Kursplan  
 
Medieteknik C, 30 högskolepoäng
(Media Technology C, 30 credits)
 
Kurskod: 1100ME
Ämnesgrupp: Medieteknik
Huvudområde: Medieteknik
Ansvarig institution: Naturvetenskap, miljö och teknik
Utbildningsområde/n: Tekniska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: C
Fördjupning: G2E (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav samt innehåller examensarbete för kandidatexamen)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: VT 2013


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2011-02-17 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Kursplanen har reviderats 2012-10-29.

2. Behörighetskrav

Medieteknik A och B, 30 högskolepoäng vardera eller motsvarande.

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse
• redogöra för vetenskapliga begrepp, teorier och metoder som är relevanta för tvärvetenskapliga forskningsfält såsom digitala och interaktiva medier, människa-datorinteraktion och interaktionsdesign
• analysera och värdera aktuella teoretiska och metodologiska problem inom ett väl avgränsat forskningsområde
• förstå och redogöra för centrala delar i den vetenskapliga framställningsprocesser (kritisk granskning, peer-review, handledning), och publikationsgenrer (tidskrifter, konferenser, och avhandlingar)

Färdighet och förmåga
• analysera medietekniska fenomen baserat på för forskningsområdet relevanta teorier och metoder
• genomföra, värdera och kritiskt tolka en vetenskaplig studie
• muntligt och skriftligt kommunicera vetenskapliga resultat

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• analysera och värdera användningen av medie- och informationsteknik ur vetenskapliga, samhälleliga och etiska perspektiv
• visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

C-kursen i medieteknik syftar till att ge en fördjupad förståelse för vetenskapliga begrepp, teorier och metoder som är relevanta för de tvärvetenskapliga forskningsfält där digitala och interaktiva medier, människa-datorinteraktion och informationsteknik står i fokus. Kursen ger också möjlighet till specialisering inom något medietekniskt forskningsområde, dels i en valbar del i Vetenskap, teori och metod, samt dels i samband med författandet av en uppsats.

Centrala problemställningar är design, produktion och distribution av datormedierade budskap samt utveckling, användning och utvärdering av interaktiva och multimediala artefakter. Kursen inleds med Vetenskap, teori och metod vars syfte är att ge studenten goda förutsättningar att genomföra det avslutande examensarbetet i medieteknik, som består av en vetenskaplig uppsats. Delkursen är uppdelad i två delar. Den första delen är en grundläggande kurs i vetenskapsteori och vetenskaplig metod och den andra delen är en fördjupning inom ett medietekniskt område.


 • Vetenskap, teori och metod, 15 högskolepoäng
  (Theory and Method, 15 credits)
  Vetenskap, teori och metod ger kunskaper vetenskapsteori och vetenskaplig metod. Delkursen behandlar kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder, olika typer av datainsamlingstekniker samt centrala delar i det vetenskapliga arbetssättet.


 • 1001, Vetenskap, teori och metod I, 7,5 högskolepoäng
  (Theory and Method I, 7.5 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG

  1002, Vetenskap, teori och metod II, 7,5 högskolepoäng
  (Theory and Method II, 7.5 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG
 • Uppsats, 15 högskolepoäng
  (Essay, 15 credits)
  Examensarbetet för kandidatexamen består av en vetenskapligt utformad uppsats som behandlar en medieteknisk problemställning. Uppsatsen bedöms och seminariebehandlas utifrån vetenskapliga kriterier. I delkursen ingår också deltagande i obligatoriska seminarier samt opposition på en annan uppsats.


 • 1003, Uppsats, 15 högskolepoäng
  (Essay, 15 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG

5. Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och projektarbeten individuellt såväl som i grupp. Teoretiska, praktiska och tekniska inslag integreras för att träna studenter i analys och reflektion inom medieteknik.

6. Examination

1001, Vetenskap, teori och metod I:
- Skriftliga inlämningsuppgifter

1002, Vetenskap, teori och metod II
- Obligatoriska seminarier
- Skriftliga inlämningsuppgifter

1003, Uppsats, 15 högskolepoäng
- Författande av uppsats
- Muntlig och skriftlig uppsatsopposition
- Muntlig uppsatspresentation

För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen fordras Väl godkänd på uppsatsen.
 Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

7. Litteratur

Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
 
Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
HT 2011VT 20142011-03-09Ämnesstyrelsen medieteknik
HT 2014VT 20152014-06-04Ordförandebeslut Fredrik Winberg, Medieteknik
HT 2015VT 20162015-05-18Ämnesrådet i Medieteknik
HT 2016VT 20172016-05-18Ämnesrådet för medieteknik
HT 20172017-05-24Ämnesrådet för medieteknik

8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.