Kursplan
English translation of course syllabus
 
 
Introduktionskurs i akademisk engelska, 15 högskolepoäng
(Introduction to Academic English, 15 credits)
 
Kurskod: 1105EN
Ämnesgrupp: Engelska
Huvudområde: Inget huvudområde
Ansvarig institution: Kultur och lärande
Utbildningsområde/n: Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: AF
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: A
Fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Undervisningsspråk: Engelska
Giltig fr.o.m: HT 2018


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för kultur och lärande vid Södertörns högskola den 2018-04-24 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska B (Områdesbehörighet 2, undantag ges för moderna språk).
Eller
Grundläggande behörighet (Områdesbehörighet A2, undantag ges för moderna språk).

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten
 • redogöra för engelsk grammatik samt engelska ord och uttryck
 • diskutera strategier för kommunikation i flerspråkiga lärandemiljöer
 • identifiera och beskriva skillnader mellan formell/informell engelska och skriftligt/muntligt språk
 • kommunicera effektivt på engelska i tal och skrift
 • använda grammatisk terminologi på ett korrekt sätt
 • läsa och korrekt sammanfatta akademiska texter
 • skriva korta inlämningsuppgifter enligt akademisk praxis
 • planera och genomföra en målgruppsanpassad muntlig presentation inför en publik
 • identifiera sina egna språkliga svårigheter och bedöma det egna behovet av fortsatta studier.

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Kursen består av undervisning och övningar i grammatiska teorier inriktade på engelska, muntliga kommunikationssätt och presentationstekniker, och akademiskt skrivande.

  Målet är för studenten att förvärva fördjupad kunskap i engelsk grammatik samt öva upp sin förmåga att förstå, analysera och tillämpa grammatiska regler. Fokus ligger på regler och konventioner av engelsk grammatik, vokabulär och syntax. Studenten skriver även korta uppsatser och sammanfattningar av akademiska artiklar som bedöms efter språklig precision, struktur och argumentation. Studenten tränar dessutom på att delta i akademiska diskussioner samt på att hålla ett akademiskt föredrag inför en publik.

  • Introduktionskurs i akademisk engelska, 15 högskolepoäng
   (Introduction to Academic English, 15 credits)


  • 1001, Introduktionskurs i akademisk engelska, 15 högskolepoäng
   (Introduction to Academic English, 15 credits)
   Betygsalternativ: A/B/C/D/E/F

  5. Undervisningens upplägg

  Undervisning sker i form av föreläsningar och seminarier. All undervisning och kurslitteratur är på engelska.

  6. Examination

  Seminariedeltagande, löpande skriftliga inlämningsuppgifter och en muntlig presentation.
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  HT 2018HT 20182018-05-09Ämnesrådet i engelska
  VT 2019VT 20192018-11-07Ämnesrådet i Engelska
  HT 2019HT 20192019-05-08Engelskans Ämnesråd
  VT 2020VT 20202019-12-04Engelskans Ämnesråd
  HT 20202020-05-06Engelskans Ämnesråd

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

  9. övrigt
  Som en följd av rektorsbeslut om internationalisering och betygsskala vid Södertörns högskola (dnr: 1148-1.1.2-2018) ersätter denna kursplan utgående kursplan med kurskod 1080EN med den skillnaden att betygssystemet har uppdaterats i enlighet med rektors beslut. Kursplanen är fastställd i särskild ordning (dnr: 1774-2.1.1-2018).