Kursplan
English translation of course syllabus
 
 
Engelsk språkstruktur, 7,5 högskolepoäng
(English Language Structure, 7.5 credits)
 
Kurskod: 1098EN
Ämnesgrupp: Engelska
Huvudområde: Inget huvudområde
Ansvarig institution: Lärarutbildningen
Utbildningsområde/n: Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: AF
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: A
Fördjupning: G1F (Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspråk: Engelska
Giltig fr.o.m: HT 2018


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningens kursplanenämnd vid Södertörns högskola den 2018-03-23 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

60 högskolepoäng humaniora eller samhällsvetenskap samt gymnasiekurs Engelska 6 eller motsvarande.

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

 • beskriva engelska språkets struktur
 • tillämpa och förklara grammatiska regler i engelskan
 • uttrycka sig korrekt på engelska i tal och skrift
 • använda och motivera val av digitala verktyg och estetiska utryckssätt i undervisningen

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Kursen syftar till att ge kunskap om engelskans grammatik och struktur för att stärka och utveckla språkfärdigheterna i engelska i såväl tal som skrift. Kursen ger också kunskaper om estetiska lärprocesser och informations- och kommunikationsteknik (IKT) samt medie- och informationskunnighet (MIK) i relation till undervisning i engelska.

  • Engelsk språkstruktur, 7,5 högskolepoäng
   (English Language Structure, 7.5 credits)
   Genom språklig analys fördjupar studenten sin kunskap i, och förståelse för, engelsk grammatik. Grundläggande moment i delkursen är tillämpning och förklaring av engelsk grammatik, med särskild betoning på områden där den svenska och engelska grammatiken skiljer sig åt.


  • 1001, Engelsk språkstruktur, 7,5 högskolepoäng
   (English Language Structure, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: A/B/C/D/E/F

  5. Undervisningens upplägg

  I kursen ingår föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

  6. Examination

  1001 - Engelsk språkstruktur, 7,5 högskolepoäng:
  -Kursen examineras genom obligatorisk närvaro på vissa föreläsningar, seminariedeltagande, muntliga redovisningar och skriftliga inlämningsuppgifter samt med en skriftlig salstentamen.

  Frånvaro från högst två seminarietillfällen kan kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter enligt lärarens instruktioner. Frånvaro från obligatoriska föreläsningar kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  HT 20182018-05-16Programrådet för Grundlärarutbildning med interkulturell profil mot förskoleklass och årskurs 1-3

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.