Kursplan  
 
Mediearbete och yrkesroller, 5 högskolepoäng
(Media Work and Professional Roles, 5 credits)
 
Kurskod: 1109MV
Ämnesgrupp: Medie- och kommunikationsvetenskap
Huvudområde: Medie- och kommunikationsvetenskap
Ansvarig institution: Kultur och lärande
Utbildningsområde/n: Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: C
Fördjupning: G2F (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: VT 2018


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för kultur och lärande vid Södertörns högskola den 2017-10-26 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Medie- och kommunikationsvetenskap A och B, 30 högskolepoäng vardera, eller motsvarande.

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:
 • redogöra för samtida utvecklingstendenser inom medieindustrin med avseende på produktions- och arbetsförhållanden samt arbetsmarknad och relatera dessa till kulturella, ekonomiska, politiska och tekniska utvecklingar
 • identifiera olika yrkesroller och verksamhetsområden inom medie- och kommunikationsbranschen, särskilt med avseende på framväxande roller och arbetsuppgifter
 • kritiskt reflektera över förutsättningar för arbete inom mediebranschen och relatera dessa till de organisatoriska materiella förutsättningarna för arbete inom denna bransch

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Kursen tar utgångspunkt i aktuella exempel på strukturella förändringar inom medieindustrin och konsekvenserna för organisation, produktion och arbetsförhållanden inom industrin - samt ger analytiska och kritiska perspektiv för att förstå dessa förändringar.

  • 1001, Mediearbete och yrkesroller, 5 högskolepoäng
   (Media work and Professional roles, 5 credits)


  • 1001, 1001, Mediearbete och yrkesroller, 5 högskolepoäng
   (Media work and Professional roles, 5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

  5. Undervisningens upplägg

  Kursen består av föreläsningar, gästföreläsningar, praktiska övningar i grupp och individuellt, samt seminarier. Föreläsningarna introducerar och kontextualiserar olika aspekter av mediearbete och yrkesroller inom medieindustrin. På seminarierna förväntas studenten presentera och diskutera kurslitteraturen samt genomföra praktiska övningar i anknytning till föreläsningarna.

  Vid sidan av lärare i medie- och kommunikattionsvetenskap bjuds gästföreläsare från mediebranschen in.

  6. Examination

  1001:
  Löpande examination i forma av skriftliga inlämningsuppgifter, seminariedeltagande och obligatorisk närvaro på gästföreläsningar.

  Max 20% av missade seminarier och gästföreläsningar kan kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  VT 2018HT 20182017-11-27Ämnesrådet för Medie- och kommunikationsvetenskap
  VT 20192018-11-09Ämnesråd Medie- och kommunikationsvetenskap

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

  9. Övrigt
  Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.