförhållanden samt arbetsmarknad och relatera dessa till kulturella, ekonomiska, politiska och tekniska utvecklingar
 • identifiera olika yrkesroller och verksamhetsområden inom medie- och kommunikationsbranschen, särskilt med avseende på framväxande roller och arbetsuppgifter
 • kritiskt reflektera över förutsättningar för arbete inom mediebranschen och relatera dessa till de organisatoriska materiella förutsättningarna för arbete inom denna bransch

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Kursen tar utgångspunkt i aktuella exempel på strukturella förändringar inom medieindustrin och konsekvenserna för organisation, produktion och arbetsförhållanden inom industrin - samt ger analytiska och kritiska perspektiv för att förstå dessa förändringar.

  • 1001, Mediearbete och yrkesroller, 5 högskolepoäng
   (Media work and Professional roles, 5 credits)


  • 1001, 1001, Mediearbete och yrkesroller, 5 högskolepoäng
   (Media work and Professional roles, 5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

  5. Undervisningens upplägg

  Kursen består av föreläsningar, gästföreläsningar, praktiska övningar i grupp och individuellt, samt seminarier. Föreläsningarna introducerar och kontextualiserar olika aspekter av mediearbete och yrkesroller inom medieindustrin. På seminarierna förväntas studenten presentera och diskutera kurslitteraturen samt genomföra praktiska övningar i anknytning till föreläsningarna.

  Vid sidan av lärare i medie- och kommunikattionsvetenskap bjuds gästföreläsare från mediebranschen in.

  6. Examination

  1001:
  Löpande examination i forma av skriftliga inlämningsuppgifter, seminariedeltagande och obligatorisk närvaro på gästföreläsningar.

  Max 20% av missade seminarier och gästföreläsningar kan kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  VT 2018HT 20182017-11-27Ämnesrådet för Medie- och kommunikationsvetenskap
  VT 2019HT 20192018-11-09Ämnesråd Medie- och kommunikationsvetenskap
  VT 20202019-11-29Ämnesråd medie-och kommunikationsvetenskap

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

  9. övrigt
  Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.