Kursplan  
 
Journalistik A, 30 högskolepoäng
(Journalism A, 30 credits)
 
Kurskod: 1107JO
Ämnesgrupp: Journalistik
Huvudområde: Journalistik
Ansvarig institution: Samhällsvetenskaper
Utbildningsområde/n: Övrigt 64% Tekniska området 36%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: A
Fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Undervisningsspåk: Svenska
Giltig fr.o.m: HT 2019


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för samhällsvetenskaper vid Södertörns högskola den 2018-09-06 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse
 • redogöra för journalistiska arbetsmetoder med fokus på nyhetsjournalistik och journalistisk medieproduktion
 • redogöra för och reflektera över massmediernas roll i samhället, deras framväxt och vad som styr deras innehåll
 • redogöra för och resonera kring journalistiska researchmetoder, medierätt, källkritik, journalistisk etik och journalistiskt språk
 • redogöra för skillnader mellan genrer och format inom journalistik
 • redogöra för huvuddragen i svensk förvaltning och politiska styrformer på landstings- och kommunal nivå

  Färdighet och förmåga
 • självständigt söka, värdera och granska information, främst från offentliga källor samt presentera resultatet i journalistisk form inom givna tidsramar
 • använda ett språk som följer aktuella normer för journalistiska texter samt utveckla ett journalistiskt berättande i text, ljud och bild
 • använda professionell digital bild- och ljudteknik för att producera, bearbeta och publicera journalistiskt material på digitala plattformar
 • hantera för yrket relevant teknisk utrustning och mjukvara

  Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • reflektera över det journalistiska uppdraget i ett demokratiskt samhälle samt över journalistrollens förändring
 • reflektera kring etiska problemställningar inom journalistiken
 • reflektera över genusfrågor, mångkulturalitet och klass
 • resonera kring hur digital produktion och publicering inverkar på förutsättningarna för upphovsrätt, etik, källkritik, nyhetsvärdering och andra delar av den journalistiska arbetsprocessen

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Kursens huvudsakliga innehåll bygger på att kunnande om journalistyrket utvecklas i samspel mellan teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet. Detta sker genom journalistiska och medietekniska övningar knutna till teoriundervisning, eget skrivande, bild- och ljudberättande samt handledning och egen reflektion.

  God journalistisk etik i enlighet med ”Spelregler för Press, TV och Radio” beaktas inom kursen. I alla delkurser ingår färdighetsträning i att använda teknisk utrustning och etablerade metoder för professionell journalistisk medieproduktion i digitala medier.

  I alla delkurser ingår färdighetsträning i att använda teknisk utrustning och etablerade metoder för professionell journalistisk medieproduktion i digitala medier.

  • Introduktion till journalistik, 3 högskolepoäng
   (Introduction to Journalism, 3 credits)
   Delkursen tar upp journalistrollen och ger en introduktion till den journalistiska arbetsprocessen med avseende på källkritik och nyhetsvärdering. Delkursen ger grundläggande kunskaper om mediernas språk och intervjumetoder.


  • 1001, Introduktion till journalistik, 3 högskolepoäng
   (Introduction to Journalism, 3 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
   Utbildningsområde/n: Övrigt 100%
  • Fotojournalistik och layout, 3 högskolepoäng
   (Photo Journalism and layout, 3 credits)
   Delkursen ger en introduktion till fotojournalistik, digital kamerateknik och bildbehandling samt kunskap om och träning i typografi, layout och textredigering.


  • 1002, Fotojournalistik och layout, 3 högskolepoäng
   (Photo Journalism and layout, 3 credits)
   Betygsalternativ: U/G
   Utbildningsområde/n: Tekniska området 100%
  • Språkstrimman, 5,5 högskolepoäng
   (Journalistic writing , 5.5 credits)
   Delkursen ger praktisk övning i journalistiskt skrivande. Studenterna utvecklar sitt språk och sin förmåga att reflektera kring journalistik. Undervisningen sker löpande under hela terminen i form av workshops och seminarier.


  • 1003, Språkstrimman, 5,5 högskolepoäng
   (Journalistic writing , 5.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G
   Utbildningsområde/n: Övrigt 75% Tekniska området 25%
  • Journalistiken i samhälle, 6 högskolepoäng
   (Journalism and Society, 6 credits)
   Delkursen tar upp mediernas betydelse i samhället och för demokratin. Särskild vikt läggs vid medieutveckling och ägarstruktur, fördjupad nyhetsvärdering och källkritik, de juridiska förutsättningarna för journalistik som tryckfrihetslagstiftningen, offentlighet och sekretess. Delkursen tar även upp journalistik- och mediehistoria samt journalistyrkets och branschens utveckling.


  • 1004, Journalistiken i samhälle, 6 högskolepoäng
   (Journalism and Society, 6 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
   Utbildningsområde/n: Övrigt 75% Tekniska området 25%
  • Nyhetsjournalistik, 6 högskolepoäng
   (News Journalism, 6 credits)
   Studenten övar journalistiska arbetsmetoder såsom insamling och värdering av material, intervju, källkritisk granskning och nyhetsvärdering. Studenten använder digital teknik för att producera, bearbeta och publicera journalistiskt material på digitala plattformar. I delkursen studeras etiska normer och regler inom medieområdet samt upphovsrätt. Frågor som rör journalisters integritet och förhållande till källor tas upp. Vidare behandlar delkursen rättsjournalistik och ger grundläggande kunskaper om hur det svenska rättssystemet fungerar. Kursen tar också upp svensk förvaltning och politiska styrformer på landstings- och kommunnivå. Studenten använder digital teknik för att producera, bearbeta och publicera journalistiskt material på digitala plattformar.


  • 1005, Nyhetsjournalistik, 6 högskolepoäng
   (News Journalism, 6 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
   Utbildningsområde/n: Övrigt 60% Tekniska området 40%
  • Nyhetsjournalistik i radio, 3 högskolepoäng
   (Radio Journalism, 3 credits)
   Delkursen innehåller radiojournalistik och grunderna i hanteringen av digital inspelningsteknik samt konsten att hantera den i olika intervju- och inspelningsmiljöer. Studenten tränar ljudredigering i en tekniskt utrustad redaktionsmiljö.


  • 1006, Nyhetsjournalistik i radio, 3 högskolepoäng
   (Radio Journalism, 3 credits)
   Betygsalternativ: U/G
   Utbildningsområde/n: Tekniska området 100%
  • Kortpraktik, 3,5 högskolepoäng
   (Short Placement, 3.5 credits)
   Inom ramen för denna delkurs gör studenten två veckors praktik på en redaktion med daglig nyhetsproduktion. Under praktiken skriver studenterna en praktikrapport som redovisas vid ett avslutande seminarium.  • 1007, Kortpraktik, 3,5 högskolepoäng
   (Short Placement, 3.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G
   Utbildningsområde/n: Övrigt 100%

  5. Undervisningens upplägg

  Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, handledning, praktiska övningar och projektarbeten individuellt såväl som i grupp.

  6. Examination

  1001 Introduktion till journalistik
 • Skriftlig salstentamen
 • Skriftliga inlämningsuppgifter
 • Seminariedeltagande

  1002 Fotojournalistik och layout
 • Foto- och layoutuppgifter samt skriftliga inlämningsuppgifter
 • Seminariedeltagande

  1003 Språkstrimman
 • Skriftliga inlämningsuppgifter
 • Seminariedeltagande
 • Interaktiva språkövningar

  1004 Journalistiken i samhället
 • Skriftlig salstentamen
 • Skriftliga inlämningsuppgifter
 • Seminariedeltagande

  1005 Nyhetsjournalistik
 • Skriftlig salstentamen
 • Skriftliga inlämningsuppgifter
 • Seminariedeltagande och deltagande i redaktionsarbete

  1006 Nyhetsjournalistik i radio
 • Skriftliga inlämningsuppgifter
 • Radioinslag
 • Seminariedeltagande

  1007 Kortpraktik
 • Genomförd praktik (intygas av handledaren på redaktionen)
 • Skriftlig praktikrapport
 • Seminariedeltagande

  Enstaka missade seminarier kan, efter instruktion av examinerande lärare, kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.
 •  Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  HT 2019HT 20192019-05-09Ämnesrådet för journalistik
  VT 20202019-10-17Ämnesrådet för journalistik

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

  9. övrigt
  Studenten ansvarar själv för att ordna praktikplats, dock med stöd av högskolan.