Kursplan  
 
Medieaktivism: Medier och sociala rörelser, 15 högskolepoäng
((Media Activism: Social movements and media, 15 credits)
 
Kurskod: 1108MV
Ämnesgrupp: Medie- och kommunikationsvetenskap
Huvudområde: Medie- och kommunikationsvetenskap
Ansvarig institution: Kultur och lärande
Utbildningsområde/n: Humanistiska området 50% Samhällsvetenskapliga området 50%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: A
Fördjupning: G1F (Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: VT 2016


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för kultur och lärande vid Södertörns högskola den 2015-09-08 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

30 högskolepoäng

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

 • jämföra och beskriva hur olika grupper och sociala rörelser historiskt har använt medier för att kommunicera sitt budskap
 • översiktligt redogöra för forskning om alternativa offentligheter och kulturellt motstånd
 • redogöra för centrala teorier om medier och makt, makt och motstånd och politisk aktivism
 • anlägga ett medieteoretiskt perspektiv på aktivism och sociala rörelser
 • utforma en strategi för hur digitala publiceringsformer kan användas i kampanjsyfte
 • redogöra för centrala begrepp och tankeströmningar inom forskning om medier i relation till sociala rörelser och politisk aktivism
 • identifiera och värdera politiska aktioner och strategier i relation till medier

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Kursen består av två delkurser som behandlar de tekniska verktygen för deltagande medier, aspekter på medier och sociala rörelser samt teoretiska och praktiska dimensioner av aktivism. Delkurserna inbegriper jämförelser mellan olika betraktelsesätt.

  • Mediering och medialisering av sociala rörelser, 7,5 högskolepoäng
   (Social Movements and the Media, 7.5 credits)
   Delkursen undersöker hur medieforskningen teoretiskt närmat sig sociala rörelser, alternativa offentligheter samt kulturellt motstånd.


  • 1001, Mediering och medialisering av sociala rörelser, 7,5 högskolepoäng
   (Social Movements and the Media, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Aktivister, kampanjer och medier, 7,5 högskolepoäng
   (Activist Campaigns and the Media, 7.5 credits)
   Delkursen behandlar olika former av aktivism; förhållandet medier och makt; gräsrotsmedier och motstånd. Under delkursen behandlas medieteoretiska perspektiv på aktivism och sociala rörelser samt politiska kampanjer.


  • 1002, Aktivister, kampanjer och medier, 7,5 högskolepoäng
   (Activist Campaigns and the Media, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

  5. Undervisningens upplägg

  Nätbaserad undervisning bestående av en kombination av förinspelade föreläsningar, och föreläsningar sända i realtid med diskussionsmöjligheter via digital teknik.

  6. Examination

  Kursen examineras genom närvaro vid föreläsningarna sända i realtid och aktivt deltagande i de efterföljande diskussionerna, deltagande i grupparbete, kamratgranskning av andra studenters texter samt genom löpande skriftliga inlämningsuppgifter.
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  HT 2016VT 20172016-05-17Ämnesrådet för Medie- och kommunikationsvetenskap
  HT 2017VT 20182017-05-22MKV Ämnesråd
  HT 2018HT 20192018-05-22Ämnesrådet för Medie- och kommunikationsvetenskap
  VT 2020VT 20202020-05-26Ämnesråd Medie- och kommunikationsvetenskap
  HT 20202020-05-26Ämnesråd Medie- och kommunikationsvetenskap

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

  9. övrigt
  Studenten måste ha tillgång till dator med internetuppkoppling.