Kursplan  
 
Kommunikationsteori och analys, 7,5 högskolepoäng
(Communication Theory and Analysis, 7.5 credits)
 
Kurskod: 1099MV
Ämnesgrupp: Medie- och kommunikationsvetenskap
Huvudområde: Medie- och kommunikationsvetenskap
Ansvarig institution: Kultur och lärande
Utbildningsområde/n: Humanistiska området 40% Samhällsvetenskapliga området 40% Tekniska området 20%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: A
Fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Undervisningsspåk: Svenska
Giltig fr.o.m: HT 2015


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för kultur och lärande vid Södertörns högskola den 2014-11-06 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 6).
Eller
Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A6).

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:
• förklara och jämföra centrala teorier och modeller kring kommunikation
• redogöra för och reflektera kring olika perspektiv på kommunikation på individ- och samhällsnivå
• använda de teorier som tas upp under kursen i egna analyser
• analysera olika former av kommunikation, till exempel strategisk kommunikation
• självständigt planera och formulera strategier för en kommunikationsåtgärd
• producera det tekniska underlaget för en kommunikationsåtgärd
• presentera en kalkyl kring utfallet av en kommunikationsåtgärd
• reflektera kring hur olika perspektiv, teorier och metoder inverkar på begreppsbildning och förståelsemönster kring kommunikation
• värdera och förhålla sig kritiskt till den teoretiska grunden för synen på kommunikation inom olika samhälleliga sfärer

4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

På kursen arbetar studenterna såväl teoretiskt som praktiskt med kommunikation som begrepp och som praktik. Genom att utgå ifrån grundläggande teoretiska kommunikationsmodeller och föreställningar om kommunikation inom olika samhälleliga sfärer diskuteras kommunikationens tekniska, innehållsliga och samhälleliga ramar. I kursen ingår även självständiga analyser av olika kommunikationsåtgärder liksom skapandet av egna kommunikativa strategier och kommunikationsmaterial.

 • Kommunikationsteori och analys, 7,5 högskolepoäng
  (Communication Theory and Analysis, 7.5 credits)


 • 1001, Kommunikationsteori och analys: Tentamen, 4,5 högskolepoäng
  (Communication Theory and Analysis: Examination, 4.5 credits)
  Betygsalternativ: U/G/VG

  1002, Kommunikationsteori och analys: Uppgifter och deltagande, 3 högskolepoäng
  (Communication Theory and Analyse: Participation, 3 credits)
  Betygsalternativ: U/G

5. Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs genom föreläsningar, seminarier, gruppövningar och analyser liksom genom skapandet av egna kommunikativa strategier för- och produktion av kommunikativa upplägg. Seminarierna ger studenterna möjlighet att fördjupa sin förståelse av- och diskutera grunderna för synen på kommunikation inom olika samhälleliga sfärer. Utöver detta planerar, producerar och presenterar studenterna också ett eget kommunikativt upplägg genom att välja en kommunikationsåtgärd, författa en teoretiskt underbyggd kampanjplan, producera det tekniska underlaget samt presentera en kalkyl kring utfall och effekt av kommunikationsåtgärden.

6. Examination

Tentamen:
 • Skriftlig hemtentamen

  Uppgifter och deltagande:
 • Löpande examination i form av produktionsuppgifter
 • Seminariedeltagande
 •  Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  VT 2016HT 20162015-11-30Ämnesrådet för Medie- och kommunikationsvetenskap
  VT 2017HT 20172016-11-29Ämnesrådet för Medie- och kommunikationsvetenskap
  VT 2018HT 20182017-11-27Ämnesrådet för Medie- och kommunikationsvetenskap
  VT 2019HT 20192018-11-09Ämnesråd Medie- och kommunikationsvetenskap
  VT 20202019-11-29Ämnesråd medie-och kommunikationsvetenskap

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.