Kursplan  
 
Östersjöns ekosystem och naturresurser, 15 högskolepoäng
(The Baltic Sea's Ecosystem and Natural Resources, 15 credits)
 
Kurskod: 1107MJ
Ämnesgrupp: Miljövetenskap
Huvudområde: Miljövetenskap
Ansvarig institution: Naturvetenskap, miljö och teknik
Utbildningsområde/n: Naturvetenskapliga området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: C
Fördjupning: G2F (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspåk: Svenska
Giltig fr.o.m: HT 2013


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2013-02-21 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

60 högskolepoäng i miljövetenskap/biologi/kemi/geovetenskap/geografi, varav 7,5 högskolepoäng i ekologi eller motsvarande.

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

 • redogöra för Östersjöns viktigaste ekologiska processer och beskriva dess viktigaste arter, biotoper och geologiska utveckling
 • identifiera och beskriva de allvarligaste hoten mot Östersjöns miljö ur ett ekologiskt, geovetenskapligt, politiskt och ekonomiskt perspektiv
 • beskriva politiska interaktionsmönster kring de viktigaste miljöproblemen i Östersjöregionen
 • analysera hur Östersjöns miljö påverkas av dess fysiska förutsättningar
 • självständigt identifiera en vetenskaplig frågeställning samt utveckla och genomföra ett praktiskt fältförsök, genom att tillämpa ekologisk och/eller geovetenskaplig fältmetodik
 • reflektera över den komplexa interaktion mellan Östersjöns naturliga havsmiljö och människans påverkan samt de konsekvenser detta får för ekosystemet och en hållbar utveckling i Östersjöområdet
 • värdera vikten av ett tvärvetenskapligt förhållningssätt för att förklara olika aspekter av Östersjöns miljöproblem
 • kritiskt granska det vetenskapliga innehållet i mediers rapportering om Östersjöns miljö

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Kursen ger en fördjupad teoretisk och praktisk kunskap om Östersjöns miljö och de miljöproblem som hotar Östersjöns ekosystem och naturresurser. Inledningsvis behandlas Östersjöns fysiska förutsättningar, geologiska historia samt kustzonens miljöbetingelser och viktiga arter och habitat. Vidare beskriver och exemplifierar kursen Östersjöns viktigaste miljöproblem som kemiska föroreningar, övergödning, överfiske, klimatförändringar och introduktion av främmande arter. I kursen ingår även en längre fältbaserad studie. Slutligen behandlas Östersjön ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv där tyngdpunkten ligger på hållbar förvaltning, miljöpolitik och Östersjön i media.

  • Östersjöns ekosystem och naturresurser , 15 högskolepoäng
   (The Baltic Sea's Ecosystem and Natural Resources, 15 credits)


  • 1001, Seminarier, 4 högskolepoäng
   (Seminars, 4 credits)
   Betygsalternativ: U/G

   1002, Teori, 6 högskolepoäng
   (Theory, 6 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

   1003, Projektarbete, 5 högskolepoäng
   (Project, 5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

  5. Undervisningens upplägg

  Kursen består av föreläsningar, seminarier och en fältstudie. En stor del av kursen utgörs av obligatoriska moment som fältkurs med självständigt projektarbete i grupp, och litteraturseminarier.

  6. Examination

  Seminarier: närvaro samt muntlig och skriftlig redovisning.
  Vid frånvaro kan högst en tredjedel av seminarierna ersättas med annan typ av examinationsuppgift.

  Teori: skriftlig tentamen.

  Projektarbete: aktivt deltagande under fältdelen samt rapport i grupp som redovisas muntligt och skriftligt. Muntlig opposition på en annan grupps rapport ingår.
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  HT 2013VT 20142013-05-15Programstyrelsen för Miljö och utveckling
  HT 2014VT 20152014-04-28Programrådet för miljö och utveckling
  HT 2015VT 20162015-05-13Programrådet för miljö och utveckling
  HT 2016VT 20172016-05-25Programrådet för Miljö och utveckling
  HT 2017VT 20182017-04-26Programrådet för Miljö och utveckling
  HT 2018VT 20192018-05-23Programrådet för Miljö och utveckling
  HT 20192019-05-22Programrådet för Miljö och utveckling

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.